ruksenas

A. Rukšėnas savo naujos knygos pristatyme sausio 21 d. Lietuvių namuose.


Nauja A. Rukšėno knyga ,,Velnio akis”

DR. VIKTORAS STANKUS

Autorius, rašytojas, žurnalistas, clevelandietis Algis Rukšėnas lietuviams ir amerikiečiams žinomas kaip pirmos knygos „Day of Shame” apie lietuvio jūreivio Simo Kudirkos drąsų šuolį į laisvę autorius. Jo antroji knyga „Is That You Laughing, Comrade” – rusų liaudies juokų, išjuokiančių sovietinę sistemą, rinkinys, sudomino JAV prezidentą Ronald Reagan ir paskatino jį rinkti tokio pobūdžio juokus ir geriau suprasti tą nuožmią santvarką.

Šių metų vasario mėnesį, Lietuvos atgimimo mėnesį, būrys lietuvių ir amerikiečių susirinko į naujos Algio Rukšėno knygos „Devil’s Eye” (,,Velnio akis”) pristatymą Cleveland Lietuvių namuose.

Algis taikliai, sklandžiai, su jam būdingu humoru apibūdino knygą, jos siužetą. Knyga parašyta trilerio žanru, norint pagauti šių laikų skaitytojų dėmesį. Autorius sukuria daug intrigų, kuriose sukasi garsaus mėlynos spalvos Vilties deimanto (Hope Diamond) prakeikimo istorija, lemtis, keliaujama į Prancūzijos praeitį ir klausiama, kas inutiko garsiajai Marie Antoinette, kuri prarado savo galvą prancūzų revoliucijos metu.

Veiksmas prasideda nuo NKVD malūnsparnio ir jo įgulos žuvimo Egipto tyruose 1958 m. Žūtis, pasirodo, yra susijusi su velnio kultą išpažįstančia sekta, kurios įtaka yra jaučiama ir šiandien ir yra pasiekusi net Kremliaus ir Washington, DC valdžios koridorius. JAV kariuomenės slapto dalinio „Omega” pulkininkas Christopher Caine privalo tą sąmokslą susekti ir užgniaužti, kad katastrofiška žala neužgriūtų Amerikos.

Atsitiktinai jam į talką stoja dr. Laura Mitchell, kuri pristato Smithsonian Institute atvežtą velnių drožinių parodą, atkeliavusią iš Vilniaus muziejaus Lietuvoje. Jiems padeda Lauros dėdė Jonas, vienas iš paskutinių Lietuvos partizanų, dabar užverbuotų Amerikos valdžios. Ar jie sugebės sustabdyti sąmokslininkus?

Knygą galima įsigyti internete amazon.com arba tinklalapyje www. devilseyethebook.com arba tiesiogiai per ,,Meridia Publishers”, 29439 Sayle Dr. Willoughby Hills, Ohio 44092.


Viktoras Stankus – gydytojas odontologas, skautas. Kent State University lituanistinės programos rėmimo komiteto pirmininkas, vėliau – vicepirmininkas, JAV LB atstovas prie Ohio tarybos Helsinkio susitarimams remti. Buvęs ALT’o, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas, PLB seimo atstovas.A. Rukšėnas: ,,Planas tapti rašytoju nebuvo slaptas”


knygaNauja Algio Rukšėno knyga ,,Devil’s Eye” (,,Velnio akis”, ,,Meridia Publishers”, 2010) sujudino Cleveland visuomenę: vyksta ginčai, aptarimai, kyla šimtai klausimų autoriui.

Daugelis mūsų, gyvenančių Cleveland, dažnai kreipiamės į A. Rukšėną. Nepamirštama jo talka šiuo metu jau uždarytai lietuviškai radijo programai ,,Tėvynės garsai”, kuriai jis talkino daugelį metų.

A. Rukšėną kalbiname jo naujos knygos išleidimo proga.

– Naujasis tavo romanas atskleidžia daugelio metų Amerikos priešų veiklą. Kai tampa neįmanoma nuversti valdžią ginklų pagalba, randamas kitas būdas, pasitelkiama mistika. Legendose aiškinama, kad kadaise žmoniją sudarė pusė gerų žmonių ir pusė įvairių būtybių: raganų, vampyrų, velnių. Dabar tų būtybių likę tik 10 procentų. Net šiais moderniais laikais knygų rinkoje pasirodo knygų apie raganas ir kitas būtybes. Kodėl tai tave sudomino? Kodėl tavo romane veikia mistinės būtybės?

– Manau, kad mistinės būtybės žmones domina. Lietuviai per amžius domėjosi mistika, ypač kylančia iš pagoniško tikėjimo ir papročių. Mano romane mistinių būtybių tema tam tikra prasme yra ,,užkulisyje”. Tai suteikia įkvėpimą veikti piktosioms jėgoms, kurias sudaro asmenys, tikri žmonės, o ne vaiduokliai, turintys savo mąstymą ir logiką veikti mistinių būtybių savotišku patvirtinimu.

– Ar studijuodamas politinius mokslus ir žurnalistiką turėjai slaptą planą tapti rašytoju?

– Planas nebuvo slaptas – norėjau vienokiu ar kitokiu būdu skelbti apie Lietuvos padėtį platesnei publikai. O tai sėkmingiausiai gali būti padaryta rašant – tiek dokumentiniu, tiek beletristiniu stiliumi. Lietuvos klausimą esu iškėlęs ir vienoje, ir kitoje formoje.

Poezija mane domina, bet į ją reaguoju kaip skaitytojas, o ne kaip dalyvis. Mano lietuvių kalba nėra pakankamai lanksti, kad galėčiau vaizdžiai reikšti savo mintis. Mano pasirinktos temos dažniausiai sukasi apie politiką ir istoriją.

– Kurioje aplinkoje jautiesi savas – lietuviškoje ar amerikietiškoje?

– Tiesą pasakius, jaučiuosi savas ir lietuviškoje, ir amerikietiškoje aplinkoje. Veikiu, dalyvauju abiejose kultūrose, bet, turiu prisipažinti, mąstau anglų kalba. Kada peržengiau ribą nuo nė vieno angliško žodžio nemokėjimo, neatsimenu. Džiaugiuosi, kad gerai kalbu lietuviškai, nors turėčiau turėti tobulesnį lietuviškų žodžių žodyną.

– Labai subtiliai į knygą įpynei lietuviškas problemas. Ar tai darei iš pareigos?

– Tai dariau ne iš pareigos, bet su pasiryžimu ir noru.

– Ar su optimizmu žiūri į Amerikos ateitį?

– Žiūriu optimistiškai. Manau, kad Amerikos žmonės ir politikai turi labiau reaguoti į tai, kaip piliečiai siekia naudos Amerikai, kaip tautai, o ne įvairioms ,,interesų” grupėms. Mano nuomone, ypatingas pavojus slypi didėjančiame atskirtume tarp viduriniojo luomo ir turtingųjų. Sėkmingos tautos ateitis remiasi stipriu viduriniu luomu. Ten, kur jis dingsta, kyla nerimas, auga skurdas, galų gale, kyla sukilimai ir revoliucijos. Demokratijoje visi turi aktyviai dalyvauti ir rūpintis savo likimu. Jei tas pareigas perleidžiame kitiems, jie veikia savanaudiškai, sumažėjusiais apribojimais ir galų gale tai tampa pavojinga.

Apie autorių

Algis Rukšėnas gimė 1942 m. Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo audrų su tėvais atvyko į Cleveland miestą. 1961 m. lankė Šv. Juozapo gimnaziją. 1965 m. bakalauro laipsniu baigė Western Reserve University, 1972 m. politinių mokslų magistro laipsnį gavo iš Illinois State University.

,,United Press International” žurnalistas (1968–1971), dirbo Cleveland miesto savivaldybėje (1973– 1977). Nuo 1979 metų ėjo Cuyahoga apskrities komisaro pareigas, vėliau dirbo International Service Center vykdomuoju direktoriumi (1988–2006).

Knygos. ,,Day of Shame” (David McKay Co. NY, 1973) – apie nelaimingą lietuvio jūrininko Simo Kudirkos bandymą pabėgti iš sovietų laivo į JAV Krantų apsaugos laivą. Knyga ir pasirodžiusi gausi informacija JAV spaudoje padėjo išvaduoti S. Kudirką iš sovietų nelaisvės; ,,Is That You Laughing, Comrade?” (,,Citadel Press”, 1986) – šią sovietinių anekdotų knygą skaitė ir naudojo prezidentas Ronald Reagan; ,,A Summit Meeting in Hell” (,,Posėdis pragare”) – satyrinė pjesė, laimėjusi pirmąją vietą lietuvių teatro festivalyje Čikagoje (1983); A. Rūkšos ,,Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, II ir III tomas” vertimas į anglų kalbą (1981, 1982).

Apdovanojimai. 1973 m. Metų žmogus – Vydūno fondas; 1974 m. Ohio lietuvių gydytojų premija; 1975 m. The Martha Kinney Cooper Ohio Library Assoc.; 1991 m. Cleveland Vietnamo bendruomenės apdovanojimas.

Kalbėjosi Aldona Stempužienė