koncert

,,Draugo” šimtmečio  jubiliejinis koncertas, Chicago kovo 21 d. Pianistas Edvinas Minkštimas su solistais Kristina Zmailaite ir Edmundu Seiliu. Jono Kuprio nuotr.


ŽENGIANT ILGAMEČIŲ TRADICIJŲ
IR VERTYBIŲ KELIU


,,Draugo” šimtmečio jubiliejui skirti renginiai prasidėjo š. m. kovo 22 d. solistų iš Lietuvos koncertu Maria High School didžiojoje salėje. Koncertą atidaręs dienraščio „Draugas” tarybos pirmininkas advokatas Saulius Kuprys pasidžiaugė, kad prieš 100 metų Pennsylvania kasyklų šešėlyje įkurtas ,,Draugas” šiandien tęsia savo užduotį kaip dvasinių vertybių gynėjas ir visuomenės švietėjas. ,,Prieš šimtmetį didelė dalis mūsų visuomenės buvo gundoma atsisakyti amžinųjų vertybių ir ieškoti atsakymų ne antgamtinėje tikrovėje, o ribotame materialistiniame užsiangažavime. Atsiliepiant į šį iššūkį, mūsų dvasinių vertybių gynėjai pradėjo leisti ,,Draugą”, – sakė „Draugo” tarybos pirmininkas. – Jie nukalė atkaklios kovos skydą ir kardą ginti ir skleisti dekalogo tiesas ir išganymo gerąją naujieną. Ta užduotis ir šiandien įpareigoja mus remti ir skleisti tą Tiesą, kuriai ‘Draugas’ buvo ir lieka ištikimas.”

S. Kuprys pripažino, kad ,,Draugas”, išgyvenęs šimtmetį, šiandien turi rungtis su šios dienos tikrove. Jis kvietė pasiryžti ir toliau tęsti šią kovą ne tik už dienraščio buvimą, bet – tai gal net svarbiau – už tas tiesas, kurios neša mums kiekvienam ir visai tautai išganymą ir viltingą ateitį. „Draugo” tarybos pirmininko nuomone, su skaitytojų ir bendradarbių talka šią kovą laimėsime.

Renginyje kalbėjusi Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Skaistė Aniulienė pasidžiaugė turėdama galimybę dalyvauti seniausio pasaulyje be pertraukų leidžiamo lietuviško laikraščio pagerbimo šventėje. ,,Nuoširdžiai žaviuosi ‘Draugo’ tęstinumu – skaitytojams jis išliko aktualus per daugelį permainų metų: keitėsi kartos, naujai atvykstantys atsivežė savitus interesus, aktualijas, tad gebėjimas keistis ir prisitaikyti buvo gyvybiškai svarbus”, – sakė gen. konsulė. Ji pabrėžė dienraščio pastangas būti įdomiu ir naudingu savo skaitytojams, kartu liekant ištikimu ilgametėms tradicijoms ir vertybėms.

S. Aniulienės nuomone, giliausios pagarbos nusipelnė dienraščio kūrėjai, didelis būrys neabejingų, atsidavusių žmonių už tai, kad visus 100 metų išliko ištikimi pirmųjų leidėjų tikslams – nuoširdžiai tarnauti tik skaitytojui, būti ,,tikru ir įtakingu vadovu Amerikos lietuviams katalikams jų viešuose reikaluose”, ir už tai, kad savo darbu prisideda prie Lietuvos išeivijos istorijos kūrimo ir įamžinimo.

,,Šimtą metų leidžiamas ‘Draugo’ dienraštis pasiekdavo tūkstančius užsienyje gyvenančių lietuvių, kasdien jų gimtąją tėvų kalba informuodamas apie naujienas ir aktualijas Tėvynėje, lietuvišką žmonių ir organizacijų veiklą už jos ribų, tautiečių pasiekimus kultūros, meno, mokslo srityje, bendrus lietuviškus renginius bei šventes – teigė LR gen. konsulė. – Nėra abejonių, jog ‘Draugo’ indėlis į lietuvybės išsaugojimą ir puoselėjimą yra nepaprastai didelis ir svarbus.”

S. Aniulienė susirinkusiems priminė apie neseniai LR Užsienio reikalų ministerijos „Draugo” leidėjams įteiktą garbės ženklą „Tūkstantmečio žvaigždė” už dienraščio leidybą ir platinimą, lietuvių kultūros, savimonės ir politinės minties puoselėjimą ir tautinių vertybių sklaidą užsienyje bei šia iškilia šimtojo jubiliejaus proga.

Pabaigdama ji palinkėjo, kad viso pasaulio lietuvius pasiekiantis išeivijos dienraštis ir toliau skintųsi kelią į tautiečių širdis, kad jo kūrėjai nepristigtų idėjiškumo, kūrybinių minčių, o skaitytojai liktų ištikimi. 


„Draugo” info

koncert

,,Draugo” šimtmečio  jubiliejinis koncertas, Chicago, kovo 21 d.

koncert

koncert

koncert