Pirmoje eilėje (iš k.): direktoriai D. Gricius, L. Wheeler, A. Guiga, D. Čekanauskas Navarrette ir valdybos vicepirmininkas M. Markevičius. Antroje eilėje (iš k.): valdybos pirmininkas A. Markevičius, direktorius A. Baipšys, finansų vadovas D. Vaidila.


Kalifornijos lietuvių kredito sąjunga: 44 metai ir 91 mln. dolerių!


REGINA GASPARONIENĖ

Šiais metais Kalifornijos lietuvių kredito sąjungos (KLKS) 44-asis metinis narių susirinkimas vyko vasario mėn 8 d. Santa Monica, CA. Valdybos pirmininkas Albinas Markevičius, pranešęs, kad dalyvaujantys nariai ir atsiųsti įgaliojimai sudaro kvorumą, pakvietė tylos minute pagerbti 13 pernai mirusių KLKS narių. Lietuvos Respublikos garbės konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskaitė Navarrette pasveikino visus susirinkusius ir pranešė apie LR konsulų iš New York darbo grupės atvykimą į Los Angeles kovo mėnesio gale. Valdybos sekretorius Aleksas Baipšys perskaitė pernykščio metinio susirinkimo protokolą, kuris buvo išklausytas su dideliu dėmesiu ir priimtas vienbalsiai be pakeitimų.

 Pirmininko pranešimą perskaitė valdybos vicepirmininkas Marius Markevičius. Trumpame pranešime pabrėžta, kad KLKS už poros savaičių švęs savo 44-ąją darbo sukaktį. Pats sėkmingiausias buvo paskutinių penkerių metų laikotarpis, per kurį KLKS savo kapitalą padidino beveik dvigubai. Kredito sąjunga moka savo nariams aukštesnius procentus nei bankai; per metus atsargos padidintos iki 10,5 mln. dol., išduota beveik pusė šimto paskolų 18 mln. dolerių. „National Credit Union Administration” KLKS narių santaupas apdraudžia iki 250,000.00 dol., o IRA santaupas – atskirai iki tokios pat sumos. „Esame užsibrėžę šiemet peržengti šimto milijonų dolerių ribą”, – baigė vicepirmininkas. Šie pirmininko žodžiai buvo sutikti audringais pritarimais.

Apie KLKS finansinę padėtį kalbėjo iždininkė Laima Wheeler. Jos ataskaitos duomenimis, KLKS 2012 metų gruodžio mėn. 31 dieną savo kapitalo turėjo 91,438,974.07 dol., pajamos per metus sudarė 2,900,711.42 dol., išlaidos – 919,811.42 dol. Paskutinį metų ketvirtį KLKS mokėjo narių taupomosioms sąskaitoms 0.75 proc. dividendus.

Pasak priežiūros komiteto pirmininko Edvardo Budgino pranešimo, jo vadovaujama komisija įvairiu metu tikrino KLKS darbą, taip pat finansinių operacijų suvestines bei atskirų narių sąskaitas. Jo nuomone, KLKS darbas atitinka visus California Department of Financial Institutions ir federalinės NCUA reikalavimus. Be to, yra samdoma bendrovė „Richards and Associates CPA”, kuri kasmet peržiūri reguliarias finansines suvestines, kaip ir pačius sąskaitybos principus.

Kredito komiteto pirmininkas Vitalis Lembertas savo pranešime pabrėžė, kad 2012 metais paskolų komitetas posėdžiavo 37 kartus, išnagrinėjo 49 paskolas, kurių bendra suma sudaro 18,623,999.00 dol.
Visų ataskaitų išklausyta su dideliu dėmesiu, visos jos vieningai balsavimu patvirtintos. Valdybos pirmininkas Albinas Markevičius padėkojo komitetų nariams-savanoriams, dirbusiems pačius sunkiausius darbus. Toliau pereita prie valdybos ir komitetų sudėčių atnaujinimo bei praplėtimo.

Prieš prasidedant kandidatų į laisvas vietas siūlymui, KLKS finansinis vadovas Dainius Vaidila paaiškino, kad siūlomi asmenys turi būti susipažinę su bankininkyste, buhalteryste ir valdžios įstatymais, susijusiais su KLKS darbu ir administracija. Nominacijos komiteto narys Giedrius Lunskis pasiūlė: Dalią Gricius į valdybą, Jūratę Gulbinas, CPA ir Liną Ruplėnas – į priežiūros komitetą. Pakvietus balsuoti rankų pakėlimų, perrinkti: Dalia Gricius (į valdybą), Jūratė Gulbinas ir Lina Ruplėnas (į priežiūros komitetą). Toliau vyko klausimų-atsakymų dalis.

Pirmininkas priminė susirinkusiems apgalvotai tvarkyti savo finansinius ir nekilnojamojo turto reikalus, vadovaujantis valdžios nurodymais. Kaip įvairių trust, testamentų ir nekilnojamojo turto planavimo žinovas buvo pristatytas advokatas Auris Jarašūnas. Oficialiosios dalies pabaigoje pirmininkas dar kartą padėkojo valdybai, visiems komitetams ir įstaigos darbuotojams už gerą darbą.

* * *
Bendrovė „Bauer Financial”, lyginanti bankų ir kredito kooperatyvų veiklą, KLKS skyrė penkias žvaigždutes iš tiek pat galimų. Tai didelis mūsų finansinės įstaigos darbo įvertinimas. Kur yra jos darbo sėkmės paslaptis ir kaip tai buvo pasiekta? Pirmiausia, KLKS darbo sėkmė priklauso nuo valdybos pasiaukojančių vadovų: Albino Markevičiaus, dirbančio nuo KLKS įkūrimo, Laimos Wheeler, dirbančios 40 metų, Dalios Gricius, Andres J. Guiga, Daivos Čekanauskaitės Navarrette, Alekso Baipšio ir Mariaus Markevičiaus, turinčių daug finansinės ir verslo darbo patirties. Valdyba greitai ir lanksčiai daro sprendimus, atsižvelgdama į rinkos svyravimus.

Kredito komitete dirba savanoriniai entuziastai: Vitalis Lembertas, Jonas Talandis ir Gediminas Leškys, turintys labai turtingą verslo ir finansinio aptarnavimo patirtį. Paskolų išdavimą prižiūri Raimondas Marks.

Finansinės priežiūros komitetui vadovauja patyręs finansų ir verslo žinovas Edvardas Budginas; šio komiteto nariai – Jūratė Gulbinas, CPA ir Lina Ruplėnas. Įvairių finansinių klausimų sprendimui vadovauja energijos pilnas finansų ir bankininkystės žinovas Dainius Vaidila. Su juo kartu dirba Dalia Gricius, Regina Banionis, Gida Urbonienė ir Regina Gasparonis. Už tai, ką KLKS pasiekė, visus nuopelnus reikia atiduoti mūsų narių lietuviškam taupumui ir mokėjimui atsilaikyti blogesnėmis ekonominėmis sąlygomis. Visi dideli finansinio darbo laimėjimai, kuriais įvertinta mūsų KLKS, yra įtempto ir labai atsakingo darbo su nariais rezultatas. Jų pasitikėjimas mumis skatina mus geriau dirbti. Įvesta nauja kompiuterinė sistema, leidžianti dalį darbų atlikti internetu, pritraukia jaunąją kartą.

KLKS nariais gali tapti visi lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys. Nariai priimami ne tik iš Amerikos, bet ir iš Kanados bei kitų šalių. Būdami Amerikos didžiausia ir sėkmingiausia lietuvių kredito unija, vadovaujama lietuvių, kviečiame visus tapti mūsų šeimos nariais. 


Priežiūros komiteto nariai Edvardas Budginas ir Jūratė Gulbinas.


Iš kairės: KLKS darbuotojai: D. Gricius, D. Vaidila, R. Banionis, L. Wheeler, R. Gasparonis ir G. Urbonienė.