Laimos Apanavičienės nuotraukos

Lituanistinių mokyklų mokytojai rinkosi į konferenciją

LAIMA APANAVIČIENĖ

Geras mokytojas žino, kad mokytis ir žinių siekti reikia ne tik mokiniams, bet ir jam pačiam. Tad nestebina, kai į JAV LB Švietimo tarybos kasmet organizuojamas mokytojų konferencijas lituanistinių mokyklų mokytojams susirenka  gausus būrys švietimo darbuotojų. Tai žmonės, norintys išgirsti kažką naujo, ieškantys naujų iššūkių, galintys pasidalinti savo asmeninėmis patirtimis ir darbo vaisiais. Kovo 17 d. JAV vyko net 2 mokytojų konferencijos – į Washington, DC rinkosi JAV rytinio pakraščio, o į Naperville, IL  – Vidurio vakarų lituanistinių mokyklų mokytojai.

Šių eilučių autorei teko dalyvauti mokytojų konferencijoje Naperville, IL. Labai gerai prisimenu, kaip 2004 metų vasarą dvi jaunos  moterys – dabartinė ,,Rasos” mokyklos direktorė Jūratė Liutkienė ir jos bendražygė Šarūnė Braziulienė, sumaniusios įkurti lituanistinę mokyklėlę, atvyko į Čikagos lituanistinę mokyklą pasidomėti, ko reikia, kad mokykla pradėtų veiklą ir sėkmingai dirbtų. Atrodo, tai buvo taip neseniai, o štai šiandien mokykla, kurioje šiuo metu mokosi 75 mažieji lietuviukai ir dirba 14 mokytojų, jau kviečiasi į svečius. 

Į JAV LB Švietimo tarybos JAV Vidurio vakarų lituanistinių mokyklų mokytojų konferenciją atvyko Čikagos lituanistinės (ČLM), Gedimino (Mundelein, IL),  Maironio (Lemont, IL), ,,Rasos” (Naperville, IL), ,,Žiburio” (Detroit, MI), ,,Naujos kartos” (Milwaukee, WI) ir ,,Aitvaro” (Cincinnati, OH) mokyklų bei vaikų  darželio ,,Bim bam” (Naperville, IL) mokytojai. Vien šiose mokyklose mokosi įspūdingas jaunųjų lietuviukų skaičius: ČLM – 380, Maironio mokykloje – 580, Gedimino ir ,,Rasos” mokyklose – po 76, ,,Žiburio” – 75, ,,Bim bam” – 24,  ,,Naujos kartos” – 18, ,,Aitvaro” – 16. Turint tokį būrį mokinių, tikrai yra apie ką pakalbėti, pasitarti, ko pasimokyti ir kuo pasidalinti. Todėl ir renkasi mokytojai į šiuos susitikimus.

Konferenciją atidarė ,,Rasos” mokyklos direktorė J. Liutkienė, pasveikinusi konferencijos dalyvius ir pasidžiaugusi, kad prieš daugelį metų JAV pradėtos kurti lituanistinės mokyklos ne tik neišnyko, bet ir klesti.  Apsilankiusi 2012 metų spalio mėnesį Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento organizuotame mokyklų, įsikūrusių užsienyje, mokytojams skirtame seminare ji sakė dar kartą įsitikinusi, kad mes, šiuo metu dirbantys JAV lituanistinėse mokyklose, turime būti dėkingi tų mokyklų įkūrėjams, toli į ateitį numačiusiems, kad be lituanistinio švietimo lietuviškos tapatybės svečioje šalyje neįmanoma išlaikyti, ir padėjusiems tvirtą pagrindą šių mokyklų ateičiai.

Pasveikinti konferencijos dalyvių atvyko JAV LB Švietimo tarybos narė Audronė Elvikienė, kuri trumpai papasakojo apie tarybos veiklą ir pakvietė 2013 m. vasarą mokytojus atvykti į stovyklą Dainavoje, Manchester, MI. 

Paskaitą ,,Motyvacija ir vaikų įsijungimas į mokymo procesą” skaitė psichologė Pranutė Laučkaitė-Domanskienė, 30 metų dirbusi mokyklos psichologe bei  vaikų ir šeimos psichoterapeute. P. Laučkaitė-Domanskienė University of Michigan studijavo vaikų psichologiją ir pedagogiką, 1983–1985 m. gilino žinias specialioje vaikų ir šeimos psichoterapijos programoje The Family Institute, Chicago.

Paskaitininkė pabrėžė, kad mokymosi eigą sudaro dvipusė – ugdytojų (mokytojų)  ir ugdytinių (mokinių) – veikla. Tad prieš įjungiant vaiką į mokymo eigą pirmiausia reikia susipažinti su mokinio motyvacija. Planuojant pamokas būtina apgalvoti, kaip naudoti įvairias ugdymo formas, aktyvius mokymo metodus, žaidimus – būdus, kuriuos naudodamas mokytojas siekia padėti mokiniams įsitraukti į mąstymą, atsiskleisti ir savarankiškai dalyvauti mokymesi.

Maironio lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja, mokytoja-ekspertė Giedrė Jonaitienė konferencijos dalyviams vedė praktinį seminarą-aktyvią pamoką apie lietuvišką liną. Dalyviai, tapę mokiniais, mokėsi lino istorijos, sužinojo, kaip linas auginamas, kur naudojami jo pluoštas ir sėklos. ,,Pamokoje” paskaitininkė panaudojo ir tautosakinius elementus – supažindino su lietuviškų tautinių juostų audimo raštais, spalvomis, jų simboliais ir reikšme.

Po pietų pertraukos (vaišinomės ,,Rasos” mokyklos mokytojos Janinos Prialgauskienės ypatingai skaniai paruoštais balandėliais) konferencijos dalyviai vėl ,,kibo” į darbą. Šį kartą psichoterapeutė Laima Zavistauskienė susirinkusiems mokytojams patarė, kad kartais reikia atkreipti dėmesį ir į save. Pranešėja kalbėjo apie stresą, nurodė jo požymius, papasakojo, koks gali būti jo poveikis darbo kokybei ir santykiams, mokė, kaip jį suvaldyti.

Po šios paskaitos konferencijos dalyviai pasiskirstė į grupeles ir apžiūrėjo ,,Rasos” mokyklos, kuri yra įsikūrusi šiaurinėje Naperville miestelio dalyje, St. Timothy liuteronų bažnyčios patalpose, klases, dalinosi patirtimi, kalbėjosi rūpimais klausimais. Po ekskursijos konferencijos dalyviams buvo įteikti JAV LB Švietimo tarybos pažymėjimai.

JAV LB Švietimo taryba šiais metais vėl atnaujina mokytojų tobulinimosi kursus, kurie š. m. rugpjūčio 4–11 dienomis vyks Dainavoje.  Daugiau apie šiuos kursus ir apie Švietimo tarybos veiklą skaitytojas gali rasti apsilankęs tinklalapyje http://www.svietimotaryba.org.,,Žiburio” (Detroit, MI) lituanistinės mokyklos mokytojos sėdi (iš k.): Eglė Garbenis, Judita Ulčinienė, Simona Gavrilenko, Asta Balčiūnienė. Stovi (iš k.): Jurgita Atanaskovski, Rigonda Savickas, Vida Pekorius (mokyklos vedėja), Diana Tukienė ir Jolanta Nemanienė. 


Lituanistinės mokyklos ,,Aitvaras” (Cincinnati, OH) mokytojai (iš kairės): Kristina Masiliūnienė, Renata Kenney ir Saulius Šumanas.


Lituanistinės mokyklos ,,Nauja karta” (Milwaukee, WI) mokytojos (iš kairės): Fausta Urbonienė, Kristina Puotkalytė-Gurgel, Rita Remeikaitė ir Violeta Pfingsten.