mokykl

Erikos ir Žilvino Kunickų šeimoje auga keturi vaikai: Tadas, Elina ir Emi­lia jau lanko
Maironio lituanis­tinę mokyklą, o mažasis Tomas prisijungs prie jų jau kitais metais.

Nuskintas dar vienas ,,Gintarinis obuoliukas”!

DANA VAINAUSKIENĖ

Jau daugelį metų Jungtinėse Amerikos Valstijose veikia lituanistinės mokyklos. Boston, New York Maironio bei Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos jau paminėjo 60ies metų veiklos metines, o Lemont Maironio lituanistinė mokykla – 50metį. Daug mokyklų jaunąją kartą moko 20, 30 ir daugiau metų. Beveik kiekvienais metais duris atveria naujos lituanistinės mokyklos, pvz., šiais mokslo metais mokytis pakvietė ,,Naujosios kartos” (Milwaukee, WI), Vaivos Vėbraitės lituanistinė (CT) ir ,,Lietuvėlės” (NJ) mokyklėlės. Jos tik pradeda savo gyvavimo metus, o kitos jau gali didžiuotis išleistomis gausiomis abiturientų laidomis, sukurtomis tradicijomis, mokymo, renginių patirtimi bei patyrusiais mokytojais. Šiais mokslo metais JAV veikia net 34 lituanistinės mokyklos, kuriose mokosi arti 2,100 mokinių. Per visą Ameriką išsibarsčiusiose lituanistinėse mokyklose iš viso dirba 411 mokyklos administratorių, mokytojų bei jų padėjėjų.

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba, norėdama atkreipti dėmesį į ypatingu entuziazmu ir darbu pasižymėjusį JAV lituanistinių mokyklų mokytoją, puoselėjantį veiksmingus dėstymo metodus ir veikiantį lietuvių bendruomenėje, įsteigė ,,Gintarinio obuoliuko” premiją, kurią daug metų rėmė Lietuvių Fondas. Švietimo tarybos posėdyje svarstomi tie kandidatai, kuriuos šiai premijai pasiūlo JAV lituanistinių mokyklų vedėjai. Pasiūlytieji mokytojai premijos atrinkimo komisijai raštu atsako į pateiktus klausimus, pristato rašytines rekomendacijas bei dažnai prideda pavyzdinės pamokos planą ir nurodo pamokos ruošimui naudotą medžiagą. Iš tiesų Švietimo tarybos nariams ta diena nebūna lengva, nes kiekvienas mokytojas, pasiruošęs kovoti dėl ,,Gintarinio obuoliuko” premijos, būna išskirtinis žmogus: puikus specialistas, išradingas mokytojas, aktyvus visuomenininkas, puikiai rekomenduojamas mokyklų vedėjų, kolegų, net ir mokinių tėvelių.

Kiekviena mokytoja išsiskyrė

2010 m. ,,Gintarinio obuoliuko” premijai gauti buvo pasiūlyti šie lituanistinių mokyklų mokytojai: Asta Alinkevičienė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL), Taiyda Chiapetta (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL), Jovita Čepronienė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL), Reda Dinsmonienė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL), Jurita Gonta (Gedimino lituanistinė mokykla, IL), Aušra Jasaitytė Petry (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL), Erika Kunickienė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL), Jovita Kuznecova (Gedimino lituanistinė mokykla, IL), Birutė Mockienė (New York Maironio lituanistinė mokykla, NY), Giedrė Savukynienė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL) ir Rasa Valančiūtė (Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL).

Kiekviena mokytoja išsiskyrė pristatytos pamokos originalumu ir tikslingumu. Lemont Maironio lituanistinės mokyklos mokytoja Taiyda Chiapetta pristatė pamoką, skirtą supažindinti aukštesniųjų klasių mokinius su lietuvių liaudies menu, ,,Saulės kryžiai”. Iš mokytojos pateiktų metinių planų matome, jog T. Chiapetta vaikams Lietuvos kultūros pažinimo skrynią atveria itin plačiai. Ji per metus mokinius supažindina ir su jais atlieka ekslibrių, herbų, monetų, šiaudinukų, Vėlinių, Sausio 13osios, Žalgirio mūšio, Čiurlionio, saulės kryžių, kalėdinių atvirukų, karpinių, verpsčių, raštų siuvimo projektus. Mokytoja yra ne tik nepaprastai kūrybinga, naudojanti veiksmingus ir naujausius metodus pristatant mokiniams medžiagą, ji taip pat yra aktyvi visuomenininkė bei Lietuvių skautų sąjungos narė.

Išrinkti geriausiąją – nelengva

Maironio mokyklos Lemont 6os klasės mokytoja Giedrė Savukynienė atsiskleidė kaip entuziastinga lietuvybės bei patriotizmo puoselėtoja. Ji jaunajai kartai dosniai dalija savo kūrybiškumą, energiją, laiką ir meilę. G. Savukynienės pagrindinė užduotis kuo įvairesniais būdais pateikti mokiniams akademines žinias, todėl mokytoja naudoja įvairius mokymo metodus: vizualinį, klausos, kinestetikos, diskusijos ir kt.

Gedimino mokyklos 5tos klasės mokytoja Jurita Gonta skatina mokinius domėtis visais mokomaisiais dalykais, siūlydama diskusijas, projektus, moksleivių darbą grupėse, informacijos ieškojimą internete, spaudoje ir kt. Švietimo tarybos narei dr. Mirgai Girniuvienei įspūdį padarė mokytojos Juritos vedama pamoka apie liberum veto. Tai viena svarbiausių sąvokų, norint suprasti bajorų laikus (nuo XVII iki XVIII amžiaus). Demokratiškame krašte užaugusiems penktokams gali būti sunku suprasti, kodėl liberum veto buvo iš viso įvestas ir kokios jo pasekmės gali būti. Mokytoja J. Gonta šiai sąvokai paaiškinti pasitelkia žaidimą. Kiek išradingumo ir profesionalumo! Parinkta esminė sąvoka ir ji pristatyta labai paveikiu būdu. Tai parodo mokytojos ne tik Lietuvos istorijos, bet ir vaikų pedagogikos aukštą suvokimo lygį.

Taip pat įsiminė J. Gontos parengta pamoka apie Sausio 13-tąją. Mokytoja naudoja internete randamas vaizdines priemones (nuotraukas bei filmukus), gyvai perteikiant dramatiškus tų laikų įvykius. Džiugu, kad naudojamos priemonės, kurios jaunimui yra artimos ir labai paveikios. Medžiagos apie Sausio 13-tąją apstu ir Švietimo tarybos internetiniame laikraštėlyje ,,Laikai vaikams” bei Švietimo tarybos ,,Kompaktinėje Lietuvos istorijoje”. Be to, šie šaltiniai pritaikyti išeivijos vaikų kalbiniam lygiui.

Malonų įspūdį paliko ir Maironio mokyklos Lemont 5b klasės mokytoja Rasa Valančiūtė. Jos atsidėjimas ir meilė savo profesijai ir mokiniams atsispindi jos dėstyme. Mokytojos Rasos klasės ramios ir tvarkingos, o jos pačios mokymo gairės – aiškios ir tikslios. Tokioje aplinkoje mokinys yra imlesnis ir daugiau išmoksta.

Maironio mokyklos Lemont 1-os klasės mokytoja Jovita Čeponienė nestokoja idėjų savo darbe, noriai patirtimi dalijasi su kolegomis. J. Čeponienė stengiasi pamokas paįvairinti, vaikus sudominti, kad jie dirbtų darniai ir su noru, taip pat jiems padeda pamilti lietuvišką mokyklą bei kultūrą.

New York Maironio mokyklos 2-os klasės mokytoja Birutė Mockienė, dirbdama su vaikais, stengiasi jiems įskiepyti meilę Lietuvai ir lietuviškam žodžiui. Nuostabi dovana, kai mokytoja ieško būdų, kaip paveikiau išmokyti vaikus, atsižvelgiant į kiekvieno gebėjimus bei individualybę. B. Mockienė pamokoms naudoja daug iš Lietuvos parsivežtos papildomos mokomosios medžiagos. Ji taip pat didelį dėmesį skiria ir vaikų muzikiniam lavinimui. Mokytojos paruošti vaikai puikiai atlieka programas švenčių metu ne tik mokykloje, bet ir New York Lietuvių Bendruomenės renginiuose. Mokinių kolektyvai dalyvauja Dainų šventėse, atstovauja Lietuvai vykstančiuose ,,Travel show” renginiuose (NY).

Lemont Maironio mokyklos 5–10 klasės mokytojai Aušrai Jasaitytei Petry yra svarbu, kad mokiniai suprastų, kokia brangi yra Lietuva, kodėl tiek daug žmonių žuvo dėl jos laisvės. Mokytoja yra įsitikinusi, jog mokiniai greičiau išmoksta žaisdami žaidimus. A. Jasaitytė Petry daug dėmesio skiria, ieškodama stipriųjų mokinio savybių, kurios padeda mokiniui greičiau pradėti kalbėti lietuviškai. Mokytoja Aušra taip pat yra aktyvi Lietuvių skautų sąjungos narė.

Maironio mokyklos 5-os klasės mokytoja Asta Alinkevičienė stengiasi pamokas vesti kuo įdomiau, dažnai vaikus suskirsto grupėmis, kad vieni kitiems galėtų padėti, daug laiko praleidžia darant projektus, pamokos metu naudoja kūrybosvaidybos metodą, žaidžia žaidimus, rengia konkursus. Jos pamokos yra labai įdomios ir apgalvotos. Mokytoja Asta veiksmingai naudoja papildomus šaltinius, taip paįvairindama pamoką bei sudomindama mokinius.

Maironio mokyklos 6-os klasės mokytojos Redos Dinsmonienės tikslas yra vaikuose ugdyti meilę Lietuvai, jos žodžiui ir istorijai, didžiuotis, kad esi lietuvis, brandinti norą lankyti lituanistinę mokyklą ir įsitraukti į Lietuvių Bendruomenės veiklą. Mokytoja Reda pamokoms naudoja daug papildomos mokomosios-metodinės medžiagos iš Lietuvos, naudojasi MLM, į pamokas kviečia įdomių, žymių žmonių, su vaikais lankosi muziejuose.

Gedimino lituanistinės mokyklos darželio grupės mokytoja Jovita Kuznecova pagrindiniu savo darbo tikslu laiko prakalbinti mokinukus lietuviškai, padėti jiems pamilti mokyklą, lietuvių kalbą, uždegti pažinimo noru, kad mažieji mokinukai įgautų drąsos klausti, išliktų smalsūs, susirastų draugą ir prakalbintų jį lietuviškai. Ši mokytoja vertinama ne tik už energingumą, atsakingumą ir draugiškumą. J. Kuznecova yra kūrybinga, įdomių sumanymų turinti asmenybė, puiki savo mažųjų auklėtinių pedagogė.


Mokytoja, dėl kurios abejonių nebuvo

Daugumai komisijos narių iš karto į akis krito Maironio mokyklos Lemont 3-ios klasės mokytojos Erikos Kunickienės profesionalumas, minčių aiškumas, logiškumas, sistemiškumas. E. Kunickienė yra smalsi, dalyvauja mokytojų tobulinimosi kursuose, ieško naujų mokymo metodų, kuriuos galėtų pritaikyti dirbant su moksleiviais. Mokytoja nesistengia pakeisti mokinių, o pati bando būti lanksti, prisitaikyti prie kiekvieno mokinio, ieškoti ir surasti tam mokiniui priimtiną mokymo metodą, nebijo naujovių. Mokytoja Erika siekia sudominti mokinius įvairia veikla, naudoja įvairiausius mokymo metodus, atsižvelgia į visus mokymosi būdus ir intelektus (loginį, kinestetinį, vaizdinį, žodinį ir kt.). Visiems komisijos nariams įsigilinus į E. Kunickienės pateiktą pamokos planą, darbo metodų aprašymą, rekomendacijas, neliko abejonių – tai 2010 m. ,,Gintarinio obuoliuko” premijos nugalėtoja.

Kaune augusi E. Kunickienė jau nuo pat mažens susidūrė su dvikal­byste: mama buvo estė, o tėvelis – lie­tuvis. Mokytoja įsitikinusi, jog ši as­meninė patirtis leidžia gerai suprasti lituanistinės mokyklos mokinius ir iškylančias problemas. Erika, baigusi Šiaulių pedagoginį institutą, pa­noro pasižvalgyti po pasaulį ir 1996 m. atvyko į Ameriką. Čia sukūrė šei­mą ir nuo 2000 m. pradėjo dirbti Mai­ronio lituanistinėje mokykloje. Erika neprarado domėjimosi pedagogika ir jos naujovėmis. Mokyklos direktorės Audronės Elvikienės paskatinta, taip pat mokytojų tobulinimosi kursų dėka mokytoja Erika vis labiau ėmė gilintis į amerikietišką pedagoginę sistemą, kuri savo teigiamu požiūriu, gilinimusi į vaiko individualumą bei metodų įvairumu Erikai atrodė daug patrauklesnė nei sovietinė sistema, kurioje jai pačiai teko mokytis. E. Kunickienė pradėjo lankyti pedagogi­nes paskaitas Dominican Univeristy, River Forest, IL ir prieš metus įgyjo matematikos mokytojos specialybę. Ateityje E. Kunickienė planuoja dirb­ti pagal specialybę amerikietiškose mokyklose, o dabar visą savo dėmesį skiria mokytojavimui Maironio lituanistinėje mokykloje bei savo didelei šeimai.

Vis daugiau mokytojų – profesionalūs pedagogai

Švietimo tarybos narės Gaila Narkevičienė ir Eglė Šležienė pastebėjo, kad visos pasiūlytos mokytojos padarė labai gerą įspūdį. Ypač sma­gu, kad mūsų lituanistinėse mokyklose, išsibarsčiusiose po visą plačią Ameriką, darbuojasi tiek kūrybingų asmenybių, puikių pedagogų, garbių ir gabių lietuvių kalbos ir kultūros puoselėtojų. Nuoširdžiai sveikiname visas kandidates, o ypač šių metų nu-galėtoją – E. Kunickienę!
Švietimo tarybos narys dr. E. Bub­nys įsitikinęs, jog ypač reikšmingas faktas yra tai, kad vis daugiau ir daugiau mokytojų, kurie dirba lituanistinėse mokyklose, yra profesionalūs pedagogai. Vieni jų profesiona­lių žinių įgijo Lietuvoje, kiti pedagogikos žinių sėmėsi jau čia. Tokia pa­tirtis padeda klasėje sukurti mo-kymuisi tinkamą tvarką bei nuotaiką, be kurių neįmanoma mokyti vaikų. Todėl būtent Švietimo taryba organizuoja ir remia mokytojų tobulinimosi seminarus bei konferenci­jas. Dar vienas svarbus dalykas –  vis dau­giau mokytojų pamokoms pritaiko technologijas bei naujausias informacijos gavimo priemones. Pa­mo­kų metų naudojami ne tik vado­vėliai, vaikai žiūri filmus, dokumen­tinę medžiagą, filmuoja, klausosi bei daro garso įrašus, informacijos semia­si iš internetinių svetainių ir pan.

JAV LB Švietimo tarybos pir­mininkė Daiva Navickienė džiaugėsi, jog dauguma lituanistinių mokyklų mokytojų yra užsidegę puoselėti mei­lę Lietuvai, jos kalbai ir kultūrai. To­kie mokytojai įkvepia Švietimo tarybos narius dar uoliau dirbti remiant lietuvišką švietimą išeivijoje. Be galo įvertiname visų aukotojų bei švietimo rėmėjų paramą, kuri leidžia premijuoti geriausią metų mokytoją. Tai iš tiesų didelis paskatinimas švietimo darbuotojams už jų svarbų bei atsakingą darbą, už energiją, kūrybišku­mą ir rodomą didelį dėmesį bei rūpi­ni­mąsi augančia jaunąja karta.

Dana Vainauskienė – JAV LB   Švie­timo tarybos narė.


gintaras
Mokytoja Erika Kunickienė su Maironio lituanistinės mo­kyklos mokiniais aplanko Balzeko muzieju Čikagoje.