Lietuvių Fondas kviečia į metinį suvažiavimą


50-asis metinis Lietuvių Fondo (LF) narių suvažiavimas vyks šių metų balandžio 28 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 W. 127th Street, Lemont, IL). Atkreipiame dėmesį, kad įprastas metinis LF narių suvažiavimo laikas iš šeštadienio perkeltas į sekmadienio popietę. Suvažiavimo metu bus pristatyta metinė LF veikla, ateities planai, renkami LF Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai. Bus užkandžių ir kavos. Registracija prasidės 10 val. r. ir vyks iki 12:30 val. p. p. Suvažiavimo pradžia – 12:30 val. (po 11 val. Mišių). Kviečiame visus LF narius ir bendraminčius aktyviai dalyvauti.

LF narių suvažiavimo data šiemet sutampa su kitu lietuvišku renginiu – Lietuvių operos spektakliu, kuris vyks J. Sterling Morton High School salėje. Tai nebuvo numatyta, todėl planuojama suvažiavimą baigti anksčiau, kad dalyviai suspėtų nuvykti į operą. Jeigu bus norinčių, JAV Lietuvių Bendruomenės Lemont socialinių reikalų skyrius užsakys autobusą, kuris nuveš ir parveš norinčius dalyvauti ir suvažiavime, ir operoje. Jei norite užsisakyti vietas autobuse, prašome iš anksto skambinti Rimantui Dirvoniui tel. 630-789-0529 arba rašykite el. paštu: Dirvonis@yahoo.com.

LF info