psychosPirmojo PDPD suvažiavimo dalyviai.Dalios Cidzikaitės nuotr.


Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija
ir vėl pakvies į seminarus ir paskaitas

DALIA CIDZIKAITÈ

Jau dvejus metus kaip Čikagoje ir jos apylinkėse savanoriškais pagrindais veikia Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija (PDPD; angl. Lithuanian Association for Phychological and Spiritual Support). Š. m. kovo 13 d., šeštadienį, jos nariai rinkosi į pirmąjį metinį suvažiavimą Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemont, IL.

Suvažiavimo metu kalbėta apie darbingą ir sėkmingą dvejų metų  veiklą, jo metu aptartos Draugijos veiklos kryptys, planai, pasidalinta sumanymais, o svarbiausia – suplanuoti artimiausi seminarai ir paskaitos, skirti JAV lietuviams, išgyvenantiems psichologines krizes, patiriantiems psichologinių ir dvasinių sunkumų šeimoje, darbe, asmeniniame gyvenime, norintiems pagerinti savo dvasinį, psichologinį gyvenimą.

Pagalbos linija – pirmasis žingsnis buriantis į draugiją

Sumanymas steigti Draugiją gimė 2001–2002 metais, pradėjus burtis grupelei lietuvių dvasiniams ir psichologiniams pokalbiams. Tokių susitikimų būtinybę rodė ir vis gausėjančių skambučių ir laiškų skaičius savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” redakcijai, kuri nebuvo pajėgi padėti išspręsti skambinusių ir rašiusių žmonių psichologinių problemų, dvasinių sunkumų. Tuo metu Čikagoje dirbo tik psichologė Saulė Buzaitė, teikusi pagalbą lietuvių kalba.

Prieš  šešerius metus Dainavos stovykloje (Manchester, MI) buvo suorganizuotas koncertas, kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos Paguodos telefono linijai įkurti. Linija, kurią steigiant labai prisidėjo JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, sėkmingai veikia jau penkerius metus. Šiuo metu linija vadinasi Psichologinės pagalbos linija (866-438-7400), ja rūpinasi išimtinai vien PDPD nariai savanoriai. Žmonės gali šia linija skambinti iš bet kurios JAV vietos, skambutis perjungiamas tuo metu budinčiam savanoriui.

Draugijos gimtadieniu laikoma 2007 m. lapkričio 27 d. Tą dieną ,,Seklyčioje” susirinkusi grupelė žmonių nusprendė įkurti draugiją – pelno nesiekiančią organizaciją, besiglaudžiančią po JAV LB sparnu. Kitais metais Draugijai buvo parinktas pavadinimas, sudarytas Įstatų projektas. 2008 m. lapkričio 29 d. įvykusio steigiamojo PDPD susirinkimo metu dalyvavo 22 žmonės, iš kurių 18 jų tapo Draugijos nariais.

Šiuo metu PDPD valdybą sudaro: pirmininkas kun. Valdas Aušra, vicepirmininkė Laima Zavistauskienė, iždininkė Vilija Aukštikalnienė, sekretorė Daiva Piščikaitė, Revizijos komisija: kun. Antanas Saulaitis, SJ, kun. Liudas Miliauskas ir Rasa Cicėnienė. Valdyba posėdžiams renkasi kas trys mėnesiai.

Nuveikti darbai

Kovo 13 d. suvažiavime PDPD valdybos pirmininkas V. Aušra pasidžiaugė pastarųjų metų Draugijos veikla. Priimti keturi nauji nariai, Psicholginės pagalbos telefono paslaugos praplėstos iki dviejų dienų savaitėje ir pratęstos viena valanda: šiuo metu ji veikia pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 2009 m. prie telefono Draugijos savanoriai budėjo daugiau nei 400 valandų.

2009 m. kovo 5 d. ir 19 d. įvyko PDPD surengti seminarai skyrybų tema ,,Ant skyrybų slenksčio” Ziono lietuvių liuteronų parapijoje (Oak Lawn, IL) ir PLC. Po seminaro Ziono grupelė rinkosi aštuonių savaičių užsiėmimams. Pasibaigus aštuonioms savaitėms ta pati grupelė išsakė norą susitikti vieną kartą į mėnesį. Rugsėjo 10 d. suburta panaši grupė, užsiėmimai su ja taip pat vyko aštuonias savaites. Po užsiėmimų grupėse atsirado žmonių, kurie iš dalies tęsė savo problemų sprendimą su vienu ar kitu vadovu asmeniškai.

Tų pačių metų rugsėjo 12 d. įvyko Santaros-Šviesos surengta PDPD apvalaus stalo diskusija ,,Emigranto praradimai ir atradimai”, sulaukusi didelio žiūrovų susidomėjimo. Diskusijoje dalyvavo V. Aušra, Nora Aušrienė, advokatė Kristina Wayne, psichologės R. Cicėnienė ir L. Zavistauskas ir kun. A. Saulaitis. To paties mėnesio pabaigoje ir spalio mėnesį Draugijos narė N. Aušrienė skaitė paskaitas apie gedulą Ziono parapijoje ir PLC. Kartu su R. Cicėniene ten pat – PLC ir Ziono parapijoje – skaitė paskaitas apie baimę ir nerimą. Lapkričio 5 d. PLC įvyko seminaras apie smurtą šeimoje, kurį vedė K. Wayne, L. Zavistauskas ir kun. A. Saulaitis.

Prieš  porą savaičių PDPD tapo prieinama interneto socialiniame tinkle ,,Facebook”. Iki šiol prie šio tinklo prisijungė jau 120 žmonių. Apie Draugijos veiklą JAV lietuvius spaudoje supažindina jos narė gyd. Ona Radzevičienė.

Tolimesnė Draugijos veikla

PDPD veikla paremta vien tik savanorišku darbu. Draugija ir toliau dirbs su žmonėmis, patekusiais į krizes, turinčiais psichologinių problemų ar dvasinių sunkumų, užsiims švietėjiška veikla, rengs seminarus ir paskaitas, teiks savitarpio pagalbą. Draugijos veiklą remia Lietuvių Fondas.

Draugija laukia naujų narių, ne tik psichologų, dvasininkų, socialinių darbuotojų, teisininkų, bet ir žmonių, kurie norėtų savanorišku darbu prisidėti prie Draugijos veiklos, nes, kaip buvo pastebėta šio suvažiavimo metu, psichologais tampama. Nario mokestis – 25 dol. į metus.

Suvažiavimo metu nuspręsta toliau tęsti paskaitų ir seminarų ciklą. Balandžio 10 d. 9:30 val. ryto PLC numatoma surengti seminarą-diskusiją ,,Bendravimas šeimoje”, kurioje paskaitas skaitys advokatė K. Wayne ir kun. A. Saulaitis.

Balandžio 28 d. 2 val. p. p. ,,Seklyčioje” įvyks PDPD narės Vilijos Aukštuolienės paskaita apie ,,Medicaid” ir ,,Medicare” programas.

Išsamesnę  informaciją apie rengiamas paskaitas ir seminarus Draugija pateiks vėliau.

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija – tel.:
708-422-1433;
773-983-6517;
Psichologinės pagalbos linija:
866-438-7400;
el. paštas:
pagalbosdraugija@live.com;
Facebook:
www.facebook.com/pagalbos. draugija

psychos

psychos
Iš kairės: juozas Polikaitis, kun. Liudas Miliauskas, kun. Valdas Aušra ir Rasa Cicėnienė.