plc

Tarybos nariai G. Aukštuolis, A. Polikaitis, PLC direktorius A. Žilys ir  PLC Tarybos pirm. J. Riškus.

Lietuvybės centro išlaikymas – visų mūsų rūpestis


Mintimis apie PLC metinį narių susirinkimą dalinosi Centro direktorius
Artūras Žilys ir Tarybos pirmininkas Jurgis Riškus


LORETA TIMUKIENĖ

 Šių metų vasario 19 d. Lemont, IL, vyko metinis Pasaulio lietuvių centro (PLC) narių susirinkimas. Jame PLC nariams ir visuomenei buvo pristatyti 2011 metų PLC veiklos rezultatai, išrinkti 7 nauji Tarybos nariai (kiekvienais metais yra renkami 7 nauji Tarybos nariai 2 metų kadencijai). PLC Tarybos nariai Gintaras Aukštuolis, Danguolė Bielskienė, Ričardas Chiapetta, Audrius Polikaitis, Audrius Rušėnas, Regina Saulienė ir Vytas Saulis sutiko ir toliau dirbti Taryboje, jie buvo išrinkti dar vienai 2 metų kadencijai. PLC kontrolės komisijos nariais buvo išrinkti Vytenis Kirvelaitis, Gytis Petkus ir Marius Polikaitis. Tarybos pirmininkas Jurgis Riškus ir Tarybos nariai perskaitė pranešimus apie 2011 metais PLC vykusius renginius, pastato priežiūros ir remonto darbus, PLC ruošiamą kapitalinių/investicinių projektų lėšų rinkimo programą 5 metams, taip pat buvo pristatyta finansinė ataskaita. Advokatas Rimas Domanskis pristatė PLC nekilnojamojo turto mokesčių apeliacijos padėtį.
 
Centrą išlaikyti reikia visiems kartu

PLC šeimininkai džiaugiasi, kad Centro paslaugomis besinaudojančios organizacijos vis geriau supranta, jog Centrą išlaikyti reikia visiems kartu, ir prisideda prie Centro rėmimo. Maironio lituanistinė mokykla sutiko mokėti daugiau už klasių naudojimą ir žada svariai prisidėti, įrengiant priešgaisrinę sistemą. Tai yra labai svarbus projektas, kurį įvykdžius vaikai Centre būtų saugesni. Šis projektas jau pradėtas ir turėtų būti įvykdytas per 2–3 metų. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija bei Montessori mokykla ,,Žiburėlis” prisidėjo keičiant koridorių ir klasių grindis, skautai organizuoja įvairius PLC lėšų telkimo renginius. Prie Centro išlaikymo kasmet prisideda Lietuvių Fondas, Moterų renginių komitetas, vadovaujamas Alės Karaliūnienės, ,,Bingo” popietės dalyviai, vadovaujami Ramūno Vanagūno ir Jono Valaičio.

Bažnyčia, lietuviškos mokyklos, muziejus, skautai, sportininkai (krepšininkai, tinklininkai, stalo tenisininkai, futbolininkai), tautinių šokių grupės, įvairūs chorai, vaikų pramoginių šokių ir dainavimo studijos ir dar daugelis kitų ne pelno siekiančių organizacijų – šį po Centro stogu įsikūrusiųjų sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Net neverta abejoti, ar jiems visiems rūpi Centro likimas – jų pastangomis ir išlaikomas šis svarbus lietuvybės židinys. Tad nieko nuostabaus, jog visus metus Centras neužsidaro nė vienai dienai ir dirba nuo 7 val. ryto iki 11 val. vakaro.

2011 metai nebuvo patys blogiausi

PLC Tarybos pirmininko J. Riškaus nuomone, 2011 metai Centrui buvo gana sėkmingi. Per praėjusius metus, palyginti su 2010 metais, pajamas pavyko padidinti 250,000 JAV dol., arba 32 proc., o lyginant su biudžetu – 33 proc. Centro banketinės ir sporto salės buvo naudojamos kiekvieną savaitgalį.

Centras išsilaiko iš keturių pajamų šaltinių: kasdieninių patalpų naudotojų (Centre įsikūrusios organizacijos), banketinių ir sporto salių nuomos, lėšų telkimo (Centro organizuojami renginiai, Moterų renginių komiteto renginiai, ,,Bingo” popietės) ir aukų. 2011 metais visos šios pajamos, lyginant su 2010 metais, padidėjo, o kitos (kasdieninių patalpų naudotojų ir salių nuomos) buvo didžiausios per visą PLC gyvavimo istoriją. PLC Taryba prašo visų Centro patalpomis besinaudojančių organizacijų susimokėti tik patalpų naudojimo išlaidas, tai yra už elektrą, šildymą ir kitas paslaugas. Stengiamasi kuo geriau išreklamuoti banketines bei sporto sales ir už jų nuomą gauti kuo daugiau pajamų, kad visos ne pelno siekiančios organizacijos, įsikūrusios Centre, mokėtų kuo mažesnį patalpų naudojimo mokestį.

Praėjusiais metais, kada daugelis išgyveno finansiškai nelengvą laikotarpį, didžiulė paspirtis Centrui buvo Tarybos pirmininko J. Riškaus šeimos 150,000 JAV dol. auka. Centro vadovai sako, kad šios aukos gavimas buvo vienas esminių posūkių Centro gyvavime 2011 metais, nes parama atėjo Centrui finansiškai gana sunkiu metu, kai reikėjo sumokėti pakilusius nekilnojamojo turto mokesčius, tai yra 60,000 JAV dol. daugiau, negu buvo mokama anksčiau. Centras valstybei per metus iš viso sumoka įvairių mokesčių daugiau negu 100,000.00 JAV dol., todėl ši parama leido PLC smarkiai pažengti į priekį. Taryba atsidėkodama nutarė Jaunimo rūmus pavadinti a. a. Ritos Riškienės, vienos iš Centro įkūrėjų, buvusios Centro administratorės ir ilgametės Centro pagalbininkės, vardu. Prie Centro išlaikymo savo aukomis prisidėjo ir daugiau žmonių – jų sąrašas tikrai ilgas. Centro vadovai dėkingi jiems ir džiaugiasi, kad žmonės supranta šio lietuvybės židinio reikalingumą ir remia jį pagal išgales.

PLC Tarybos ir Valdybos nariai yra savanoriai, aukojantys savo laiką Centro labui. Be abejo, didžiausia rūpesčių našta gula ant PLC direktoriaus A. Žilio, Tarybos pirmininko J. Riškaus ir Valdybos pirmininko Lino Gylio pečių. Centro finansais rūpinasi iždininkas Vytas Saulis, kiti Tarybos nariai dirba šešiuose komitetuose: pastato priežiūros; Centro naudotojų; Centro narių, salių nuomos ir vadybos; aukų rinkimo; renginių ruošimo; finansų. Visi Tarybos nariai prisideda ir dirba tose srityse, kurias geriausiai išmano ir turi patirties. Pavyzdžiui, Lina Smilgienė jau antri metai sėkmingai organizuoja Centro metinį pokylį, Centrui atnešantį nemažą dalį reikalingų pajamų. PLC vadovai kviečia visus, kurie turi laiko ir noro, prisijungti prie Centro veiklos, taip padedant išlaikyti lietuvybę išeivijoje.

PLC tebėra ne pelno siekianti organizacija

Per visus PLC veiklos metus vienas didžiausių jo pagalbininkų yra vienas iš Centro pradininkų, administratorių ir savanorių advokatas R. Domanskis, Centro reikalams skiriantis daugybę savo laiko ir pajamų. Jis yra pagrindinis Centro pagalbininkas, sprendžiant padidintą nekilnojamojo turto mokesčių klausimą. PLC direktorius A. Žilys sakė, kad iš kažkur pasklidusios kalbos, jog Centras prarado ne pelno siekiančios organizacijos statusą ir todėl buvo pakelti nekilnojamojo turto mokesčiai, yra visiškai neteisingos. Pasak A. Žilio, Centras niekada nebuvo praradęs to statuso.

Kaip sakė advokatas R. Domanskis, praėjusių metų vasario 9 d. jų pasamdyta advokatų bendrovė susitiko su Illinois Department of Revenue, norėdama peržiūrėti, ar būtų galima sumažinti pakeltus nekilnojamojo turto mokesčius Centrui. Buvo pasiektas susitarimas, kuris turi būti patvirtintas Departamento vadovų. Jeigu dėl kažkokių priežasčių šis susitarimas nebūtų patvirtintas, bylos nagrinėjimas bus tęsiamas šių metų balandžio 2 dieną. Šio susitarimo metu buvo aptarta galimybė suteikti Ritos Riškienės sporto salei tą pačią nekilnojamojo turto mokesčių lengvatą (76 proc. PLC vertės buvo atleista nuo nekilnojamo turto mokesčių ir 24 proc. apmokestinta), kurią Centras turėjo ir tebeturi iki šiol. Jeigu šis susitarimas būtų patvirtintas, Centras turėtų mokėti daugiau, negu mokėjo prieš 3 metus, kadangi pastačius Ritos Riškienės sporto salę pakilo viso Centro pastato vertė. Bet tai būtų ženkliai mažesnė suma nei ta, kurią Centras mokėjo paskutinius 2 metų ir šių metų pradžioje. Jeigu šis susitarimas būtų patvirtintas, tada Centras prašytų grąžinti dalį sumokėtų mokesčių už dvejus paskutinius metus ir už pirmą šių metų mokėjimą. Kol kas šis susitarimas nėra galutinis ir Centro vadovai negali nieko daryti, kol jis nebus galutinai patvirtintas.

Nesibaigiantys remonto darbai

Dažniau užsukantys į PLC pastebi, kad jo patalpos yra nuolat remontuojamos ir atnaujinamos. Pasak A. Žilio, žmonių, kurie anksčiau prižiūrėjo ir rūpinosi Centro pastatais, sąrašas būtų tikrai ilgas, jame – Rimo Griškelio, Kęstučio Ječiaus, Igno Navicko, Gintaro Lietuvninko ir kitų pavardės. ,,Be visų šių žmonių pagalbos šiandien neturėtume tokio didelio ir jaukaus Centro, kurio mums pavydi daugelio kitų tautybių žmonės, gyvenantys Čikagos apylinkėse”, – sakė PLC direktorius. Iš dabartinės Tarybos narių pastato priežiūra daugiausiai rūpinasi Dainius Petronis, Gintaras Aukštuolis, Audrius Rušėnas, Sigitas Vaznelis ir valdybos nariai Egidijus Želvys ir Alberto Glavinskas. PLC kiemelio priežiūra – dr. Romo Povilaičio rūpestis.

2011 metais pastato remonto darbų buvo atlikta daugiau nei už 100,000.00 JAV dol. Pagrindiniai projektai, kurie buvo atlikti, – Maironio mokyklos klasėse pradėta įrengti nauja priešgaisrinė sistema, pakeistos pagrindinio koridoriaus ir bažnyčios prieangio, taip pat ,,Žiburėlio” klasės ir valgyklos, esančios žemutiniame aukšte, grindys. Pakeista šildymo sistemos valdymo sistema, sutvarkytas kaitintuvas, vaikų žaidimo aikštelės langai pakeisti stikliniais blokeliais, perdažyti vakarinio sparno ir vakarinio įėjimo koridoriai, atlikta daugybė kitų remonto darbų. Centro pastatas yra daugiau kaip 50 metų senumo, todėl jo priežiūros darbų – gausybė.

Naujų sumanymų netrūksta

Vienas naujausių PLC projektų, kurio pagrindinis sumanytojas yra Tarybos narys Fred Hock, – suorganizuoti lėšų telkimo vajų, kurio tikslas – per 5–10 metų surinkti 3 milijonus JAV dol. Tokia suma reikalinga, norint įvykdyti visus būtiniausius projektus, užtikrinsiančius Centro gyvavimą artimiausius 50 metų.

Dar vienas projektas, kuris turėtų pagyvinti Centrą ir leis jo lankytojams susipažinti su Lietuvos istorija – Lietuvos tūkstantmečio parodos iškabinimas vakariniame pastato sparne. Prie šio sumanymo įgyvendinimo prisidėjo Rimantas Dirvonis, finansinę paramą suteikė Vydūno fondas. Ši paroda yra anglų kalba, tad žmonės, kurie nešneka lietuviškai, bet domisi Lietuvos istorija ir kultūra, turės galimybę susipažinti su ja, užsukę į Centrą.

PLC vadovai džiaugiasi ir neseniai ,,Rotary” klubo pastangomis atidaryta biblioteka, kuri laukia lietuviškų knygų skaitytojų. Šis ir kiti gražūs sumanymai rodo, kad jau 24 metus skaičiuojantis Centras yra gyvybingas ir reikalingas, o veiklios ir sumanios jo vadovybės bei gausaus padėjėjų būrio pastangos išlaikyti šį lietuvybės centrą duoda matomus vaisius.


PLC

plc

Kalba Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis. PLC nuotr.