pix
Antrąjį, kaip ir pirmąjį, JAV LB apylinkių pirmininkų ir atstovų suvažiavimą surengė JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Šalia jos – Valdas Piestys.

Pasišildėme prie kaitraus idėjų laužo
Antrasis JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas Southfield, MI

ŽIVILĖ SYMEONIDIS
JAV LB Houston apylinkės vardu

Nesitiki, kad jau praėjo dvi savaitės nuo JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkų ir jų atstovų suvažiavimo Dievo Apvaizdos parapijoje, Southfield, MI. Suvažiavime buvo minimos Dainavos konferencijos „Tikėkime savo ateitimi” dešimtosios metinės. Dainavos stovyklos simbolis buvo banga, apjungianti ir vienijanti visus išeivijos lietuvius. Ši banga pakylėjo ir įkvėpė visus antrojo suvažiavimo dalyvius, visų jų elektroniniuose paštuose „netyla” žinutės.

,,Jūs, jauni žmonės, parodėte, kad jums labai svarbu būti lietuviais ir dirbti LB gretose, tęsiant mūsų pirmtakų pradėtą darbą – puoselėti gražias mūsų tautos tradicijas čia, JAV, glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuva. Dėkojame už jūsų pasisakymus, šauniai suruoštą jūsų darbų parodą, nuoširdų bendravimą’’ (Sigita Šimkuvienė).

,,Pirmiausia – nuoširdus ačiū Sigitai už jos triūsą, rūpestį ir už tai, kad neleidžia pamiršti, kas mes tokie esame. Pati ’serga’ ir kitus ’užkrečia’ tokia liga kaip ’lietuvybė’. Pabuvojusi renginyje pastebėjau, kad dauguma susirinkusių ten jau nebepagydomi’’ (Birutė Prišmantienė iš Omaha, NE).

,,Pritariu Birutei, svarbiausia, kad ši ’liga’ yra įgimta, ir nuo jos jau niekaip neišsigydysi...’’ (Narimantas Gruzdys).

pixSuvažiavimo dalyviai džiaugėsi puikiu renginio organizavimu ir dėkojo Detroit LB apylinkei, taip šauniai visus priėmusiai ir pavalgydinusiai, renginio organizatoriams, o ypatingai Sigitai Šimkuvienei, kuri sukvietė lietuvius iš įvairiausių valstijų – Florida, Nebraska, Indiana, Colorado, California, Connecticut, Michigan, Illinois ir Texas.

Kertiniu suvažiavimo akmeniu tapo apylinkių atstovų pasisakymai ir pasidalinimai patirtimi. Buvo be galo įdomu išgirsti, kaip apylinkės vykdo lietuvybės palaikymo ir skleidimo misiją.

Visi liko sužavėti Indianapolis LB apylinkės veikla. Nors bendruomenė nėra didelė – joje vos 150 žmonių, bet Indianapolis LB pirmininkės Sigitos pastangų dėka lietuviai nepainiojami su latviais, ukrainiečiais ar kitų Rytų Europos kraštų žmonėmis. Indianapolis lietuviai aktyviai dalyvauja miesto rengiamose kultūrų dienose, jose gražiai atstovaudami Lietuvai. Lietuvių stendas laimėjo pirmą vietą miesto kultūrų dienose ir Indianapolis LB nuotrauka puikavosi Indianapolis miesto leidžiamo kalendoriaus viršelyje. Miesto biblioteka, susidomėjusi Lietuva, rengs Lietuvos pristatymo dienas. Bendruomenė dalį reikiamų lėšų surenka miesto švenčių metu pardavinėdama lietuvišką maistą. Patalpas renginiams nuomojasi iš latvių, su kuriais palaiko glaudžius ryšius. Indianapolis lietuviai turi susikūrę puslapį socialiniame interneto tinkle ,,Facebook’’ ir aktyviai skatina visus, besidominčius jų veikla ir naujais projektais, jame apsilankyti (http:// www.facebook.com/pages/Indianapolis-Lithuanian-Community).

Vakarų Florida LB apylinkė sugalvojo, kaip įdomiai suburti bendruomenės narius ir smagiai bei sveikai praleisti laisvalaikį – jie suorganizavo dviračių žygįiškylą, kurios pabaigoje dviratininkų laukė lietuviški šašlykai. Sportuojantys Florida lietuviai aktyviai ruošiasi JAV lietuvių krepšinio turnyrui, o jam pasibaigus vėliau vyks teniso turnyras.

Boston lietuviai visus kviečia ir aktyviai ruošiasi XIV Lietuvių tautinių šokių šventei. Šio suvažiavimo metu jie platino tam specialiai paruoštus reklaminius žymeklius. Bostoniečiai tikisi sulaukti 140 šokių kolektyvų iš viso pasaulio – JAV, Lietuvos, Argentinos, Brazilijos, Švedijos, Anglijos. Jie atkakliai ragina visus prisijungti ir dalyvauti šioje įspūdingoje tradicinėje Šiaurės Amerikos lietuvių šventėje.

Daug įvairių renginių vyksta didžiosiose lietuvių apylinkėse – Čikagoje ir Los Angeles. Jų nei suskaičiuosi, nei visus išvardinsi – koncertai, pasirodymai, suvažiavimai, parodos. Malonu, kad aktyvūs sporte ir renginių organizavime yra ir Colorado lietuviai.

Pasidalinę naujienomis ir patirtimi, suvažiavimo dalyviai nusprendė, kad reikia palaikyti artimesnius ryšius tarp įvairių apylinkių, nes labai trūksta informacijos, kas ką daro ar organizuoja. Pasidžiaugus Detroit suorganizuota meno dirbinių paroda buvo pastebėta, kad turime be galo daug talentingų menininkų, tad būtų smagu, kad jie pakeliautų ir pristatytų savo meną kitose valstijose gyvenantiems lietuviams. Turime tiek gabių šokėjų, dailininkų, fotografų, dainininkų, vėlėjų, juvelyrų, drabužių kūrėjų – visos apylinkės praturtėtų kultūriniais renginiais, jei pradėtų viešinti savo talentingiausius. Nors daugelis apylinkių turi savo tinklalapius arba yra užsiregistravusios ,,Facebook’’, Sigita Šimkuvienė mus patikino, kad jau baigiamas tobulinti LB tinklalapis turėtų netrukus pradėti veikti. Jame turėtų būti skelbiama informacija, apjungianti visų apylinkių veiklą, apšviečianti įvairius kultūros ir sporto renginius, naujienas.

Kita svarbi suvažiavimo dalis buvo prieš dešimtmetį formuotų Dainavos darbo konferencijos tikslų aptarimas ir įvertinimas. Visose diskusijų grupėse svarbiausiu parinktas lietuvių kalbos ir kultūros skleidimas bendruomenėse. Kartais, darbuojantis lietuvių šeštadieninėse ar sekmadieninėse mokyklėlėse, mokytojams iškyla klausimas, ar tikrai išeivijoje gimusiems vaikams svarbu kalbėti lietuviškai, ar neužtektų tik supažindinti juos su mūsų krašto kultūra, papročiais ir istorija. Į tą klausimą paprašėme atsakyti gerbiamą Aleksą Mitrių, gimusį ir užaugusį JAV, šauniai besidarbuojantį Michigan lietuvių labui. Jis atsakė, kad vaikystėje lietuvių kalbos mokymasis jam buvo tikra kančia, ir tik vėlyvoje paauglystėje jis pajuto saldžius karčiųjų mokslų vaisius – kad tai kalba, kuria gali bendrauti su draugais ir artimaisiais, o aplinkiniai jos nesupranta. Bet kalba, pasak Alekso, yra kur kas daugiau. Vien todėl, kad jis sklandžiai reiškia savo mintis lietuviškai, jis labiau tapatinasi su lietuviais, o ne su amerikiečiais. Jo žmona – taip pat išeivijos lietuvė, jam kur kas smagiau leisti laiką lietuvių bendruomenės rengi niuose, nei eiti su amerikiečiais draugais žiūrėti beisbolo rungtynių. Toks Alekso paaiškinimas įžiebia viltį, kad lietuvių mokyklos neišnyks, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai nenutautės, kad jie pasididžiuodami galės pasakyti – ,,Aš esu lietuvis ar lietuvė.” Kaip gerb. Birutė teisingai pastebėjo, yra be galo svarbu, kad lietuvių kalba būtų suvokiama kaip vertybė, kad ji būtų perduodama iš kartos į kartą. Mūsų kalba ne tik graži ir sena, ji yra neatsiejama mūsų tapatybės dalis.

Baigiantis diskusijoms ir aptarimams, Michigan LB apygardos pirmininkė nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems ir dar kartą priminė ir paskatino aktyviai dalyvauti JAV LB Tarybos rinkimuo se.

Draugiškoje vakaronėje skambėjo dainos, anekdotai, akį džiugino vietinių dailininkų paveikslai, papuošalai, meno dirbiniai, viliojo skanios šeimininkių paruoštos vaišės. Nors šį kartą dr. Romualdo Kriaučiūno minėto Dainavos stovyklos vakarinio laužo ir nebuvo, visi suvažiavimo dalyviai, pasišildę prie kaitraus idėjų laužo, išsivežė po kibirkštėlę ir į savo kraštus, kad ten įkurtų šviesią ugnį, prie kurios susirinktų pasišildyti visų kartų lietuviai.

Živilė Symeonidis – Dallas, TX lietuvių sekmadieninės mokyklėlės mokytoja, Dallas LB apylinkės vicepirmininkė, kandidatė į JAV LB XX Tarybą.

pix
pix
pix
pix
Suvažiavimo metu buvo galima pamatyti Jūratės Phillips iš Columbus paveikslus, Rasos Dooling iš Waterbury gintarus, Irenos Valys iš Putnam karpinius, Irenos Kriaučiūnienės iš Čikagos atvirukus, Sigitos Nusbaum iš Indianapolis tautinius drabužius, Rimos Adomavičienės iš Cleveland meno dirbinius ir Virginijos Heft iš Dallas veltinukus.