Šv. Kazimiero seserų pedagoginis palikimas ir nauja švietėjiška veikla  

Čikagos Marijos gimnazijos paskutinių mokslo metų nuotrupos


Šių metų sausio mėn. 19 d. „Drauge” buvo išspausdintas straipsnis ,,Marijos gimnazija balandį baigs savo veiklą”,  kuriame trumpai apžvelgta daugiau kaip 100 metų veikiančios katalikiškos mergaičių gimnazijos veikla.  Gimnazija išauklėjo ne vieną lietuvių bei kitos etninės kilmės Čikagoje gyvenančių katalikų kartą. Gimnazija savo veiklą oficialiai užbaigs šių metų birželio 30 dieną, kai pasibaigs mokslo metai, o kiek anksčiau – balandžio 24 dieną, šeštadienį, vyks atsisveikinimo Mišios. Gimnaziją lankiusios yra kviečiamos atvykti į Mišias ir paskutinį kartą apsilankyti gimnazijoje.
Tačiau dėl šios žinios gyvenimas nesustojo vietoje. Prasidėjus mokslų metams, gimnazija ir jos steigėjos Šv. Kazimiero vienuolyno seserys dirbo toliau, nors gal kiek kitaip nei anksčiau. Štai kelios nuotrupos iš gimnazijos aplinkraščių ir išplatintos informacijos spaudai.

Šių metų sausio 23 d. krepšinio komanda „Maria Mystics” paskutinį kartą savo patalpose susitiko su ilgametėmis varžovėmis Queen of Peace gimnazijos krepšininkėmis. Tą patį vakarą Maria High School ketvirtokės surengė „Senior Night” (nors krepšinio komandoje žaidė tik viena ketvirtokė). Komanda rugtynes pralaimėjo rezultatu 43:22, nors sportinio entuziazmo jai netrūko. Tą vakarą į paskutines rungtynes savoje sporto salėje rinkosi gimnazistės, baigusios gimnaziją per pastaruosius 40 metų. Savo dalyvavimu jos pagerbė sporto komandą, kuri paskutinį kartą vilkėjo gimnazijos mėlynos ir auksinės spalvų sportinę aprangą.

***
Marijos gimnazijos paskutinieji metai taip pat paženklino pirmuosius Catalyst-Maria mokyklos gyvavimo metus. Naujoji mokykla aptarnauja Čikagos Marquette Park ir Chicago Lawn rajonuose gyvenančias šeimas. Catalyst mokyklos yra Čikagos viešųjų mokyklų (Chicago Public Schools) padalinys, įsteigtas dabartinių ir buvusių Christian Brothers kongregacijos vienuolių. Tose pačiose patalpose, kuriose daugiau kaip 60 metų glaudėsi Marijos gimnazijos mokinės, dabar mokinius nuo darželio iki 12-to skyriaus moko ir naujoji mokymo įstaiga. Mokykla su Marijos gimnazija dalinasi ne tik patalpomis, bet ir bendromis tradicijomis, kuriomis išsiskyrė Marijos gimnazija.

Rugpjūčio mėnesį Marijos gimnazija pasitiko 95-ias antrų, trečių bei ketvirtų metų gimnazistes, o Catalyst-Maria mokslo metus pradėjo su 380 mokinių nuo darželio iki 5 skyriaus ir 175-iais devinto skyriaus mokiniais. Bendras šventimas – balionų paleidimas, žvakių uždegimas ir kt. – suartino abiejų mokyklų mokinius. Seselės kazimierietės taip pat užmezgė ryšius su Catalyst-Maria mokiniais. Catalyst sustiprinta („honors”) biologijos klasė šokių bei sporto komandų („cheer squad”) palaikymo grupė aplankė seseles jų Motiniškuose namuose. Spalio mėn. kai kurioms seserims lankantis mokykloje, klasės seniūnai prisistatydavo ir paaiškindavo, kas tuo metu buvo veikiama klasėje.

Gruodžio mėnesį ses. Marilyn Karpovich, Salvatore ir Margaret Petvacavage (baigusi Marijos gimnaziją 1952 m.) susitiko su Catalyst 9-to skyriaus mokiniais, papasakojo jiems apie Motiną Mariją Kaupaitę ir kiekvienam įteikė kazimieriečių seserų sagę su užrašu: „Visada daugiau, visada geriau, visada su meile” („Always more, always better, always with love”). Vienas berniukas ses. Margaret pasakė: „Aš girdėjau, sesele, ir stengsiuos kuo geriau.”

***
2012 metais keturios seserys kazimierietės šventė savo vienuoliško gyvenimo jubiliejus. Viena jų, ses. Johanna Marie Shainauskas, lankė Šv. Jurgio katalikų parapijos pradinę mokyklą Bridgeport. Vėliau Šv. Kazimiero akademijoje jos mėgstamiausios klasės buvo lotynų kalba ir matematika, mažiausiai mėgo gimnastiką. Marijos gimnazijoje ji 15 metų dėstė ispanų kalbą, taip pat buvo gimnazijos vicedirektorė. Sekdama sesers, kazimierietės ses. Julie Shainauskas pavyzdžiu, trečiais gimnazijos metais po antro semestro įstojo į vienuolyną. Meno ir teologijos mokytojai ses. Kathleen Smith Marijos gimnaziją padėjo pasirinkti jos tėvas, atvedęs užregistruoti dukterį į septintą gimnazijos skyrių. Jai patiko lietuvių kalbos kursai, kuriuos dėstė ses. Ignatia, patiko piešti karikatūras savaitiniam katalikų laikraščiui, patiko su drauge Liz puošti lietuvių eglutę Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje. Ses. Kathleen ir jos mokinių meno darbai (su dangiškos motinos Marijos bei kino legendų paveikslais) puošia gimnazijos sienas iki šių dienų. Jubiliejus taip pat šventė ses. Therese Banach ir ses. Lucille Ann Bandyk.

Čikagos arkivyskupijai remiant, Nativity priešmokyklinis darželis (Nativity Early Learning Center) persikėlė iš Nativity B.V.M. mokyklos patalpų (69 gatvė ir Washtenaw) į buvusį vienuolyną Marijos gimnazijos patalpose. Marijos mokyklos bendruomenė mielai priėmė Nativity direktorę Mary Egan ir jos mokinukus. Kaip ir gimnazija bei Šv. Kazimiero akademija, darželis veikia katalikiškais pagrindais. Seselės kazimierietės ir Maria mokytojai bei mokiniai maloniai priima jaunuosius mokinukus, kai jie kartas nuo karto „užklysta” ar tai į kazimieriečių motiniškus namus, ar į „didžiąją” mokyklą.

***
Seserys kazimierietės su viltimi imasi naujos misijos, kuri tęs Motinos Marijos Kaupaitės siekius bei viziją. Maria Kaupas Center pradėjo veikti sausio mėnesį. Centras yra seserų kazimieriečių ir Christian Brothers vienuolių jungtinių pastangų projektas, kol kas veikiantis ne visu pajėgumu. Žinodamos, kad Marijos gimnazija bus uždaryta, seserys vis dėlto norėjo išlaikyti savo kaimynystėje katalikišką dvasią. Norėjo palaikyti ryšius su paskutine gimnazijos karta, ypač su gimnazistėmis, kurios mokėsi čia paskutiniaisiais gimnazijos gyvavimo metais. Seserys suprato, kad Catalyst-Maria negalės pasiūlyti tikėjimo pagrindu grįstų programų, nes mokykla yra valdiška ir turi likti pasaulinė. Todėl nutarta senajame vienuolyne, mokyklos patalpose (pietinėje dalyje), įsteigti centrą ir jį pavadinti Maria Kaupas Center, taip pagerbiant vienuolyno ir Marijos gimnazijos/šv. Kazimiero akademijos steigėją.

Ilgainiui šiame centre Catalyst-Maria mokiniai ir apylinkėse gyvenančios šeimos galės lankyti įvairius kursus: Šv. Rašto studijų, pasiruošimo sakramentų priėmimui, o vakarais – šv. Mišias. Centre bus teikiami ir socialiniai patarnavimai. Dabartinė Marijos gimnazijos direktorė Wendy Lynn sutiko būti ir centro direktore (nepilnu etatu), o Amy Eckhouse, energinga Marijos gimnazijos teologijos mokytoja, bus naujojo centro programų direktorė. Ji šioje srityje dirba jau daugiau nei dvidešimt metų, turi dvasinio išsilavinimo pažymėjimą (certified Spiritual director). Ji taip pat įsteigė nepelno organizaciją „Inspireavision”, kuri remia Heifer International (tarptautinį žemės ūkio paramos projektą, iki šiol veikusį ir Lietuvoje – R. K.). Abi direktorės stengsis aptarnauti kaimynystėje gyvenančius žmones ir tuo pačiu pagerbti seserų kazimieriečių palikimą. Reikės telkti lėšas, ieškoti aukų ir savanorių talkos. Jau sudarytas centre pageidautinų reikmenų bei daiktų sąrašas (popierius spausdinimui, garsiakalbiai, kilimai, stalo teniso stalas, kompiuteriniai žaidimai ir kt.). Jei kas turi klausimų apie Maria Kaupas Center, gali kreiptis į Amy Eckhouse arba Wendy Lynn, tel. 773-925-8686, arba el. paštu. Aekhouse@mariahighschool.org arba wlynn@mariahighschool.org.

***
Informaciją apie gimnazijos uždarymo iškilmes, vyksiančias balandžio 27 d., galima rasti gimnazijos tinklalapyje (www.mariahighschool .org). Po šv. Mišių gimnazijos auditorijoje gimnaziją ir seseris kazimierietes rėmusiems bus įteiktos Maria Kaupas premijos. Taip pat bus progos apžiūrėti gimnazijos patalpas ir parodą iš Marijos gimnazijos gyvenimo. Tos dienos tema yra pagrįsta seserų kazimieriečių šūkiu „Visada daugiau, visada geriau, visada su meile... Visada Maria.” Dienos tema primena, kad gimnazija liks gyva visų širdyse ir mintyse, kol gimnaziją baigusios toliau gyvens tikėjimu pagrįstus gyvenimus ir savo darbais stengsis pakeisti pasaulį.

***
Iki birželio 30 d. Maria gimnazijos baigimo ir pažymių dokumentus galima įsigyti gimnazijos Alumnae Office. Vėliau visi pasiteiravimai turės būti nukreipti į Čikagos arkivyskupijos katalikų mokyklų skyrių (Archidiocese of Chicago Office of Catholic Schools). Iki uždarymo Marijos Alumnae skyriuje galima užsisakyti ir suvenyrų bei gimnazijos metraščių (Michelle Brown, mbrown@mariahighschool.org; Cheryl Tolish, ctolish@ mariahighschool.org). Norintys gali gauti seserų kazimieriečių žiniaraštį „Journeys”, jį užsakyti reikia per kongregacijos komunikacijos koordinatorę (SSC Communications Project Manager) Paula Staisiunas Schultz (773-776-1324, pschultz@ ssc2601.com).


Parengė ir iš anglų kalbos išvertė
Ramunė Kubiliūtė