taut

Jono Kuprio nuotraukos


Šokėjus kviečia ,,Juventus–2010”


BEATA ČIURLIONIENĖ

Prieš penkerius metus pradėtas koncertinių ,,Draugystės vakarų” ciklas augo ir brendo, kiekvienais metais įgaudamas vis naujų bruožų, bet išlaikydamas pagrindinį koncertų sumanymą – šokis ir draugystė yra dvi neatskiriamos dalys. Taip ir gimė mintis šiais metais į draugų ratą pasikviesti Toronto, Čikagos ir Lemonto šokio draugus. Tikimės, kad šis renginys taps tradicija ir šokio mylėtojai galės suvažiuoti ir drauge pašokti bent kas 3–4 metus. Gal todėl ir renginio pavadinimui buvo parinktas niekada nemirštančios Jaunystės – ,,Juventus” vardas (iš lotynų kalbos ,,iuventus”, tariama ju’ventus). Džiaugiamės, kad visos grupės priėmė mūsų kvietimą, nekantriai laukiame galimybės įsilieti į jaunystės šokio sūkurį.
 
,,Švyturys”

Nuo 2003 įsikūrimo metų jaunimo tautinių šokių grupė ,,Švyturys” lietuviško šokio grožį garsina įvairiuose koncertuose bei festivaliuose. 2004, 2008 m. dalyvavo Šiaurės Amerikos šokių šventėse, 2007 m. Cleveland šokančiam lietuviškam jaunimui atstovavo Lietuvos Dainų šventės šokių dienoje „Myliu tave seniai audimo raštuos”. Gastroliavo Detroite, Toronte ir Čikagoje. Kartu su „Naująja intriga” suruošė keturis draugystės vakarus. 2007 metų rudenį prie grupės prisijungė jaunesnių šokėjų ratelis „Švyturiukai”. Šiuo metu grupėje yra apie 40 švyturiečių, kurie nenuilstamai šviečia lankydami repeticijas, keliaudami ir koncertuodami.

Grupei nuo jos susikūrimo pradžios vadovauja Aušrinė Širvinskienė, techniniuose ir administraciniuose reikaluose talkina Ričardas Širvinskas ir Marius Juodišius, mokytojauti padeda Eglė Širvinskaitė. Visada norisi tikėti, kad užmegztos draugystės išliks ir lydės jaunuosius šokėjus, net ir kai gyvenimo vingiai pasisuks į kitus miestus ar net kitas tolimas šalis.

Šio pirmojo ir, tikimės, tradicija tapsiančio festivalio metu turėsite progos susipažinti su jaunaisiais šokėjais iš Toronto, Chicago ir Lemont. Trumpai norime pristatyti mūsų svečius:

,,Gintaras”

„Gintaro” ansamblis susikūrė 1955 m. Po 2005 metais įvykusio „Gintaro” 50-mečio koncerto, išėjus ilgametei ansamblio vadovei Ritai Karasiejienei, vadovo pareigas perėmė Romas Jonušonis. Grupės gretose šoka apie 120 šokėjų nuo 7 iki 24 metų. Tai stiprus, profesionalus, Kanados šokančiam lietuviškam jaunimui atstovaujantis šokių ansamblis. Jam vadovauja Romas Jonušonis, mokytojauja Vilija Yčaitė, Gintarė Kalendrienė, Violeta Kašina. Šiais metais ,,Gintaro” ansamblis švenčia savo 55-tąjį jubiliejų.

,,Grandis”

Skautininkė Irena Šilingienė, subūrusi skautus į šokių vienetą „Grandis”, vadovavo jam nuo 1953 iki 1958 metų; 1964 m. Irena Smieliauskienė atgaivino „Grandį”, o nuo 1995 m. grupei vadovauti ėmė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, baletmeisteris Gintaras Grinkevičius, mokytojos Rima Birutienė, Vida Brazaitytė, Dalia Bilašytė-DeMuth, Elytė Maurukienė, Daina Matušaitienė, Lidija Polikaitienė, Rėda Adrytė-Pliurienė ir Vitalija Šakytė. 2009 m. gegužės 2 dieną Lietuvių tautinis ansamblis „Grandis” įspūdinga koncertine programa „Eina saulė apie dangų” pažymėjo savo veiklos 50-tąjį jubiliejų.
 
,,Spindulys”

Lemonto apylinkės tautinių šokių grupė „Spindulys” buvo įkurta 1976 m. Grupės steigėja, vadovė bei akordeonistė iki paskutinės savo gyvenimo dienos (2009 m. kovo 12d.) buvo a. a. Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė. Rasos Poskočimienės dėka „Spindulys” buvo ir bus tvirta, draugiška šeima, kuriai vadovauti nuo 2009 m. perėmė Kastytis Šoliūnas. Mokytojauti jam padeda Audra Lintakienė, Lina Poskočimaitė, Marius Poskočimas, Zita Kušeliauskienė, Aušra Norušytė.

,,Kiekvieno vadovo svajonė yra suburti grupę šokėjų, kurie ne tik mėgsta šokti ir kartu bendrauti, bet kurie tampa šeima.” (Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė). Tikimės, kad šis festivalis bus pirmas žingsnis tos gražios ir beribės šokio mylėtojų šeimos link.

Toks renginys reikalauja ne tik ilgo ir pasiaukojančio darbo iš organizatorių bei rėmėjų, bet ir labai nemažų finansinių išlaidų. „Švyturio” šokėjai, jų tėveliai ir vadovai žvarbią ir speiguotą sausio dieną pakvietė visus clevelandiečius į pajūrio vakarą ,,Palangos jūroj nuskendo...” Kas atėjo, nenusivylė. Lietuvių Namų viršutinė salė buvo virtusi saulėtu ir šiltu paplūdimiu, gal kažkur Palangoje, o gal kažkur Hawaii. Vasarinių gėrimų ir maisto kvapas, salsos ir valso šokiai, turtinga, gausi ir įvairi loterija suteikė progos nors trumpam užmiršti, kad vasara dar taip labai toli, kad dar ilgai teks žiūrėti į sniegu apklotas gatves ir namų stogus. Visi, kas prisidėjo prie šio renginio, nori tarti labai nuoširdų ,,Ačiū” gausiai susirinkusiems dalyviams ir taip dosniai prisidėjusiems prie organizuojamo jaunimo šokių festivalio ,,Juventus – 2010” išlaidų sumažinimo. Džiaugiamės, kad Cleveland turime daug geranorių, suprantančių ir vertinančių jaunimo veiklą. Labai kviečiame į jų ratą įsijungti ir kitų miestų rėmėjus. Jūsų visų parama ir aukos padės lengviau įgyvendinti planuojamą jaunimo šokių festivalį ir užtikrinti jo tęstinumą.

Aukas prašome siųsti adresu:
Švyturys, c/o Sondra Vaicikauskienė
1681 Beverly Hills dr.
Euclid, OH 44117
Čekius rašykite „Švyturys” vardu.

Renginio rėmėjai:
Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Taupa” (www.taupa.com) ir restoranas ,,Europa” (http://res tauranteuropacleveland.com)

Festivalyje dalyvauja šios šokių grupės: ,,Gintaras” (Toronto), ,,Grandis” (Chicago), ,,Spindulys” (Lemont) ir ,,Švyturys” (Cleveland).

Festivalio programa
• Balandžio 23 d. 8 v. v. Susipažinimo šokiai (Lietuvių namų viršutinėje salėje).
• Balandžio 24 d. 6 v. v. Šventinis koncertas – pokylis ,,Juventus – 2010” (Šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje).

Koncerto ir pokylio kaina – 35 dol. Vakarienę ruošia įžymus Cleveland restoranas ,,Europa”. Bilietus galite įsigyti jau dabar per Ričardą Širvinską tel. (440) 749-2121 arba e. paštu: rsirv@sbcglobal.net

• Balandžio 25 d. 10 v. r. šv. Mišios (Šv. Kazimiero parapijos šventovėje).

Smulkesnę informaciją apie jaunimo festivalį surasite ,,Juventus” tinklalapyje: http://www.svyturys-cleveland.org

tauts