Užsienio Lietuvių atstovybė Vilniuje


VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) turi savo atstovybę Vilniuje, kuri, mano nuomone, yra įstaiga, aptarnaujanti visus užsienio lietuvius.
Šios įstaigos pradžia yra susijusi su Lietuvos Sąjūdžio pradžia. Kai 1988 m. spalio mėnesį Vilniuje vyko pirmasis visos Lietuvos Sąjūdžio atstovų suvažiavimas, į jį buvo pakviesta PLB valdyba, kurios nutarimu man, kaip tuometiniam PLB valdybos pirmininkui, tame suvažiavime teko garbė atstovauti PLB. Vykimas į Lietuvą tuo metu buvo gana rizikingas, bet, mūsų manymu, jis buvo būtinas. Sąjūdis davė ženklą, kad laisvės noras Lietuvoje nebuvo sovietų režimo sužlugdytas, bet gyvas ir atsparus. O mes visi, užsienyje gyvenantys, taip pat gyvenome norais ir Lietuvos išsilaisvinimo viltimis. Taigi tam tikra prasme mes prisijungėme prie Sąjūdžio. Vilniuje man teko dalyvauti po suvažiavimo vykusiuose Sąjūdžio tarybos pasitarimuose ir nutarimų priėmime. Tuomet pirmininku buvo išrinktas prof. Vytautas Landsbergis, kurio vėliau vadovaujama Aukščiausioji Taryba 1990 metų kovo 11 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.

PLB per savo valdybą palaikė tvirtus ryšius su atgimstančia Lietuva ir, norint tuos ryšius sustiprinti, buvo nutarta Vilniuje steigti PLB atstovybę. Šį sumanymą ypač rėmė tuometinė vicepirmininkė Gabija Petrauskienė. Atstovybė kurti pradėta 1990 metais, kurių pabaigoje atstovu sutiko būti dr. Petras Lukoševičius, Kanados lietuvis. Pradžioje Atstovybei buvo išnuomotos kuklios patalpos. Bet  Atstovybės bendradarbiavimas su Lietuvos vyriausybe ir su Seimu pasidarė toks reikšmingas, kad 1990 metų rugsėjo 15 d. pirmininko Broniaus Nainio kadencijos pradžioje Atstovybės būstinė buvo perkelta į Seimo rūmus.

Dr. Lukoševičius savo kadenciją baigė 1993 metais, ir Atstovybės vadovavimą tų metų liepos 1 d. perėmė Juozas Gaila, buvęs JAV LB valdybos pirmininkas. Po jo nuo 2009 metų sausio 1 dienos šias pareigas ėjo Gabrielius Žemkalnis, Australijos lietuvis. Dabar nuo 2009 metų lapkričio 1 dienos atstovės pareigas eina Vida Bandis. Tai tik trumpa istorinė apžvalga, rodanti ilgalaikį ir labai veiksmingą darbą, atliktą mūsų tautiečių. Jie dirbo veltui, aukodami savo darbą ir talentus PLB ir Lietuvai. Prie Atstovybės išlaikymo ligi šiol yra daug prisidėjęs Lietuvių Fondas ir kai kurių kraštų Bendruomenės.

Deja, JAV ir viso pasaulio ekonomikai sušlubavus, Lietuvių Fondo parama sumažėjo. Todėl dabar PLB valdybos pirmininkė dr. Regina Narušienė yra paskelbusi aukų rinkimo vajų PLB atstovybei Vilniuje išlaikyti. Prie šio vajaus turėtume prisidėti visi ir aukoti ne tik Atstovybei išlaikyti, bet visą PLB darbą sustiprinti. Šiuo metu PLB yra bene realiausia „globalinės Lietuvos” vadovė. Ji atstovauja Bendruomenes, veikiančias 41 kraštuose. Per paskutines dvi kadencijas kraštų bendruomenių veikla labai sustiprėjo, bet visiems yra labai reikalingas tarpusavio ryšys ir ryšys su Lietuva. Tokį ryšį labai gerai palaiko dabartinė PLB valdyba, kurios nariai(ės) taip pat dirba be atlyginimo ir su dideliu pasišventimu.

Dabar vyksta dideli pokyčiai visose užsienio lietuvių bendruomenėse. Joms vadovauti pradeda naujosios lietuvių bangos užsienyje atstovai. Jie rimtai dirba ir stengiasi išlaikyti lietuvybę savo šeimose, savo bendruomenėse. Gyvai veikia lietuviškos savaitgalių mokyklos, kurioms reikia talkos ir pagalbos. Gražu, kad šiam tikslui yra gaunama šiek tiek pagalbos iš Lietuvos, atsiunčiant knygų ir vadovėlių. Bet PLB koordinavimas ir čia yra labai svarbus.

Kiti labai svarbūs PLB valdybos uždaviniai yra gero ryšio su Lietuva ir su jos vyriausybe palaikymas. Nepaisant pasitarimų ir aiškinimosi, atrodo, kad ne vienas Lietuvos vadovas sunkiai supranta užsienio lietuvių padėtį. Kai kurie mus visus laiko emigrantais, Lietuvai neturinčiais reikšmės. Deja, tai yra labai klaidingas požiūris. Iš tikrųjų užsienio lietuviai nėra emigrantai: gal jie yra išvykę ekonominių aplinkybių verčiami, bet jie yra lietuviai ir tokiais nori likti. Jie dažnai grįžta aplankyti savo namų ir giminių, vežasi ten savo vaikus ir, kiek gali, remia savuosius Lietuvoje. Tie, kurie mėgina užsienio lietuvius „nurašyti”, daro didelę skriaudą Lietuvai.

Dr. Vytautas Bieliauskas – filosofas, psichologas, JAV katalikų mokslo akademijos narys, Xavier University Cincinnati, OH profesorius emeritas. Aktyvus visuomenės veikėjas: buvęs PLB pirmininkas, buvęs JAV LB Krašto tarybos vicepirmininkas, VDU Atkuriamojo senato narys, 1995 metais LR prezidento patarėjas spec. programoms.