Į konferenciją susirinko gausus JAV Rytinio pakraščio lituanistinių mokyklų mokytojų būrys.

„Mokykla bendraujant ir bendradarbiaujant”


MARIJA DAINIENĖ

Į Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos (Washington, DC) bendruomenės konferenciją, vykusią kovo 16 dieną, susirinko JAV lituanistinių mokyklų mokytojai ne tik iš Washington, DC apylinkių, bet ir iš Los Angeles Šv. Kazimiero mokyklos, New Jersey „Lietuvėlės” ir Vinco Kudirkos mokyklų, iš Philadelphia – Vinco Krėvės mokyklos, iš Long Island – Aleksandros Kazickienės mokyklos. Konferenciją organizavusi mokyklos vedėja Ilona Verbušaitienė sukvietė mokyklų vedėjas, mokytojus ir mokinių tėvus, kad visa mokyklos bendruomenė galėtų geriau spręsti pasitaikančias problemas ir gebėtų veiksmingiau kartu dirbti, kad visą informaciją, pateiktą Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dėstytojos dr. Jūratės Valuckienės, išgirstų iš pirmų lūpų. Vedėja, dėkodama atvykusiems ir linkėdama darbingos dienos, sakė, kad, vykstant nenumaldomam kitimui, būtina mokytis ir mokytojams, ir tėvams visą gyvenimą, kad tai yra prasminga.

Konferencijos dalyvius atvyko pasveikinti Lietuvos Respublikos įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas ir Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis. Ministras sveikindamas teigė, kad šis seminaras, organizuojamas Knygnešio dieną, įgauna dar didesnę reikšmę. Mokytojo lietuviškas žodis turi pasiekti ne tik vaikų klausą, bet ir širdį. Gražu, kad mokytojai jaučiasi labai atsakingi už savo darbą ir kelia kvalifikaciją. Prof. V. Landsbergis pasidžiaugė esama galimybe mokyti lietuvių vaikus gimtosios kalbos ir teigė, kad „mokėti viena kalba daugiau – yra žmogaus dvasinis kapitalas”. Los Angeles Šv. Kazimiero mokyklos vedėja Marytė Newson perdavė JAV LB Švietimo tarybos pirmininkės Daivos Navickienės sveikinimus konferencijos dalyviams ir padėką K. Donelaičio lituanistinės mokyklos vedėjai bei mokyklos tėvų komitetui už konferencijos organizavimą, už sudarytą galimybę mokytojams tobulėti ir pasidalinti patirtimi su kolegomis.

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta visai mokyklos bendruomenei. Buvo aptarta, kaip geriau mokyti ir mokytis gimtosios kalbos dvikalbėje šeimos aplinkoje, kaip bendruomenei kurti mokyklos viziją. Kad mokyklos bendruomenę lydėtų sėkmė, ji turi būti kūrybinga, prisitaikanti, nuolat tobulėjanti ir mokanti bendradarbiauti, optimistiškai žvelgianti į problemų sprendimą, pasiryžusi geriau pažinti aplinką ir save. Dr. Jūratė Valuckienė pateikė daugybę būdų ir galimybių, kaip tėvams ir mokytojams sudominti vaikus mokytis gimtosios kalbos, jog tai netaptų našta ir neįveikiamu sunkumu, kaip suvokti vaiko psichologiją ir padėti prisitaikyti esančioje aplinkoje neseniai atvykusiems. Tėvų pavyzdys yra vienas svarbiausių veiksnių, plėtojant vaiko tautinę tapatybę, todėl jie turėjo galimybę pasidalinti asmenine patirtimi ir pasimokyti iš kitų, atlikti praktines užduotis. „Juo glaudžiau tėvai susiję su vaiko ugdymu, juo labiau jie gali paveikti jo laimėjimus”, – teigia Michael Fullan. Tėvų puoselėjamos vertybės, šeimoje palaikomos lietuviškos tradicijos, lietuviškos spaudos ir knygos, lems sėkmę išsaugant gimtąją kalbą.

Antroje konferencijos dalyje – seminare  – mokytojai pasidalijo pedagoginio darbo patirtimi: pasidžiaugė lydėjusia sėkme, pasiguodė dėl pasitaikančių sunkumų. Prelegentė aptarė mokymo metodus, padėsiančius mokytojoms paįvairinti pamokas, formuoti mokinių įgūdžius. Dėstytoja plačiau komentavo gerą mokymo būdą – darbą grupėmis. Ji pateikė sėkmingos pamokos struktūrą: tinkamai suplanuotas pamokos turinys, drausmė ir išlaikytas dėmesys bei mokymo strategijos. Dėstytoja pažymėjo, kad neabejotinai svarbus ir vaikų žinių vertinimas, skatinimas ir apdovanojimai, pabrėžė neformalaus vertinimo galimybes, problemas ir strategijas. Ypač prasminga organizuoti bendruomenėje mokinių darbų parodas – tai irgi būtų vaikų įvertinimas ir skatinimas.

Išklausę paskaitą, atlikę praktinių darbų, papildę savo žinias mokytojai vėl pasklido po mokyklas. Tikimės, kad konferencija buvo visiems naudinga, kad mokytojai galės įgytas žinias pritaikyti savo pamokose.

Sėkmingai dirbančioje mokykloje, kurioje svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas, privalo sutarti trys grandys: puikiai dirbantys mokytojai, laimingi ir besimokantys mokiniai ir atsakingai vaikus ugdantys tėvai. Visi privalome suvokti vykstančius procesus, pasijusti mokyklos dalimi, jausti atsakomybę už savo veiklą. Be bendradarbiavimo negalima įsivaizduoti bendrai organizuojamo darbo.

Dėkojame LR ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui už suteiktą galimybę konferenciją organizuoti ambasados patalpose, dėkojame visiems ambasados darbuotojams už pagalbą, supratimą ir bendradarbiavimą.


Konferencijoje apsilankė prof. V. Landsbergis.

Konferencijoje įgytas žinias mokytojai pritaikys savo pamokose.