daina

Choras ,,Vakarai” iš Seattle

Daina – neapčiuopiamas dvasinis turtas

NIJOLĖ BENOTIENĖ
    
Paskutinė būsimos dainų šventės Toronto mieste daina, kurios gimimą paskatino Dalia Viskontienė, bus ,,Nebuvo tai žemė”. Tai daina, išaukštinanti lietuvių sunkumus tautos istorijos vingiuose, o ypač lietuvį žmogų, kuris, nepaisant, kur begyventų, stengėsi išlaikyti visas vertybes, ypač gimtąją kalbą ir dainą. Nebuvo tai žemė: Australija, Kanada, Europa, Amerika, tai buvo žmogus, kurio dėka bendruomenėse, parapijose, šeimose net trečios kartos palikuonys kalba gimtąja prosenelių kalba, gieda giesmes, verčia elementoriaus lapus, o dabar repetuoja ateinančios IX Dainų šventės išeivijoje dainas.

Tereikėjo vieno entuziazmu degančio ir tvirtą tikėjimą turinčio žmogaus – Ritos Kliorienės, kad po 15 metų ir vėl pradėtų skambėti daina išeivijoje. Reikėjo ir kito, tiek pat svarbaus asmens, D. Viskontienės, paskyrusios visą savo gyvenimą chorinei muzikai, kad šventė nesibaigtų, kad ji kartotųsi.

Reikia vadovo ir dar kitai šventei ir visoms būsiančioms ateityje, bet ne mažiau reikia ir chorų organizatorių, kurie įkvėptų mus burtis, jungtis, tikėti ir dalintis daina, nes tas neapčiuopiamas dvasinis turtas liks širdyse visam laikui; jo nepamesime, jo niekas nepaims;jo niekas nesupras, jeigu pats nebūsi dalis to nepakartojamo išgyvenimo.

Naujas choras iš Seattle – ,,Vakarai”

Seattle lietuvių bendruomenė maža, tačiau turi didelių organizacinių ir kūrybinių troškimų ir ambicijų. Ir štai, tereikėjo vieno žmogaus, kad jos padangėje pragystų lietuviška daina. ,,Dainius Vaičekonis garsiai paskelbė: ‘Laikas. Buriamės.’ Nereikėjo to kartoti keletą kartų. Jau kitą savaitgalį sklaidėme natomis primargintus lapus, susėdę aplink Vaičekonių fortepijoną”, – apie naujo choro ,,Vakarai” gimimą rašė Nomeda Lukoševičienė. ,,Pasirodo, ne tik norime, bet ir galime dainuoti. Pasirodo, pirma reikia suvaldyti savo emocijas, nes kai kurių dainų žodžiai taip smigo širdin, jog šalia stovinčio norėjosi paprašyti: ‘Tu tik dainuok, jei aš nutilsiu. Ašaros tiesiog veržėsi iš akių’”– tolia tęsė ji.

Pirmasis choro ,,Vakarai” pasirodymas įvyko Roslyn lietuvių kapinaičių paminklų šventinimo iškilmėse, po kurių, paskatinti bendruomenės narių, dainininkai nusprendė dalyvauti IX Dainų šventėje Toronto mieste. ,,Ir pildo mūsų chorvedys registravimo dokumentaciją ir Dainų šventės tinklalapyje jau matome žinutę, jog iš Seattle atvyksta mišrus choras ‘Vakarai’. Negali širdis nesuspurdėti”, – jausmingai mintimis dalijosi N. Lukoševičienė, prisimindama pirmuosius choro žingsnius ir džiaugsmą, kuriant muziką.

,,Šiaurinė” iš Minneapolis dalyvaus jau antrą kartą

Choras ,,Šiaurinė” iš Minneapolis miesto, vadovaujamas Laimos Adomavičienės, į Dainų šventę ruošiasi jau antrą kartą. Energinga vadovė neišsigando nei sudėtingo repertuaro, nei gausaus dainų skaičiaus. Nors pati nėra chorvedė, ji sumaniai buria savo negausios bendruomenės dainorėlius ir ruošiasi į Torontą. Repeticijas pradėję nuo himnų ir dainų, kurias jau mokėjo iš praėjusios šventės, toliau mokosi lengvesnes dainas, dainuojamas su publika, o mokydamiesi sunkesnių – naudoja įrašus. ,,Iš mūsų devynių choristų praradome porą dainininkų, kurie rudeniop išskrido į šiltus kraštus. Bet valio, prisijungė keli nauji žmonės. Atvažiuoti į šventę planuojame aštuoniese, bet šiaip padainuoti į repeticijas ateina ir daugiau ‘prijaučiančių’”, – sako L. Adomavičienė.

Cleveland ,,Svaja” ruošiasi visa širdimi

Danutė Liaubienė – stiprybės ir tvirtos valios pavyzdys, Cleveland choro ,,Svaja” vadovė sezono pradžioje rašė: ,,Iš karto puoliau prie kūrinio ‘Daina aš gyvenu’, nes man ji turi tikrą, realią prasmę mano gyvenime. Jei ne choras,Nukelta į 11 psl. Atkelta iš 5 psl. mano gydymas būtų žymiai sunkesnis.” Danutė chorą į Dainų šventę ruošia visa širdimi, ji mokina savo dainininkus mylėti ne tik dainą, bet ir įvertinti gyvenimą, dėkoti už kiekvieną dieną, už kiekvieną nuskambėjusią gaidą, už paprastą buvimą kartu.

Chorvedės A. Bužaitės ,,strategija”

Lietuvos Vyčių choro vadovė Aušra Bužėnaitė pirmąsias repeticijas pradėjo choristams žinoma daina ,,Kur giria žaliuoja”, kad kiekvienas pasijustų saugiai vėl sugrįžę į chorą. Po to Aušra pristatė, ko gero, pačią sunkiausią repertuaro dainą ,,Nebuvo tai žemė”.,,O kad kas būtų girdėjęs mano choristų atodūsius, dejones ir aikčiojimus, pamačius gaidas ir pradėjus dainuoti šią dainą. Tai buvo neįkainojamas momentas, net ir daina gavo pravardę – ‘Halloween’ daina, ‘vaiduokliška’ daina. Bet mes mokomės repertuarą tvarkingai, vis pridėdami naujų kūrinių: ‘Linai’, ‘Saulutė tekėjo’, ‘Daina aš gyvenu’. Nelengva dėl sinkopuoto ritmo mano dainininkams daina ‘Esi dangau’ ir dėl džiazinio akompanimento ‘Šią naktelę’”, – apie choro repeticijas ir atliktą darbą pasakoja A. Bužėnaitė, vadovaujanti maestro Fausto Strolios Lietuvos Vyčių chorui. ,,Repeticijose mes dainuojame, kalbame, juokiamės ir būtinai turime kavutės pertraukėlę, kad atsigautume po pirmosios mokinimosi dalies. O paskui aš dažniausiai repeticijos pabaigoje, kol visi rengiasi ir ruošiasi namo, groju viena iš išmoktų dainų, kad visi namo eidami dar galėtų mintyse dainuoti ar niūniuoti melodiją. Ar tai suplanuota strategiškai? Taip tikrai,” – juokiasi Aušra.

Kokia šventė be vaikų!

Kokia šventė, jei joje nebūtų mūsų vaikų, mūsų ateities? Paskutinėmis žiniomis, į šventę ruošiasi atvykti net 17 vaikų chorų. Vieni gausūs dalyvių, kiti žymiai mažesni, bet garbingai atstovaujantys savo miestui. Vienas iš tokių chorų – tai Čikagos lituanistinės mokyklos vaikų choras, kuriam vadovauja Jolanta Banienė. Nors mokykloje mokosi 320 mokinių, į šventę dėl įvairių priežasčių galės atvykti tik mažas būrelis vaikų, kurie renkasi ne tik pamokų metu, bet ir papildomoms repeticijoms ir tikisi, kad išvyka į Torontą ir dalyvavimas Dainų šventėje ilgam išliks jų širdutėse.

To paties tikisi ir šventės organizatoriai, kad jaunimui liks prisiminimai, kviečiantys juos ateityje organizuoti tokias šventes, kurti, gražinti mūsų lietuvišką gyvenimą išeivijoje, kaip darė pirma mūsų ėję iškilūs veikėjai, įrodydami, kad nebuvo tai žemė, nulėmusi išeivijos tvirtą valią, tai buvo žmogus.

dainos

Choras ,,Šiaurinė” iš Minneapolis miesto, vadovaujamas Laimos Adomavičienės.

dainos
Čikagos lituanistinės mokyklos vaikų choras, kuriam vadovauja Jolanta Banienė.