koncert
Edmundas ir Kristina St. Petersburg scenoje. M. Šilkaičio nuotr.

Edmundas ir Kristina St. Petersburg scenoje
MEČYS ŠILKAITIS

Kas St. Petersburg telkinyje nepažįsta Angeles Karnienės? Kas dėl lietuvybės – ji visur, visada ir su visais. Su patarimais, su organizavimu ir su visokiais darbais. Atrodytų, kad jos vyriausiam sūnui tapus LR garbės konsulu ir sėkmingai dirbant savo versle, jaunesniajam sūnui ne tik dainuojant su žmona, net ir Šv. Judo katedroje, bet ir esant St. Petersburg Operos direktorių tarybos pirmininku, jos vyrui Albinui, nors ir pensininkui, bet metai iš metų sąžiningai kas mėnesį išleidžiant mėnesinį žinių biuletenį, ji galėtų pailsėti ir ramiai leisti nerūpestingas dienas kasdien pasimaudydama baseine. Tačiau taip nėra. Vos po sunkios operacijos grįžo į namus, ji ir jos vadovaujamas kultūrinis būrelis suorganizavo nuostabų Edmundo Seiliaus ir jo žmonos Kristinos Zmailaitės koncertą.

Savo pasirodymu jaunoji pora sužavėjo visus dalyvius. Apie Seilių šiek tiek girdėjome anksčiau, bet kas toji smulkutė, jaunutė mergina su tokiu reto ryškumo ir stebėtinai stipriu balsu? Visi lietuviai turėtų pasinaudoti proga ir pasikviesti juos į savuosius telkinius.

Apie Edmundą Seilių rašoma, jog jo ,,tobulai valdomas, nepaprasto grožio balsas, tikra Dievo dovana” (,,Lietuvos rytas”), kad ,,Edmundas Seilius, Eurymachus vaidmenyje kaip jaunas įsimylėjėlis, buvo ypatingai patrauklus ir žavus” (,,Chicago Tribune”); ,,Karaliaus Ouf vaidmenyje Seilius, kaip tenoras, buvo nepamainomas” (,,Alsace-Colmar” dienraštis); ,,Pure voice, pure bliss” (,,Amarillo Globe News”). Paties dainininko žodžiais: ,,Mano tikslas – žmones supažindinti su nuostabia, gyvai atliekama, kuo įvairesne klasikine muzika... Jos esmė – tyri jausmai, žmoniškųjų vertybių išaukštinimas. (...) Mielai sutinku koncertuoti Lietuvoje, nors negaunu už tai didelio atlygio – noriu atnešti dalelę gerumo, šviesos”.

Edmundas gimė Marijampolėje. Nuo pirmosios klasės dainavo berniukų chore ,,Vyturėlis”. Mokėsi groti smuiku bei fortepijonu. Baigęs vidurinę mokyklą studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje V. Juozapaičio dainavimo klasėje. Baigęs gavo magistro laipsnį. Gavęs stipendijas, po vienerius metus studijavo JAV Dallas muzikos universitete bei Boston konservatorijoje. Vieną sezoną dirbo Reino nacionalinėje operoje. Gerai įvertintas už puikią prancūzų kalbos tartį. Dalyvavo kursuose su pasaulinėmis žvaigždėmis. Koncertavo, gastroliavo ir dirbo JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Japonijoje, Vengrijoje. Kalba bei dainuoja vokiečių, anglų, prancūzų, rusų bei lenkų kalbomis. 2008 metų rugsėjo–gruodžio mėn. dalyvavo ,,Auksinio balso” konkurse TV programoje ,,Triumfo arka”. Nors ir surinko vienodą balsų skaičių su 10 metų jaunesniu baritonu Liudu Mikalausku, žiūrovams nusprendus Edmundui atiteko antroji vieta.

Kristina Zmailaitė, sopranas, Lietuvoje gerai žinoma operos solistė. Baigė Šiaulių vidurinę mokyklą su sustiprintu muzikos mokymu. Dalyvavo ,,Dainų dainelės” jaunų atlikėjų konkursuose, kur iškopė į laureatės, o vėliau – į diplomantės vietą. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vėliau tobulinosi JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje. Yra sukūrusi ne vieną vaidmenį Kauno ir Klaipėdos muzikiniuose teatruose. Dabar dažnai koncertuoja kartu su vyru Edmundu, nes, jo nuomone, jų pasirinkti kūriniai ir duetai labiau patinka klausytojams. Tai buvo įrodyta ir šią popietę, kai dalyviai gausiais plojimais, net ir atsistojimu, sutikdavo kiekvieną jos išėjimą į sceną.

Koncertas buvo dviejų dalių. Pirmoje dalyje atlikti A. Kačanausko, J. Gruodžio, V. Mikalausko kūriniai ir arijos bei duetas italų kalba iš G. Donizetti operos ,,L’Elixir d’amore”. Čia išryškėjo dainininkų ir vaidyba, ir pateikimas, ir balsų darna. Antroje dalyje dainininkai pasikeisdami dainavo arijas ir duetus iš V. Klovos operos ,,Pilėnai” ir B. Dvariono operos ,,Dalia”. Koncertą baigė Danilo ir Hanos duetu iš operetės ,,Linksmoji našlė”. To neužteko. Klausytojams kviečiant, jie papildomai atliko duetą iš operos ,,La Traviata” ir dar vieną duetą iš operetės ,,Linksmoji našlė”. Tikrai buvo atgaiva ir džiaugsmas mūsų klube išgirsti tokios klasės, dar daug žadančius dainininkus, kokie yra Edmundas ir Kristina.

Angelė Karnienė, kultūrinio būrelio pirmininkė, dėkodama dalyviams ir solistams pastebėjo, kad ,,šį koncertą su iškiliaisiais solistais, garsinančiais Lietuvos vardą pasaulio scenose, skiriame Lietuvos vardo tūkstantmečio Jubiliejui paminėti.”

Po koncerto dalyviai turėjo progos salėje dar ilgokai pabendrauti su solistais, o vėliau mažojoje salėje vaišių metu buvo dalinamasi mintimis apie įvykusį koncertą.