strolia

Faustas Strolia su žmona Terese Šv. Kazimiero bažnyčioje. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Fausto Strolios 80-metis paminėtas Lietuvoje

LAIMA APANAVIČIENĖ

Faustas Strolia (1931 m. vasario 28 d. Tauragėje), smuikininkas, vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius neseniai pažymėjo savo aštuoniasdešimtmetį. Ta proga Maestro buvo sveikinamas ir Lietuvoje.

stroliaNors jau prabėgo daugiau nei du lietuvių tautos Atgimimo dešimtmečiai, negalime pasakyti, kad Lietuva suvokia ir gerai pažįsta išeiviją. Manau, kad dar daug žmonių, net dirbančių archyvuose ar susiję su išeivijos veiklos tyrinėjimu neretai nustemba pamatę, kokius turtus išsaugojo ir šiandien kuria išeivijoje gyvenantys žmonės. Vienas tokių žmonių, daug dirbęs ir dabar dar dirbantis išeivijos lietuviškosios kultūros labui, yra ir F. Strolia.

Neseniai Maestro viešėjo Klaipėdoje, kur dvi dienas vyko jo 80-mečiui skirti renginiai. Kovo 1 d. F. Strolia su žmona Terese lankėsi Nacionalinės bibliotekos Muzikos skyriuje, domėjosi savo brolio Vytauto Strolios plokštelių rinkiniu, kurį šis šviesaus atminimo muzikas perdavė saugoti Lietuvai, tvarkymu bei sklaida.

Svečiai susipažino su V. Strolios dovanotų plokštelių bibliografiniu aprašu Nacionalinės bibliotekos elektroniniame bei LIBIS kataloguose, jų saugojimu Muzikos skyriaus Garso ir vaizdo dokumentų archyve, plokštelių skaitmeninimo darbais vykdant projektą „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra” bei tolesne jų sklaida virtualioje elektroninio paveldo sistemoje ir tinklalapyje www.epaveldas.lt.

Tai nebe pirmas jo apsilankymas tėvynėje. F. Strolia – 1994-jų ir 1998-jų, Pirmosios ir Antrosios pasaulio lietuvių dainų švenčių dirigentas, dalyvavęs šventėje su tada jo vadovaujamu Čikagos „Lietuvos vyčių” choru. 2006 m. Maestro buvo surengęs autorinį koncertą 75-mečio proga Vilniuje ir buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Karininko Kryžiumi.

Kovo 1 d. Stasio Šimkaus konservatorijos salėje vyko koncertas ir F. Strolios  bei jį lydinčių asmenų susitikimas su bendruomene, o tos dienos vakare buvo aukojamos šv. Mišios kompozitoriaus Juozo Strolios atminimui Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Mišiose dalyvavo S. Šimkaus konservatorijos choras ir solistai, vargonavo Živilė Čapienė.

Kovo 2 d. Klaipėdos universiteto bibliotekoje buvo iškilmingai atidarytas Išeivijos kultūros ir meno archyvas. Jo pasididžiavimas – Juozo, Vytauto ir Fausto Strolių sukaupta muzikos leidinių ir dokumentų rinkiniai, padovanoti Klaipėdos universitetui. Nuo 1956-ųjų Čikagoje gyvenantis F. Strolia džiaugėsi galėdamas asmeniškai ją pristatyti klaipėdiečiams.

Tos dienos vakare muzikos mylėtojai rinkosi į jubiliejinį vakarą-koncertą maestro F. Strolios 80-mečiui Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje. Vakare dalyvavo F. Strolia su šeima, chorai „Aukuras”, „Cantare”, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto merginų choro studija. Vakarą vedė muzikologė prof. dr. Danutė Petrauskaitė, padėjusi daug pastangų, kad šioji muzikų dinastijos rinkiniai pasiektų Lietuvą ir Klaipėdą. Profesorės žodžiais, tas kelias nebuvo nei trumpas, nei lengvas. Pirmą kartą V. Strolios namuose New Jersey jai teko pabuvoti dar 1991-ųjų pabaigoje. D. Petrauskaitė buvo viena iš nedaugelio, kuriai buvo pasiūlyta susipažinti su garsiaisiai rinkiniais. „Joje – knygos, natos, žurnalai, laikraščiai, dokumentai, laiškai, nuotraukos, senieji garso voleliai, Vinilinės ir kompaktinės plokštelės, koncertų programėlės. Visa tai atspindi lietuvių muzikinę veiklą visame pasaulyje, ypač Amerikoje, ir yra vienas didžiausių tokio tipo rinkinių”, – dalijosi įspūdžiais profesorė.

Bet tik 2009-aisiais Klaipėdos universitetui skirta šios kolekcijos dalis pasiekė uostamiestį. „Turint omenyje Muzikologijos institute esančią dar ir kitą išeivijos muzikų medžiagą, galima drąsiai tvirtinti, kad Klaipėdos universitetas palaipsniui tampa didžiausiu lietuvių egzodo muzikinės kultūros vertybių kaupimo ir tyrinėjimo centru”, – džiaugėsi D. Petrauskaitė.

Susitikimai vyko ir Maestro gimtajame mieste Tauragėje, kur F. Strolia praleido vaikystę. Tauragės kraštas yra išauginęs nemažai talentingų, puikių asmenybių, išgarsinusių ne tik savo gimtinę, bet ir Lietuvą. Tauragiečiai gausiai rinkosi į jubiliejinį vakarą-koncertą, rengtą Tauragės muzikos mokykloje. Pilnutėlėje muzikos mokyklos salėje vos tilpo norintieji pagerbti žinomą kultūros veikėją, paklausyti jo prisiminimų, pasakojimų apie savo veiklą, artimuosius. Šiltai sutiktas Maestro pirmiausia buvo pakviestas paklausyti instrumentinio ansamblio (vadovė G. Červinskienė) grojimo ir mokyklos folklorinio ansamblio (vadovė L. Rudienė) atliekamų nuotaikingų dainų.

Susitikimo metu vardinti jubiliato pasiekimai, gausūs apdovanojimai, perduoti tauragiškių linkėjimai, dovanotos gėlės ir nuoširdžiai dėkota už gimtojo krašto garsinimą, į Lietuvą atvežtus gražius kūrinius ir koncertus. Tauragės viešoji biblioteka ir rajono muzikos mokykla suruošė parodą, skirtą šiai datai paminėti, o pats sukaktuvininkas noriai dalijosi prisiminimais, šiltai kalbėjo apie Tauragę – jo gimtąjį miestą, šeimą, žmones, kuriuos sutiko ir su kuriais dirbo. ,,Su gera humoro doze F. Strolia pasakojo apie savo tėvus, brolius, gyvenimą pokario Vokietijoje, savo veiklą gyvenant Jungtinėse Amerikos Valstijose, darbą su lietuvių išeivijos chorais ir amerikietiškose mokyklose”, – rašoma ,,Tauragiškių balse”.

Ir nors pats F. Strolia jau grįžo į Čikagą, renginiai, skirti jo sukakčiai paminėti Lietuvoje dar nesibaigė. Balandžio 20 d. Stasio Vainiūno namuose XIII tarptautinis muzikos festivalis ,,Sugrįžimai” rengia Fausto Strolios kūrybos vakarą, kuriame dalyvaus Aušra Liutkutė (sopranas), Sandra Lebrikaitė (mecosopranas), Petras Kunca (smuikas), Birutė Asevičiūtė (fortepijonas), Vaclovas Juodpusis (muzikologas). Programoje skambės Fausto Strolios ir Juozo Strolios kūriniai.

Puiku, kad F. Strolios įgimtas pareigingumas, inteligencija, dėmesys kolegoms išeivijoje atkreipė daugelio kultūrinių, muzikinių organizacijų – Amerikos ir Kanados lietuvių tradicinių dainų, šokių švenčių rengėjų, Lietuvių katalikų vargonininkų sąjungos vadovybės, visos Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjungos centro valdybos – dėmesį. Tokį jį pažįstame ir mes, čikagiečiai, eiliniai muzikos mėgėjai. F. Strolia, atsigavęs po jį 2009 metais ištikusios ligos ir šiomis dienomis nerimsta be darbo – redaguoja „Muzikos žinias”, lankosi koncertuose, rašo į lietuvišką spaudą. Sveikindami Maestro su gražia sukaktimi ,,Draugo” skaitytojų vardu linkime jam geros sveikatos ir ilgiausių metų.

strolia
Vakaro, skirto Fausto Strolios sukakčiai paminėti, akimirka Tauragėje. www.tvk.lt nuotr.