Diskusija: sveikatos reforma JAV – priimti ar atmesti?

Šiandien apie JAV kongrese įstrigusią prezidento Barack Obama siūlomą sveikatos reformą kalbame su Ziono Lietuvių liuteronų parapijos kunigu Valdu Aušra.

Pasak jo, skirtingai nuo Romos Katalikų Bažnyčios, nors liuteronų bažnyčios turi savo socialinį ir etinį mokymą apie visuomenėje vykstančius procesus, jame nėra „privalomumo” principo – liuteroniškas mokymas grindžiamas asmeninės žmogaus atsakomybės prieš Dievą principu. Todėl sprendžiant socialinius klausimus, tikintysis yra raginamas apie juos mąstyti remiantis Dievo Žodžiu, t. y. Šventuoju Raštu, savo tikėjimu, o taip pat, vystant supratimą vienokiu ar kitokiu klausimu, ieškoti pagalbos pas dvasinius vadovus.

– Kur sveikatos reformos klausimu šiandien stovi JAV Evangelikų-Liuteronų bažnyčia?

– Aš negaliu atsakyti už visus JAV liuteronus. Tai neįmanoma, nes Jungtinėse Valstijose yra keletas liuteroniškų bažnyčių. (Pagrindinės yra trys: Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), Lutheran Church – Missouri Synod (LCMS) ir Wisconsin Synod Lutheran Church. Ziono Lietuvių liuteronų parapija, kurioje aš tarnauju, priklauso LCMS bažnyčiai). Nors liuteronų bažnyčios turi savo socialinį ir etinį mokymą apie visuomenėje vykstančius procesus, jis neturi „privalomumo” principo, kaip Romos bažnyčioje, nes liuteroniškasis mokymas grindžiamas asmeninės žmogaus atsakomybės prieš Dievą principu. Tai yra žmogus pats asmeniškai atsako prieš Dievą už savo gyvenimą, už ryšį su artimu ir su Kūrėju. Iš vienos pusės šis principas yra priežastis, kad nėra vieningos ir visiems privalomos „liuteroniškos” pozicijos. Nors kai kuriais konkrečiais klausimais LCMS turi aiškią nuostatą.

Sprendžiant socialinius klausimus, tikintysis yra raginamas apie juos mąstyti remiantis Dievo Žodžiu, t.y. Šventuoju Raštu, savo tikėjimu, o taip pat vystant supratimą vienokiu ar kitokiu klausimu ieškoti pagalbos pas dvasinius vadovus.

Sveikatos politikos klausimų sprendimas daromas lygiai taip, kaip ir sprendžiant kitus socialinius klausimus. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus savo žemiškosios tarnystės metu gydė negaluojančius ir sergančius žmones, ragino rūpintis našlėmis ir našlaičiais, pavargėliais ir neturtėliais. Jis aiškiai skelbė, kad atėjo į pasaulį, kad pamaitintų alkstantį, pagydytų ligonį ir t.t. Tai rodo, kad kiekvieno krikščionio pareiga yra rūpintis tais, kurie negali ir neįstengia pasirūpinti savimi. O jei tai pareiga krikščionio, tai ir bažnyčios. Pirmosios krikščioniškos bendruomenės ypatingą dėmesį skyrė meilės darbams, nukreiptiems į artimą. Viešpats klausė savo mokinių: „Kaip jūs galite sakyti, kad jūs mylite savo dangiškąjį Tėvą, kai nepakenčiate savo artimo?” Meilė Dievui pasireiškia per meilę artimui. Ypač šiandien aktualiai skamba Kristaus žodžiai sakyti susirinkusiems jo pasiklausyti: „Eikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote; buvau ištroškęs ir jūs mane pagirdėte; buvau svečias ir jūs mane priėmėte; nuogas ir jūs mane aprengėte; sirgau ir jūs mane aplankėte; buvau kalėjime ir jūs atėjote pas mane.” Ir Jėzus pasmerkė kitus už tai, kad jie neatliko tų pačių meilės darbų. Prilyginimo atrinktieji bei atmestieji sutartinai stebėjosi, kada jie Viešpatį priėmė ar nepriėmė jo. „Ir atsakydamas karalius tars jiems: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek jūs padarėte vienam šitų mano mažiausiųjų brolių, man padarėte,’” (skaitykite Mato 25:31-46).

– Kiek sveikatos reformos klausime JAV evangelikai-liuteronai bendradarbiauja su kitų konfesijų atstovais?

– Be abejonės bendradarbiauja. Jei tai nevyksta aukštajame bažnyčios lygmenyje, tai bendradarbiavimas yra gyvas ir aktyvus žmogiškajame, asmeniniame lygmenyje. Visi mes esame Dievo vaikai ir mums turi rūpėti visuomenė, kurioje mes gyvename. Mes esame Dievo karalystės raugas, žemės druska.

– Kiek tarpusavy sutariama, kad abortų klausimas visiškai nebūtų liečiamas Obama siūlomame sveikatos reformos įstatyme?

– Kadangi mūsų bažnyčia oficialiai pasisako prieš abortus, manau, būtų teisinga daryti išvadą, kad būtent šiuo klausimu LCMS ragintų neįjungti abortų finansavimo į Obama sveikatos reformos įstatymą. Iš kitos pusės, pasikartosiu, liuteroniškos tradicijos nuostata yra, kad kiekvienas tikintysis asmeniškai atsako prieš Dievą, todėl galima sakyti, kad aborto klausimas yra žmogaus ar šeimos asmeninis sprendimas, ir toks nutarimas neturėtų būti lengva širdimi priimamas.

Kalbino
Dalia Cidzikaitė