Ir žmogaus širdžiai reikia
dvasinio atsinaujinimo, palankumo


Apie Marijos radiją, ,,Margutį II” ir būsimas rekolekcijos 
Marijos radijo direktorių kun. Oskarą P. Volskį kalbina kun. Kęstutis A. TrimakasKovo mėnesio 26–30 dienomis Čikagoje ir jos apylinkėse lankysis Marijos radijo direktorius kun. Oskaras P. Volskis. Jis ves gavėnios rekolekcijas Cicero Šv. Antano bažnyčioje ketvirtadienį, kovo 26 d., 5–8 val. vakare; Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje penktadienį ir šeštadienio pavakariais, kovo 27–28 d., 2–5 val. po pietų, atnašaus šv. Mišias Brighton Park Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje sekmadienį, kovo 29 d., 10 val. ryto. Prieš jam atvykstant iš Lietuvos, pakalbinome jį Marijos radijo ir rekolekcijų temomis.

– Marijos radijo programos praktiškai girdimos visoje Lietuvoje. Kaip atsirado toks pavadinimas?

– Mergelė Marija nešiojo Dievo Žodį ir savo širdyje, ir po savo širdimi, davė jį pasauliui, ir jos tolimesnis troškimas buvo, kad žmonės pažintų Jėzų. Pamenu, viena mergina pasakojo, jog radijo veiklos pradžioje tikėjosi girdėti vien apie Švč. Mariją, bet daugiausia buvo kalbama apie Jėzų. Tad mūsų nuomonė ir nuostata yra, kad, kaip ir Marija, labiausiai rūpintumėmės pažinti Išganytoją. Ji yra ne tik pavyzdys, ją pasirinkome ir savo dangiškąja globėja.

– Kokie yra Marijos radijo tikslai, vaidmuo, įtaka, kas yra klausytojai?

– Tikslai yra vien moraliniai: skelbiant krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes supažindinti klausytojus su krikščionišku paveldu, vertybėmis, pasitarnauti jų dvasiniam tobulėjimui. Įtaka – paprastas kalbėjimasis su žmogumi, liudijant, pristatant, įrodant tikėjimo Dievu naudingumą, prasmingumą. Daugiausia susidomėjimo rodo ligoniai, vyresnio amžiaus žmonės, namų šeimininkės, jaunos mamos. Ne sykį girdėjau, kad dirbantys žmonės dažniausiai mūsų radijo klauso vairuodami automobilį, kelyje. Asmeniškai teko susidurti su įvairiais klausytojais: taksistais, bankininkais, verslininkais, mokslininkais, valdininkais, medikais ir t. t. Vienas iš jų ypatingai įstrigo atmintyje – tai ambasadorius Dambrava, kuris asmeniškai paskambino, pakvietė susitikti ir išsakė daug gražių žodžių Marijos radijo reiškiniui. Jo žodžiai kažkaip ypatingai palietė ir sustiprino.

 – Koks programos turinys? Apie ką kalbate?
 
– Programos turinys apima tris sritis: religiją, bendražmogiškas vertybes ir informaciją. Šiuo metu eteryje skamba 29 laidos, 7 rubrikos ir 5 maldos (šv. Mišios, Rožinis, Gailestingumo vainikėlis...). Kasdien gyvo eterio (on air) yra 8 valandos. Tai nelengva įgyvendinti, bet pavyksta. Trečdalį sudaro įvairių žanrų ir laikotarpių lengva krikščioniško pobūdžio muzika. Laidos tikrai įvairios: visuomeninio gyvenimo apžvalga ir komentarai, daug skiriame dėmesio šeimai, priklausomybių profilaktikai. Praeiti metai buvo paskelbti valstybiniais blaivybės metais, tačiau tik Marijos radijas šią temą svarstė iš esmės. Yra laidų jaunimui, vaikams, ateitininkams, krikščioniškos žiniasklaidos, kultūros temomis.

– Kurias temas Jūs gvildenate? Kurias jų Jūs pats vedate?

– Asmeniškai kiekvieną dieną paruošiu laidą „Tikėjimo kelionė”, kurioje stengiuosi populiariu būdu pristatyti įvairius tikėjimo klausimus. Per daugiau nei ketverius metus išleidau apie 50 ciklų įvairiomis temomis, daugiau nei tūkstantį laidų, kitaip sakant, prakalbėjau tiek laiko, kiek sudarytų 50 parų. Bendradarbiauju dar dviejose laidose. Šiuo metu, minint Evangelijos 1000metį Lietuvai, kalbu apie katalikybės esminį indėlį Vakarų civilizacijos susikūrimui, apie dabartinės Europos ištakas.

– Jūsų žiniomis, kiek Marijos radijas turi klausytojų?

– Sunku pasakyti. Nedarėme tyrimo, o į bendrą radijo stočių tyrimą mūsų nepriima, nes esame ne verslo radijas. Atimtume kažkam įvertinimo procentus, sumažėtų reklamų užsakymai. Atskirai tirti ir mokėti didelius pinigus nematome prasmės. Aišku, dirbame, kad mus išgirstų kuo daugiau žmonių. Spėju, kad galėtų būti apie 5 proc. auditorijos, o tai – vidutinė vieta.

– Kodėl kaip tik Jūs asmeniškai pasiryžote įkurti Marijos radiją?

– Idėja buvo ne mano. Buvau atsitiktinai pakviestas į iniciatyvinę trijų kunigų grupelę. Bet netrukus visi įsikūrimo darbai užgulė mano pečius. Pasiryžau vienaip ar kitaip dalyvauti Lietuvos išsovietinimo ir europinimo procese, nes pasikeitus iškaboms, niekas nesikeitė kultūriškai ir dvasiškai. Viešojoje erdvėje vyravo antikrikščioniškos nuotaikos, valdžioje buvo tie patys veidai, kuriuos matėme sovietmečiu ir t.t. Dvasiškai dūstančioje visuomenėje norėjosi krikščioniškos alternatyvos. Šis projektas atrodė kaip iliuzija. Arkivyskupas Tamkevičius vėliau prisipažino, kad duodamas palaiminimą, nelabai tikėjo, kad pasieksime tikslą. Tiesą sakant, tik paskui supratau, kad vaikščiojom ant bedugnės krašto, galėjo labai paprastai viskas užgesti. Nesinorėjo savo pasiryžimų ir sumanymų išduoti, be to, ką būtų reikėję vyskupui pasakyti – juk pasiryžom, gavom palaiminimą...

– Kokį vaidmenį atlieka Marijos radijo savanoriai?

– Esminį! Jų turime apie 150, ir kiekvienas savo mažu indėliu sukuria radijo išorinio ir vidinio gyvenimo vitražą. Bet tokie yra tie katalikai: geraširdžiai, uolūs visuose geruose sumanymuose ir darbuose, besidarbuojantys dėl Dievo ir artimo meilės. Esu labai stiprinamas ir įkvepiamas mūsų savanorių pavyzdžio ir pasiaukojimo.

– Ar kas nors iš išeivių prisideda prie Marijos radijo laidų paruošimo?

– Prie laidų yra prisidėjęs mano pašnekovas – kun. dr. K. Trimakas, dalyvavęs laidoje apie religijos naudą jaunimo brendimui, įrašęs kelias laidas gyvybės kultūros tema. Ir dabar po apsilankymo Čikagoje parsivešiu jo paruoštų įrašų. Prieš dvejus metus lankydamasis Detroite ir Čikagoje, esu kalbinęs kelis išeivijos tautiečius, esame įrašę kelis reportažus. Marijos radiją yra ženkliai parėmusi Lietuvių katalikų religinė šalpa, paaukojusi nemažą Amerikos lietuvių suneštą sumą, kurios dėka galėjome įsigyti aparatūrą ir pasiruošti transliuoti Anykščių mieste ir plačiose apylinkėse. Rytų Aukštaitija labai džiaugiasi ir dėkoja tautiečiams už šį indėlį!

– Ar kas nors Marijos radijo klausosi užsienyje, Amerikoje? Kaip galima girdėti? Kaip galima sužinoti apie laidų laiką?

– Mūsų internetinė statistika rodo, kad per mėnesį iš užsienio mūsų pasiklauso keli šimtai žmonių. Daugiausia iš JAV, paskui iš Britanijos, Vokietijos, Ispanijos. Visame pasaulyje esame girdimi internetu adresu: www.marijosradijas.lt. Svarbu, kad klausančiojo kompiuteryje tinkamai veiktų ,,Windows Media Player”. Tame pačiame puslapyje galima rasti ir mūsų programos tinklelį. Žinoma, Lietuvos ir JAV laikas skiriasi, todėl reikia paskaičiuoti skirtumą. Mano kolegos paruošė lankstinukų su programa pagal ,,US Central Time”. Tikiuosi dalį jų atvežti, gal susidomėjusieji pasinaudos.

– Ar bendradarbiaujate su Čikagos ,,Margučiu II”?

– Prieš dvejus metus kilo mintis bendradarbiauti. Aišku, mūsų laidos yra valandinės, ir jų turiu labai daug. O ,,Margučio II” reglamentas numatė tik 7 minutes kas antrą savaitę. Su ,,Margučio II” radijo darbuotojais sutarėme, kad jei laidelės prisireikia, tuomet man pranešama ir ją paruošiu. Džiaugiuosi, kad nors kukliu įnašu galiu prisidėti prie svarbios ,,Margučio II” radijo veiklos išeivijoje.

– Kaip išsilaiko Marijos radijas?

– Visų nuostabai Lietuvoje Marijos radijas yra moderni priemonė ir gyvuoja vien tik klausytojų aukomis. Katalikiškame pasaulyje tai atrodo normalu, nieko neįprasto, bet Lietuvoje, praėjus sovietmečiui, tai atrodo neįmanoma. Bet, pasirodo, krikščionys visada pasižymėjo solidarumu ir savo mažais įnašais, kaip lietaus lašeliai suvienyti į upių sroves, išnešė į gyvenimą daug gerų dalykų. Mėnesio pabaigoje ima smarkiau plakti širdis: ar užteks elektrai ir pan., bet jau ketvirti metai esu liudininkas tikro stebuklo: neįmanomas dalykas vis dėlto įvyksta per Mergelės Marijos globą ir klausytojų meilę!

– Jūs atvyksite į Čikagą vesti gavėnios susikaupimo dienų. Kokie yra tokių dienų tikslai? Kokiomis temomis kalbėsite?

– Pirmasis rekolekcijų tikslas – tikėjimo pagilinimas, atnaujinimas. Pats lotyniškas žodis nurodo, kad reikia arba kažką naujai perrinkti, sudėti, arba naujai įdirbti žemę. Laiko ir įvykių tėkmėje ne tik žemė sukietėja, reikia ją išpurenti, ir žmogaus širdžiai reikia to dvasinio atsinaujinimo, palankumo, kad galėtų gėrį priimtvolsi. Norėtųsi paliesti vertybių, krikščioniškojo pašaukimo ir ypač vyriškojo dvasingumo klausimus. Tiesą sakant, nelabai jaučiu mūsų tautiečių Čikagoje aktualijas, poreikius, todėl yra rizikos, kad nesutaps lūkesčiai ir pasiūlymai. Belieka viltis, kad Evangelijos žodis su ta pačia šiluma priimamas ir Lietuvoje, ir Čikagoje.

– Dėkoju už pokalbį. Laukiame Jūsų atvykstant. Meldžiame tolimesnio pasisekimo Marijos radijo programai Lietuvoje, o taip pat – Dievo palaimos Jums vedant rekolekcijas bei tiems, kurie dalyvaus jose.
 

Marijos radijo direktorius kun. Oskaras P. Volskis su savanoriais padėjėjais.