Ieva Dilytė, šalia Hamburg, Maskvos, Birmingham ir Lucerne miestų, ,,Chicago Sister Cities International” besirūpinanti ir bendradarbiavimu tarp Čikagos ir Vilniaus
. Dalios Cidzikaitės nuotraukos


Vilnius ir Čikaga: 20 draugystės metų

DALIA CIDZIKAITĖ

Jau dvidešimt metų Vilniaus (ir Lietuvos) vardą Čikagoje garsina Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komitetas (pirmininkas Stanley Balzekas, jr.). Įkurtas 1993 metų liepos mėnesį, komitetas plėtoja kultūrinius, meno, švietimo bei ekonominius ryšius tarp susigiminiavusių miestų. ,,Per tuos 20 metų Čikaga pamatė, kad Vilnius yra labai aukštos kultūros miestas – miestas, kuris puoselėja meną; miestas, kuris gerbia savo istoriją. Taip pat čikagiškiai susidarė įspūdį, kad Čikagoje yra labai daug lietuvių ir kad lietuviškos tradicijos šiame mieste – itin gyvos”, – teigia organizacijos ,,Chicago Sister Cities International” darbuotoja Ieva Dilytė, šalia Hamburg, Maskvos, Birmingham ir Lucerne miestų, besirūpinanti ir bendradarbiavimu tarp Čikagos ir Vilniaus.

Viskas prasidėjo nuo Jaunimo teatro

Vienas iš draugystės tarp Vilniaus ir Čikagos miestų sumanytojų, iki šiol dalyvaujantis Vilniaus-Čikagos susigiminiavusių miestų komiteto veikloje, advokatas Rimantas Domanskis prisimena, jog viskas prasidėjo nuo rašytojo, režisieriaus ir vieno iš improvizacinės komedijos teatro ,,The Second City” Čikagoje įkūrėjų Bernard (Bernie) Sahlins. 1990 metais į jo ir jo bendraminčių įkurtą Čikagos tarptautinį teatro festivalį antrą kartą atvyko Eimunto Nekrošiaus Jaunimo teatras. Tuo metu Lietuva jau vadavosi iš sovietinio jungo ir Čikagos lietuviai visais būdais stengėsi garsinti Lietuvos vardą Amerikoje. Domanskis, sužinojęs apie lietuvių iš Lietuvos viešnagę, paskambino Sahlins ir pasiūlė po pirmo spektaklio surengti priėmimą. ,,Subūriau 20 žmonių, kurie paaukojo po 200 dol., pasamdėme salę, užsakėme vaišes, pakvietėme žurnalistus, politikus ir visus to vakaro dalyvius. Bernie labai džiaugėsi, kad mes tai darome”, – pasakoja Domanskis. Tada su Jaunimo teatru atvažiavusi teatro meno direktorė Rūta Wiman (dabar – Vanagaitė) pasiūlė Sahlins panašų teatro festivalį surengti ir Lietuvoje. Taip abu pradėjo dirbti ties nauju projektu (pirmasis Lietuvos tarptautinis teatro festivalis ,,Life” įvyko 1993 m.).

Sahlins buvo gerai žinomas kultūros pasaulyje, pažįstamas su Lois Weisberg, kuri ilgą laiką ėjo Čikagos miesto kultūros departamento vadovės (comissioner) pareigas. Pasak Domanskio, vieną dieną jam paskambino Sahlins ir papasakojo apie programą ,,Sister Cities”. ,,Čikaga nori šią programą plėsti, todėl gal kažką galima padaryti ir su Lietuva?” – prisimena advokatas. Lietuviai nedvejojo. Netrukus buvo gautas Čikagos mero Richard M. Daley sutikimas, lietuviai savo ruožtu surengė keletą susitikimų. Per pirmą susirinkimą būsimo komiteto pirmininku pasiūlyta tapti Stanley Balzekui, jr. Draugystės sutartį 1993 metais Čikagos kultūros centre pasirašė Čikagos meras Richard M. Daley ir Vilniaus meras Vytautas Jasulaitis. Taip Vilnius tapo 14-tu su Čikaga susigiminiavusiu miestu.

Šalia kultūros – medicinos ir švietimo ryšiai

Ieva Dilytė pastebi, jog, palyginti su kitų miestų, Vilniaus komitetas yra nedidelis, bet tuoj pat priduria, jog nors komitetas mažas, bet labai entuziastingas, be to, visi jo nariai yra savanoriai. ,,Visi komitetai yra labai skirtingi, su skirtingais interesais, – sako ketverius metus ,,Chicago Sister Cities International” dirbanti lietuvė. – Vilnius yra vienas iš tų komitetų, kuris dėmesį visų pirma telkia kultūriniams, švietimo projektams bei apsikeitimams.” Vis dėlto per 20 draugystės metų bendradarbiavimas tarp miestų plėtėsi ir, šalia kultūros, užmegzti ryšiai verslo, ekonomikos, medicinos bei švietimo srityse.

Atskirai paminėtina ,,Chicago Sister Cities International” medicinos tyrimų programa, kurioje jau ne pirmus metus aktyviai dalyvauja ir Vilnius. ,,Chicago Sister Cities International”, kartu su Lynn Sage Comprehensive Breast Center, rengia simpoziumus gydytojams, į kuriuos suvažiuoja per 800 dalyvių. Kiekvienais metais simpoziume dalyvauja ir gydytojai iš kiekvieno seserinio miesto. Simpoziumo metu gydytojai iš viso pasaulio dalijasi patirtimi ir pačiais naujausiais tyrimų rezultatais vėžio gydymo ir prevencijos srityje. Šią informaciją vėliau pritaiko savo praktikoje ir dalijasi su kolegomis seminarų, surengtų jų šalyse, metu. Ir praėjusiais metais spalio mėnesį vykusiame jau 14-ame metiniame renginyje iš Vilniaus dalyvavo Vilniaus universiteto Onkologijos instituto gydytojas dr. Edas Stakionis. Dilytė džiaugiasi tokia programos sėkme ir tikisi, jog ji ir toliau bus tęsiama.

Švietimo srityje svarbų vaidmenį vaidina mainai tarp seserinių miestų vidurinių mokyklų. Pasak Dilytės, šioje srityje ,,Chicago Sister Cities International” turi išplėtojusi nemažą partnerių tinklą ir daugelis komitetų turi susigiminiavusių seserų mokyklų programas. Pasak Dilytės, Vilniaus komitetas norėtų šią programą plėtoti, paskutiniu metu tam ypač daug dėmesio ir savo laiko skiria komiteto narys Adomas Siudika, ieškodamas šia programa besidominčių mokyklų Čikagoje ir Vilniuje. Lietuvės manymu, Vilniaus komitetas galėtų pasinaudoti labai sėkminga, jau 15 metų vykdoma Hamburgo-Čikagos mainų programa. Šio miesto komitetas turi taip vadinamą ,,seed money” programą – skiria 500 dol. mainams tarp mokyklų pradėti. Pinigai padengia Čikagos mokytojų kelionę į Hamburgą, kad šie susipažintų su užsienio kolegomis, užmegztų ryšį bei parsivežtų namo idėją bendradarbiauti. ,,Tai sunkus darbas, – pastebi Dilytė, – reikia ieškoti lėšų, be to, ir mokyklos turi visokių apribojimų bei taisyklių, keičiasi mokyklų vadovybės, o su jomis pasikeičia ir interesai ir pan.” Tačiau ji nusiteikusi optimistiškai ir mano, jog ypač šiais aukštųjų technologijų laikais apsikeitimo programa tarp Vilniaus ir Čikagos vidurinių mokyklų galėtų būti sėkmingai atnaujinta, jei ne kelionėmis, tai – virtualiai.

Sėkmingiausi projektai

Dilytė itin sėkmingais Vilniaus komiteto projektais laiko lietuviškų filmų kino festivalį, vykusį 2010 metais. Festivalio žiūrovams buvo pasiūlyta turtinga trumpametražių filmų programa ir vienas pilno formato dokumentinis filmas, kuris buvo parodytas penkiose Čikagos vietose. Festivalis atsidarė Čikagos kultūros centre, po to keliavo į Pasaulio lietuvių centrą, Balzeko muziejų, Jaunimo centrą, o uždarymui vėl sugrįžo į Čikagos kultūros centrą. Šią programą padėjo surengti Rasa Miškinytė ir ,,Era Film”, maloniai atvežusi filmus su leidimu viešai juos rodyti. Projektą finansiškai parėmė Lietuvos Respublikos gen. konsulatas Čikagoje.

Metais anksčiau Lietuva sužibėjo dabar jau nerengiamame ,,World Fashion Chicago”, kuriame savo sukurtus darbus rodė ir nemažai Čikagos seserinių miestų madų kūrėjų. 2009 metais Vilniui atstovavo Ramunė Piekautaitė, su savo darbais sulaukusi itin daug dėmesio ir gerų atsiliepimų iš vietinės spaudos.

Domanskiui itin įstrigo 1992 metais vykęs The Chicago Humanties Festival, kuriam tais metais pirmininkavo Eileen Mackevich. Domanskis prisimena, jog ji tų metų programą, pavadintą ,,Nuo laisvės iki lygybės” iš dalies paskyrė Vilniui. Buvo muzika, skaitomi eilėraščiai, dalyvavo Czeslaw Milosz (kitas tų metų festivalio svečias buvo rašytojas John Updike).

Itin gera proga seseriniam miestui pasirodyti viešumoje yra kasmet ,,Chicago Sister Cities International” rengiamas tarptautinis festivalis. Dilytės nuomone, tuos pasirodymus mato labai daug čikagiečių, jos duomenimis, per dieną Daley aikštę, kurioje vyksta festivalis, aplanko apie 2,000 žmonių. Todėl lietuvė įsitikinusi, jog tokiuose renginiuose dalyvauti verta. ,,Mes visada ieškome aukšto meninio lygio programos, nes tai – miesto veidas, – sako Dilytė. – Tad taip, kaip pasirodome, tokį įspūdį apie Vilnių žmonės ir susidaro. Tai didelė atsakomybė.”

Lėšos ir bendradarbiai

Vilniaus komitetas pinigų iš miesto ar ,,Chicago Sister Cities International” negauna, ir savo vykdomoms programoms bei renginiams lėšų turi ieškoti pats. Pasak Dilytės, tiek, kiek komitetas surenka, tiek ir turi. Kol kas komitetas verčiasi be lėšų rinkimo renginių, nors, pastebi Dilytė, kiti komitetai tai daro. ,,Galėtume, – sako lietuvė, – bet tam reikia ypatingų pastangų, reikia žmonių. Tai – didelis darbas.” Todėl Vilniaus komiteto veikloje ypač svarbūs yra partneriai.

Kultūriniuose Vilniaus komiteto projektuose toks bendradarbis yra Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Vis dažniau bendradarbiaujama ir su LR gen. konsulatu Čikagoje. Komitetas 2011 metais su gen. konsulatu Čikagos kultūros centre surengė Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tais pačiais metais, taip pat bendradarbiaujant su konsulatu, įvyko bardo iš Lietuvos Mindaugo Briedžio koncertas. Pasak Dilytės, stiprus Vilniaus komiteto rėmėjas yra Rimas Domanskis. Jo vadovaujamai įstaigai ,,Boodel ir Domanskis” persikėlus į naujas patalpas Čikagos miesto centre, jau sulaukta ne vieno kvietimo pasinaudoti patalpomis.

2012 m. Vilniaus komitetas buvo partneris rengiant Association for the Advancement of Baltic Studies konferenciją Čikagoje. Vilniaus komitetas taip pat priėmė šios konferencijos pranešėjus Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriaus vedėją Valdą Steponaitį ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėją Jolitą Steponaitienę.

Ateities planai

Prieš ketverius metus ,,Chicago Sister Cities International” atsiskyrus nuo miesto ir tapus visiškai atskira, pelno nesiekiančia organizacija, o praėjusiais metais susijungus su ,,World Business Chicago”, kažkiek pasikeitė ir Vilniaus komiteto veiklos kryptys. Pasak Dilytės, Čikagos miestui svarbu kuo geriau panaudoti savo išteklius ir į seserinius miestus, tarp jų – ir Vilnių, žiūrima kaip į miesto langą į tarptautinį pasaulį. ,,Ypač dabar Vilniaus komitetui reikia žmonių su verslo mąstymu, verslo pagrindais bei ryšiais, – sako Dilytė. – Ir nors, kaip ir visa organizacija, ir toliau išlaikysime tą pačią kultūrinę, švietimo misiją, tuo pat metu daugiau dėmesio skirsime verslo mainams, investicijoms.”

Ateities planuose numatyta nauja programa – ,,Chicago Sister Cities Film Festival”, kuri bus rengiama kartu su vietiniais Čikagos muziejais. Galvojama pirmą filmų peržiūrą rengti Balzeko muziejuje. Filmo mėgėjai šių metų balandžio 26 dieną 7 val. vakaro kviečiami atvykti į pirmo filmo „The Age of Czeslaw Milosz” peržiūrą muziejuje.

Vilniaus komiteto nariai: Stanley Balzekas, jr. (pirmininkas), Carole Balzekas, Irena Balzekas, Robert Balzekas, Rūta Cosimo, Lino Darchun, Antanas Grina, Sigita Plioplienė, Rimas Domanskis, Adomas Siudika, Vesta Valuckaitė, Rasa Kazlauskaitė, Regina Gailiešiūtė, LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas ir konsulato atstovė kultūros ir ekonomikos reikalams Agnė Vertelkaitė.

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.chicagosistercities.com/ arba tel. 312- 201-4533.


Vilniaus komiteto nariai – Lietuvos gen. konsulato Čikagoje Navy Pier surengtame Kovo 11-osios minėjime. Iš kairės: Rūta Cosimo, Ieva Dilytė su sūnumi Luku ir Adomas Siudika.