Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-mečio iškilmės

tomasĮ Čikagą atvyksta kunigų marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos viceprovincijolas kun. Tomas Miliauskas, MIC. Jis dalyvaus vyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-mečio iškilmėse, kurios vyks Švč. Mergelės Marijos Gi-mimo parapijos bažnyčioje (2700 W. Lithuanian Plaza Court, Chicago, IL) gegužės 27 d. 3:30 val. p. p. Tėvas Miliauskas koncelebruos šv. Mišias kartu su Čikagos arkivyskupu kardinolu Francis George, OMI, vikariato vyskupu Andrew P. Wypych, Marijonų vienuolijos vicegenerolu kun. Joseph Roesch, MIC ir kitais devyniais marijonų kunigais, tarnaujančiais Čikagos Vidurio Vakarų rajonuose veikiančiose parapijose, tarp jų – ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Park administratoriumi kun. Jauniumi Kelpšu. Mišiose giedos lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”, vadovaujamas Dariaus Polikaičio, dalyvaujant Ričardui ir Giedrei Sokams. Gegužės 27 d. ,,Dainava” pakvies prisijungti lietuviškų parapijų chorus. Iškilmėms Ada Sutkus ir jos dukra Rūta kuria įrėmintą Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mozaiką. Šventinė vakarienė ir programa vyks ,,Beverly Country Club” (8700 S. Western Ave., Evergreen Park, IL).

Tėvas Miliauskas taip pat surengs vienos dienos simpoziumą, skirtą Pal. Matulaičio jubiliejui. Simpoziumas vyks sekmadienį, birželio 3 d., 1 val. p. p. marijonams priklausančiose patalpose (6336 S Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629), prie laikraščio ,,Draugas” redakcijos patalpų.

Daugiau informacijos galima gauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonijoje tel. 773-776-4600. Pal. Jurgio Matulaičio 25-mečio minėjimo komiteto vadovas yra gyd. Linas Sidrys.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos info