pix
Vilkaviškio vyskupas R. Norvila su Švč. M. Marijos Gimimo parapijos administratoriumi kun. J. Kelpšu.

Marquette Park, Chicago, IL

Iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios gyvenimo

LIGIJA TAUTKUVIENĖ

2012aisiais – Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, MIC metais – Lietuvos tikintieji švenčia Palaimintojo beatifikacijos 25rių metų jubiliejų. Švenčia visa Lietuva, švenčia išeivija – tai pirmasis kunigas mūsų istorijoje, kuriam buvo suteiktas palaimintojo vardas. Kad įvyktų kanonizacija – paskelbimas Šventuoju, laukiama stebuklo. Reikia daug melstis ir laukiamo stebuklo tikėtis per maldą.

Marquette Park tikintieji šiemet švęs parapijos 85erių metų jubiliejų. Kad čia minimi renginiai praeitų sklandžiai, Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje buvo sudaryti du komitetai: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos jubiliejinių metų renginių ir Parapijos jubiliejaus šventės.

Parapijos Tarybos komitetas

Vasario mėn. įvykusiame Parapijos tarybos susirinkime kun. Jaunius Kelpšas, bažnyčios administratorius, supažindino su atliktais darbais, ateities planais. Po praeitais metais praūžusių vėtrų buvo smarkiai apgadinti daugelio Marquette Park gyventojų namų stogai. Draudimo kompanijos pilnai atlygino žalos padarinių panaikinimą – stogų remonto darbus.

Kiek kitaip yra su vyskupija, kuriai priklauso Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia. Pasirodo, kad vyskupija turi savo draudimo kompaniją, ir jos atstovas nusprendžia, ką ir kaip remontuoti ar neremontuoti. Sugadinti klebonijos ir seselių namų stogai buvo sutvarkyti. Tuo tarpu Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios stogas nė apžiūrėtas, neremontuotas, mat patikinta, kad jis – dengtas specialiomis plytelėmis ir kol kas nevarva. Žinoma, stogo remontas susijęs su didelėmis išlaidomis, bet juk už draudimą mokami gana dideli pinigai tai pačiai vyskupijai.

Lietuvių bažnyčia turi daug skolų, kurias jau rado atėjęs naujasis administratorius kun. Kelpšas. Kasmet vyskupijai sumokama tam tikra suma apmažina skolą, bet už ,,paskolinimą” reikia papildomai sumokėti gana dideles palūkanas. Taip ir sukasi skolų karuselė. Kaip pastebėjo tarybos narys Antanas Paužuolis, Biblijoje pasakyta – jei skolini, neimk palūkanų. Matyt, Švento Rašto skelbiamos tiesos ne visiems tampa kūnu.

Tarybos narys Juozas Polikaitis pranešė, kad jau veikia visos apsaugai skirtos stebėjimo kameros, kurios turi tiesioginį ryšį su policija (tel. 911). Kameros fiksuoja, kas vyksta aplink bažnyčią, šventorių, automobilių stovėjimo aikštelę, kleboniją.

Kun. Kelpšo buvo užklausta, ar jis priims klebono, kuris skiriamas šešeriems metams, įšventinimus. Administratoriaus atsakymas nebuvo aiškus. Atrodo, kad kunigo gali ir neskirti į mūsų parapiją, nes, pagal Bažnyčios teisę, kunigai neretai turi keisti parapijas, per ilgai jose neužsibūti. Tiesa, kun. Kelpšui gal ir netektų klajoti – juk apie dešimtmetį jis dirbo Brighton Park parapijoje, JAV gyvena 12 metų, jau ir šios šalies pilietybę yra priėmęs. Tad kliūčių lyg ir nebūtų, viskas priklauso nuo paties kunigo – nori jis būti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonu ar ne. Jei kun. Jaunius nutartų tapti klebonu, be abejo, darbų padaugėtų, o ir pačios parapijos, bažnyčios ateities, jos išsilaikymo klausimas taptų aštresnis.

Tarybos susirinkime buvo ilgai kalbama, kai kuriais klausimais pasigesta konkretumo, pvz., Šiluvos Marijos mokyklos klausimas ir vėl buvo atidėtas. Kunigui pasiūlius, Irenai Polikaitienei aktyviai palaikant, parapijos Tarybos pirmininku išrinktas Michael Banky (jo tėvai, seneliai buvo dideli Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios rėmėjai).

Jubiliejinių metų renginių komitetas dirba

Šiais metais jau įvyko keli Palaimintojo Jurgio Matulaičio jubiliejinių metų renginių komiteto (The Beatification Anniversary Committee, Blessed Jurgis Matulaitis, MIC) posėdžiai. Juose aptarta nemažai svarbių klausimų, susijusių su iškilmėmis, šv. Mišiomis.

Jungtinis Jubiliejinių metų renginių komiteto posėdis įvyko kovo 10 d., pirmininkaujant dr. Linui Sidriui. Pranešta, kad į iškilmes atvyks daug garbingų Katalikų Bažnyčios atstovų ir pasauliečių. Aukščiausią pagarbą palaimintajam ir lietuvių tikintiesiems parodė Čikagos katalikų kardinolas JE Francis Eugene George, OMI, kuris š. m. gegužės mėn. 27 d., sekmadienį, 3:30 val. p. p. koncelebruos šv. Mišias. Tariame padėkos žodį Joe Kuliui, kurio pastangomis pakviestas kardinolas.

Dalyvauti pal. Matulaičio pagerbime taip pat pakviesti aukšti Lietuvos dvasininkai: arkivyskupas kardinolas Audrys J. Bačkis, vysk. Gintaras Grušas, teologijos daktaras kun. Tomas Miliauskas, MIC, marijonų generolas iš Romos. Tikimasi, kad atvyks ir Lietuvos Respublikos prezidentė, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministrai (tuo metu Čikagoje vyks NATO šalių atstovų pasitarimas).

Dailininkė Ada Sutkuvienė su dukra Rasa parodė keletą būsimo palaimintojo portreto, kuriamo mozaika, eskizų. Susirinkusieji maloniai juos priėmė. Beliko nutarti, kurioje vietoje paveikslas bus įrengtas. Priminsiu, kad abi dailininkės šį darbą atlieka nemokamai. Kiek nesutarta dėl paveikslo įrėminimo. Siūlomi čiukuro stiliaus (namo galo – skliautų skylė) rėmai vargu ar tiktų paveikslui. Nutarta kviesti architektą, išklausyti jo nuomonę, kurioje vietoje geriausia būtų pakabinti ar pastatyti sunkoką paveikslą.

Šio straipsnio autorė, atsakinga už meninę programą, supažindino su jos dalyviais: dainų atlikėju, kompozitoriumi Algirdu Motūza, kartu su juo duetus dainuojančia Loreta Janulevičiūte ir jaunimėlio vokaliniu ansamblis ,,Tu ir aš”.

Posėdžio metu priminta, kad Mišios su litanija vyks gegužės mėnesį. Aptarti kvietimo teksto, spausdinimo, išsiuntimo reikalai, pristatyti skaitinių skaitovai. Juozas Polikaitis pakviestas būti iškilmingų pietų vedančiuoju. Nustatyta pietų kaina (auka) – 50 dol. asmeniui. Joe Kulys pranešė, kad pavyko susitarti su ,,Beverly Country Club (8700 S. Western Avenue, Chicago, IL) administracija dėl valgiaraščio. Jau šiandien galima užsisakyti vietas šiems pietums, kurie vyks gegužės 27 d., sekmadienį. Kokteiliai prasidės – 5:30 val. p. p., vakarienė – 6:30 val. v.. Daugiau informacijos tel. 7737764600 (Švč. M. Marijos Gimimo parapijos raštinė).
Keletas pastebėjimų

Čikagai verkiant reikia dar vieno lietuvio kunigo. Iš Brighton Park į Marquette Park parapiją dirbti perėjusiam kun. Kelpšui, braitoniečiams Mišias kurį laiką atnašavo kun. dr. Kęstutis Trimakas, atskubėdavęs po Mišių Cicero Šv. Antano bažnyčios lietuviams. Padėtis pablogėjo po to, kai kun. Trimakas pakliuvo į automobilio nelaimę. Be to, kunigo ir amžius jau nejaunas, tad tikrai reikia jaunesnio, energingesnio, galinčio aptarnauti Brighton Park ir Cicero šv. Antano parapijų lietuvius tikinčiuosius. Šiaurinėje Čikagos miesto pusėje, kur yra lietuvių bendruomenė, taip pat reikia lietuvio kunigo. Kunigų stoką jaučia ir Lietuva – pašaukimų studijuoti kunigystę labai mažai, tad atsiųsti dar vieną kunigą išeivijoje gyvenantiems lietuviams vilčių nėra daug.

Apie šią išeivijos bėdą kalbėta Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) 2011 m. gruodžio 12 d. plenariniame posėdyje, kurio metu buvo svarstomas LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundo Putrimo perduotas Čikagos arkivyskupo prašymas skirti dar vieną kunigą Čikagos ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių sielovadai.

Joe Kulys, kurio tėvas dirbo bažnyčios vargonininku, turėdamas daug ryšių su JAV ir Lietuvos katalikiškomis organizacijomis, vienuolijomis, kunigų seminarijomis, dėl naujo kunigo skyrimo į Čikagos ir apylinkių lietuviškąsias parapijas sulaukė žinių iš Lietuvos marijonų vienuolių. Gera žinia, kad į Pal. Matulaičio 25ąsias beatifikacijos iškilmes pažadėjo atvykti ir kunigas dr. Tomas Miliauskas, MIC, kuris galėtų darbuotis minėtose parapijose, vadovauti Marquette Park parapijos Šiluvos Marijos lituanistinei mokyklai, moderuoti laikraštį ,,Draugas”.

Parapijoms sparčiai senstant, parapijiečiams vienam paskui kitą iškeliaujant Anapilin, Marquette Park lietuvių bažnyčiai iškyla išlikimo grėsmė. Neužtenka kitų parapijų lietuviams pamokslauti – lankykite, eikite į bažnyčią ir t. t. Bažnyčia ir pati turi galvoti: o kas toliau? Išeitis, pasikartosiu jau ne pirmą kartą, – kurti mokyklą ir per ją tikėtis ilgesnio gyvavimo. Paaiškinsiu plačiau, ypač tiems, kurie bet kuria kaina bando stabdyti ar priešintis geram pasiūlymui.

Kažkada lietuvių pastatyta, prie parapijos įkurta Nativity mokykla, kurioje šiandien lietuviuko ir su žiburiu nesurasi, šiais mokslo metais baigia savo gyvavimą. Mokyklą lanko per mažas skaičius mokinių, todėl vyskupija nutarė ją uždaryti, nes išlaikymas kainuoja nemažai pinigų. Pasiliks tik vaikų darželio grupė. Patalpos liks tuščios. Ir jei mes, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios parapijiečiai, nieko nedarysime, o kitų parapijų lietuviai, nostalgiškai prisimindami: ,,O, kai buvome jauni, tai...”, tik priešinsis naujoms idėjoms, atsitiks taip, kad kas nors mokyklą nupirks. Gal nugriaus, o gal...

Mokykla, kuri priklausytų bažnyčiai, turi puikias mokymosi klases, sporto, iškilmių sales, kompiuterinę įrangą, valgyklą, kurią dar reikėtų gerinti ir t. t. Yra didelė automobilių stovėjimo aikštelė. Čia galėtų veikti kasdienis vaikų darželis ir nauja lituanistinė Šiluvos Marijos mokykla. Atsivertų puikios galimybės tėvams, kurie negaištų veltui laiko, laukdami pamokų pabaigos, bet galėtų, tinkamai sutvarkius, lankyti anglų kalbos mokymo, kompiuterinių programų tokių kaip ,,Exel”, ,,Power Point” mokymo, jogos, šokių ar kitokius užsiėmimus, kurių vieni, suradus savanorius mokytojus, būtų veltui, kiti mokami. Moksleivių po pamokų galėtų laukti meno krypties užsiėmimai ir t. t.

Svarbiausia tai, kad šioje mokykloje mokestis už mokslą turėtų būti mažesnis, nes patalpų išlaikymas kainuotų pigiau. Tai irgi reikia viešinti. Žinoma, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios finansų ,,ministrė” Bronė Barakauskienė, perskaičiusi šias eilutes, liks nepatenkinta, bet būkime realistais ir nesistenkime visur ieškoti naudos. Svarbiausia, kad tėvai ir jų vaikai tokią mokyklą norėtų lankyti.

Žinoma, ir bažnyčia turėtų eiti arčiau tikinčiųjų, ypač kai šeštadienį, berods, po 2 val. p. p., jau galima atnašauti Mišias už sekmadienį. Taip būtų sudarytos patogios sąlygos tiems, kurie gyvena toliau, kad nereikėtų važinėti į bažnyčią dvi dienas iš eilės. Kunigas turi eiti į žmones, padėti jiems sugrįžti į ten, kur penkiasdešimt metų buvo jei ne draudžiama, tai ir netoleruojama sugrįžti – į bažnyčią.

Dešimt vaikų, šiandien lankančių katechetines pamokėles, – dar nereiškia pavasario. Reikia viso būrio paukščių, reikia visų mūsų bendrų pastangų padėti susukti jiems šiltą ir jaukų lizdelį. Jei nieko nedarysime, tai nuostabią Marquette Park bažnyčią ištiks toks pats likimas kaip New York Aušros Vartų ar Šv. Jurgio bažnyčias. Jų tiesiog nebeliks.

Neseniai Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią lankė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Užklaustas, ar kun. Kelpšas turi galimybę likti JAV, priimti klebono įšventinimą, vyskupas diplomatiškai nuo atsakymo išsisuko: ,,Viskas Dievo valioje...” Bet toks atsakymas netenkina besirūpinančių Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios išlikimu, čia ne Lietuva, kur Bažnyčia turi stiprias šaknis. Kaip nebūtų gaila, čia verslo šalis, kur doleris yra svarbus gyvenimo svertas.

Ligija Tautkuvienė – Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Tarybos narė.


pix
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos tarybos susirinkimas. Joe Kulio nuotr.