Waukegan-Lake County, IL

Iš mūsų bendruomenių istorijos

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Kovo 25 d., sekmadienį, JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė rinksis į rinkiminį-ataskaitinį susirinkimą, į kurį kviečiami visi šios apylinkės lietuviai ir jiems prijaučiantys. Ta proga šiek tiek apie apylinkės istoriją ir senas tradicijas.

Pirmieji lietuviai Waukegan pradėjo kurtis jau XIX a. pabaigoje. Vėliau miestas tapo stambiu lietuvių centru Illinois valstijos šiaurėje. Dabartiniai lietuviai, iki šiol išlaikę senąjį Waukegan-Lake County apylinkės pavadinimą, vis dažniau yra pavadinami šiaurinio Illinois telkinio vardu.

Šiandien čia gyvuoja nemaža ir veikli Lietuvių Bendruomenė, apjungianti daugiau kaip 500 įvairių kartų lietuvių šeimų, įsikūrusių į šiaurę nuo Čikagos ir nuo Michigan ežero rytuose, šiaurėje pasiekianti Wisconsin sieną, o pietuose – McHenry apygardą. Tiesa, yra mūsų narių ir toliau gyvenančių, pvz., Florida, California, Šiaurės ar Pietų Carolina valstijose. Apylinkėje veikia prieš 10 metų įkurta Gedimino lituanistinė mokykla, šiuo metu turinti per 80 mokinių. Mokykloje veikia darželio ir parengiamojipriešmokyklinė grupė, 1–6 ir 7 klasės. Taip pat veikia lietuvių ir anglų kalbų kursai suaugusiems, vaikų tautinių šokių ratelis-studija.

Pirmasis lietuvis pėsčias į Waukegan iš Čikagos atkeliavo dar 1891 metais. Pajutę, kad šiame mieste galima lengviau susirasti darbą ir geriau įsikurti, į Waukegan atvyko ir daugiau mūsų tautiečių. Jie kūrė lietuviškas šeimas ir noriai būrėsi į didėjančią lietuvišką bendruomenę, nes Waukegan ir jo apylinkėse darbo užteko visiems.

1896 m. rugpjūčio 24 d. įkuriama Šv. Baltramiejaus lietuviška parapija. Pradžioje kunigai atvykdavo iš Čikagos, ir pamaldos vykdavo drauge su lenkais.

Laikui bėgant, Šv. Baltramiejaus lietuvių parapija augo ir plėtė savo lietuvišką veiklą. Čia veikė ir buvo įkurta nemažai lietuviškų draugijų ir veiklių organizacijų, kurių pagrindus perėmė ir dabartiniai šiaurinio Illinois lietuviai. Viena iš tokių organizacijų buvo Šv. Baltramiejaus pašalpinė draugystė, įsikūrusi 1894 m. Šiandien įdomu kiek plačiau susipažinti su mūsų pirmtakų veikla, jos principais ir tradicijomis, iš kurių ir mes galėtume pasimokyti.

Senas dokumentas, surašytas tais senais laikais, byloja (kalba netaisyta):

Švento Baltramiejaus Pašalpinė Draugystė, Waukegan IL. Uždėta 9 d. gruodžio, 1894 m.

Draugijos siekis: skelbti mokslą, platinti vienybę, santaiką ir meilę tarp brolių Šv. B. D. Draugija stengsis, idan Draugijoje pildytųsi dalykai mielaširdystės, aplankymas ligonių... taipgi sąnarių privalumas viens kitą gelbėti kaip proto taip ir kūno ligose.

Šita draugija yra katalikiška... Kandidatai turi būti gero morališko pasivedimo, sveiki ant kūno ir proto... Kiekvienas narys priklausantis į šitą draugiją būtinai turi atlikti velykinę išpažintį; neatlikęs velykinės išpažinties iš gero noro, bus tuojau iš draugijos pašalintas be jokių tiesų... negalėdamas atlikti velykinės iš priežasties ligos ar bedarbės, turi paduoti prašymą draugijai, o tada draugija pasirūpina pas kunigą, kad tokiam draugui išpažintis būtų suteikta už dyką.

Šv. Baltramiejaus dienoje turi visa draugija susirinkti į paskirtą vietą ir marširuoti in corpore į Bažnyčią su visa paroda.

Susirinkimų tvarka: a) Prezidentas atidaro susirinkimą pašaukdamas visus prie tvarkos, b) malda, c) iššaukimas administracijos, d) pristatymas naujų kandidatų, e) priėmimas naujų narių, f) perskaitymas protokolo g) kasieriaus raportas, h) laiškų skaitymas, i) ligonių ir komisijos raportas, j) apkaltinimai, k) pasiteisinimai, l) nebaigti reikalai, m) nauji reikalai, n) rinkimas komisijos, jei yra reikalinga, o) uždarymas susirinkimo, p) malda.

Įstojamasis mokestis $2 iki $5, mėnesinis 25 centai.

Šiandien Waukegan jau nebėra nei šios Draugijos, nebėra ir Šv. Baltramiejaus parapijos, nebėra ir lietuvių rankomis statytos bažnyčios. Tačiau čia ir toliau veikia veikli ir nemaža Lietuvių Bendruomenė, perėmusi senųjų draugijų tradicijas ir papročius. Naujosios kartos lietuviams veikėjams būtų pravartu artimiau pažinti savo apylinkės lietuvių bendruomenės istoriją, iš senųjų lietuvių pasimokyti pagarbos ir atjautos savo artimui, patriotiškumo, meilės savo tėvų kraštui, pagarbos savo kalbai ir kultūrai, savitarpio supratimo ir nuoširdaus bendravimo.

Naudota literatūra: ,,Tautos praeitis’’, T. 1, Knyga 2, Chicago, IL, 1960. p. 251–268.

Violeta Rutkauskienė – Gedimino lituanistinės mokyklos direktorė.