Popiežius ir ,,Tikėjimo pavasaris” Kuboje

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Į Cancun atskridome sausio 21 d. Tą pačią dieną apie tris šimtus mylių į rytus nuo Cancun, Havanos oro uoste, Kuboje, nusileido popiežius Paulius Jonas II. (…) Porai dienų likome prie televizoriaus. (…) Popiežiaus vizitas, transliuojamas tiesiai iš Kubos, buvo įdomiau, negu viliojanti saulutė, šiltas jūros vanduo ir ošiančios palmės” (,,Draugas”, 1998 m. vasario 7 d.). Praėjus 14 metų esame panašių įvykių liudininkai, nors šįkart prie televizoriaus sėdėsime namuose.

Šių metų balandžio 26 d. trijų dienų viešnagei į Kubą atvyko popiežius Benediktas XVI. Žiniasklaida jau gerokai anksčiau pradėjo rašyti apie šį įvykį ir kelti skaitytojų susidomėjimą. Žinovai sako, kad šis popiežiaus apsilankymas bus naudingas ne tik Vatikanui, bet ir Castro broliams. Popiežius Paulius Jonas II savo apsilankymo Kuboje metu kvietė šalį atsiverti pasauliui, o pasaulį – atsiverti Kubai. Dabartinio popiežiaus viešnagė Kuboje yra pastoracinė – tikintiesiems norima suteikti ne tik paguodos, bet ir vilties. Popiežius taip pat palaimins Kubos patronę – La Caridad El Cobre mergelę, kurios statula prieš 400 metų buvo rasta jūroje.

Tikimasi, kad popiežiaus apsilankymas padės toliau švelninti šalies režimą, kuris praeityje kalino kunigus, atėmė Katalikų Bažnyčios turtą, uždarė katalikiškas mokyklas ir visaip persekiojo praktikuojančius katalikus. Iš kitos pusės, Kubos diktatoriai Castro broliai Fidel ir Raul, žinodami, kad Katalikų Bažnyčia niekada nepritarė JAV taikomoms sankcijoms prekybai su Kuba, tikisi moralinės paramos panaikinant 50 metų tebesitęsiančius draudimus.

Popiežiui lankantis Kuboje, tikimasi iš JAV į Kubą atvyksiant tūkstančių tikinčiųjų. Istorikas ir popiežiaus biografas Matthew Bunson aiškina, kad Benediktas XVI, lankydamasis Kuboje, nori viešai ir aiškiai pasisakyti už tikinčiųjų teises, pastebėdamas, kad nuo 60 iki 70 proc. kubiečių yra katalikai, norintys atgaivinti savo istorinį tikėjimą ir tapti aktyvesniais katalikais. Miami arkivyskupas Thomas Wenski, dažnas svečias Kuboje, tikisi, kad šio popiežiaus apsilankymas bus toks pat veiksmingas, kaip ir ankstesniojo popiežiaus. Arkivyskupo apskaičiavimu, Katalikų Bažnyčią pastoviai lanko apie pusė milijono kubiečių. Kuboje gyvena 12 mln. gyventojų. Tačiau kai La Caridad statula 16 mėnesių atvirame sunkvežimėlyje buvo vežiojama po kraštą, ją pamatyti ir dalyvauti religinėse procesijose panoro net 5 mln. kubiečių. Vienų Mišių metu Havana kardinolas Jaine Ortega y Alamino teigė, kad Marijos statulos keliavimas po šalį rodo, kad, nuošalyje palikdamas baimes, į Kubą ateina tikėjimo pavasaris. Prelatas Jose Felix Perez, Kubos Vyskupų konferencijos sekretoriaus, nuomone dabar Katalikų Bažnyčia yra labiau matoma, o jos vaidmuo visuomenėje – labiau pripažįstama. Ruošiantis popiežiaus atvykimui, pernai metų Kalėdoms Castro režimas iš kalėjimo paleido 2,900 kalinių, įskaitant penkis ,,sąžinės kalinius”.

Įdomu, kad Kuba niekada nenutraukė diplomatinių ryšių su Vatikanu, nors po 1959 m. revoliucijos Fidel Castro kraštą paskelbė ateistiniu. Tačiau Bažnyčios ir valdžios santykiai ir dabar nėra tokie, kokie galėtų būti. Iš teigiamų reiškinių reikia paminėti naujai pastatytą kunigų seminariją, keleto bažnyčių suremontavimą, magistro laipsnio versle programos įvedimą naujame Havana Katalikų kultūros centre, Šv. Tomo universiteto, veikiančio Miami arkivyskupijos žinioje, rengiamus Kubos valdiškų mokyklų mokytojų apmokymus. Tai konkretūs pasikeitimai, atsiradę po popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kuboje. Politologas Thomas Reese sako nenustebsiąs, jei Benediktas XVI pirštu pabadys Castro brolius, reikalaudamas daugiau dėmesio religijos laisvei.

Tačiau tai dar nereiškia, kad viskas yra gražu ir oras kvepia tik pavasario žiedais. Pereitą mėnesį Kubos policija užpuolė ir lazdomis mušė demonstrantus. Į jos dėmesio centrą pateko Damas de Blanco (baltai apsirengusios moterys) – moterų grupė, kuri jau daug metų kas savaitę po šv. Mišių rengia tylų žygį, protestuodama prieš valdžios įkalintus vyrus ir sūnus. Vasario 26 d. pora tuzinų moterų buvo sulaikytos po Mišių Šv. Ritos bažnyčioje, Havana mieste.

,,Savo viešnagės metu popiežius Benediktas XVI pamatys žmones, susirūpinusius dėl savo kasdieninės duonos, – sako jau į pensiją išėjęs Pinar del Rio vyskupas Jose Siro Gonzalez Bacallao. – Jis taip pat pamatys, kad Kuba yra atsinaujinusi po Mergelės piligrimystės, pasiekusios visas krašto dalis. Jis ras Bažnyčią, ištikimą Evangelijai, ir iš to išplaukiančias galimybes kraštui.” Vyskupas Estavez, pabrėždamas popiežiaus autoritetą, pastebi, kad Benediktas XVI nebijo sakyti teisybės. Jo manymu, ši savybė leis popiežiui pasiekti daug žmonių.

Savo viešnagės Kuboje metu popiežius Benediktas XVI žada susitikti su prezidentu Raul Castro, Santiago arkivysk. Dionisio Guillermo Garcia Ibanez ir Kubos Vyskupų konferencijos atstovais. Be šv. Mišių Antonio Maceo revoliucijos ir Jose Marti revoliucijos aikštėse, taip pat numatytas privatus popiežiaus apsilankymas Our Lady of Charity of El Cabre šventovėje. Havana Benediktas XVI susitiks su kardinolu Jaime Ortega Alamino, vyskupais, vienuoliais, valdžios ir visuomenės vadovais.

Belieka visa tai ar bent dalį to pamatyti per televizorių arba spaudoje paskaityti ir džiaugtis ateinančiu tikėjimo pavasariu Kuboje. O Katalikų Bažnyčios 265jam popiežiui Benediktui XVI, balandžio 27 d. švenčiančiam savo 85ąjį gimtadienį, skanduojame: ,,Viva, Papa!”