Bostono lietuviai šventę pažymėjo ypatingai

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkèė

Visada malonu atvykti į Bostono Lietuvių Bendruomenės renginius. Bostoniškiai pasižymi savo renginių savitumu, tad tik gavusi žinutę apie Nepriklausomybės dienos minėjimą šiame telkinyje, nusprendžiau aplankyti senus draugus ir pabūti su jais tą ypatingą dieną. Tikrai neapsirikau atvykusi, o mano bendrakeleiviai Rolandas Kiaulevičius, Edita Tamulionytė ir viešnia iš Lietuvos Adelė Augustinavičienė buvo sužavėti iškilmingos dienos paminėjimo.

Seniai Pietų Bostono lietuvių klubas talpino tiek daug lietuvių, kaip vasario 22 d. sekmadienį. Minėjimą suruošė Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyrius, JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkė, Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos skyrius ir Šv. Petro parapija.

Nepriklausomybės dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Petro bažnyčioje. Iškilmingas šv. Mišias aukojo prel. Albertas Kontautas ir Šv. Petro bažnyčios klebonas Steponas Žukas. Šv. Mišiose giedojo parapijos choras, vadovaujamas Daivos Navickienės, ir ,,Jaunų širdžių” ansamblis, vadovaujamas Rimos Girniuvienės. Iškilmingoje procesijoje dalyvavo Bostono skautai ir Šaulių sąjungos atstovai.

Po šv. Mišių bostoniškiai ir jų svečiai, suėję į parapijos salę, vaišinosi kava ir saldumynais, džiaugėsi susitikę vieni su kitais, sveikinosi su šios dienos ypatingu svečiu – prelegentu, brigados generolu Arvydu Pociumi, atvykusiu iš NATO sąjugininkų pajėgų vadavietės.

Nepriklausomybės dienos minėjimas prasidėjo po pietų Pietų Bostono Lietuvių klubo salėje. Iškilmingą renginį pradėjo Gintaras Čepas – ilgametis ir nepailstantis Lietuvių Bendruomenės veikėjas. Savo trumpame įvade jis pasidžiaugė taip gausiai susirinkusiais lietuviais ir jų svečiais. Amerikos ir Lietuvos himnus akompanavo Mikutė Kalesinskaitė. Bostono lituanistinės mokyklos 10 skyriaus mokiniai iškilmingai perskaitė Vasario 16-osios ir Kovo 11osios aktus. Maldą sukalbėjo klebonas Žukas. Lukas Žibaitis kartu su susirinkusiais skaitė savo močiutes Dalios Žibaitienės eiles: Išsiverkusi mano Tėvyne, / Kažkas siekia tau ranką paduot, / Virš beržynų / Kasas išsipynęs draskos vėjuose pilkas ruduo. / Mano meile, / Mano Tėvyne!

Šventinę programą vedė jauni bostono lietuviai Akvilė Girdauskaitė ir Jonas Gražulis.

Šia ypatinga proga lietuvius sveikino Bostono mero atsovas, Latvių Bendruomenės pirmininkė iš Bostono, Estų Bendruomenės atstovas. Šių eilučių autorė pasveikino bostoniškius ir jų svečius JAV LB Krašto valdybos vardu.

Renginį paruošė bostoniškiai apgalvotai, dviem kalbomis pristatė prelegentą brigados gen. Pocių. Lietuvos atstovas gerai paruoštoje, išsamioje kalboje pasakojo apie Lietuvos kariuomenės struktūrą, jos darbus ir svarbiausius uždavinius. Gen. Pocius panaudojo skaidres, kurios leido susidaryti platesnį supratimą apie Lietuvos kariuomenę, apie mūsų kareivių dalyvavimą tarptautiniuose apmokymuose ir taikos palaikymo darbuose.

Prelegento kalba buvo palydėta ilgų plojimų ir pakeltomis šampano taurėmis už Lietuvos Nepriklausomybę. Šventės rengėjai priminė, kad yra renkamos aukos JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos darbams remti. Visa informacija apie Lietuvių Bendruomenės veiklą ir didelius įvykdytus projektus, tokius kaip XIII Šokių šventė Los Angeles, XV Mokslo ir kūrybos simpoziumas Lemont, Teatro festivalis Čikagoje, buvo padėta ant kiekvieno stalo.

Po pertraukos Bostono saviveiklininkai visus nustebino savo menine programa – ,,Lietuvos istorijos puslapių vartymas”. Sumaniai parinkti Baltasis ir Juodasis metraštininkai (A. Lapšys ir G. Narkevičius), Karalius Mindaugas su žmona Morta (A. Kupčinskas ir R. Balčaitienė), Bona, Papagoda, Barbora Radvilaitė (J. Aukštikalnienė, T. Girnius, E. Sužiedėlienė) ir kiti mūsų Lietuvos istorijos liudininkai. Į kompoziciją sumaniai įpintos Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus eilės, kurias jausmingai skaitė Romualdas Veitas, seselė Ingrida Kazlauskaitė, Zita Krukonienė. Scenarijaus kompozicijos autorė – Bostono LB apylinkės pirmininkė Girniuvienė, suspindėjo dar vienu talentu. Spektaklio režisierius – Norbertas Lingertaitis. Dekoracijas spektakliui paruošė dailininkė Danguolė Kuolienė su vyru Almiu. Muziką kompozicijai nepriekaištingai parinko Aidas Kupčinskas ir N. Lingertaitis. Visus sužavėjo bostoniškių saviveiklininkų vaidyba, nuoširdumas.

Scenoje pasirodžiusi jauna operos dainininkė Gilija Aukštikalnytė ir uždainavusi Dalios ariją iš B. Dvariono operos ,,Dalia”: ,,Kaip aš norėčiau Vilnių aplankyti, / Pavaikščioti paunksmėje bažnyčių, / Prieš Gedimino kalną nusilenkti / Nors vienai dienai, valandai trumputei / Kaip aš norėčiau tėviškėn nuvykti…”, privertė susigraudinti ir mintimis sugrįžti į Lietuvą. Šalia sėdėjusios gražios, mielos senutės braukė ašaras ir džiaugėsi Gilijos mecosopranu. Solistė, baigusi Hart School Music University of Hartford, pagal galimybes stengiasi ir dalyvauja ne viename LB renginyje. Scenos paruošimas, neapsakomai gerai parinkti atlikėjų drabužiai pagražino ir suteikė tikrai neapsakomą nuotaiką. Tai didelis Jūratės Aukštikalnienės – Gilijos mamos – nuopelnas. Ji šiai ypatingai šventei iš savo asmeninės kolekcijas paskolino savo rankomis pasiūtus drabužius. Meninę programą vainikavo ,,Jaunų širdžių” ansamblio dainuojamos populiarios lietuviškos dainos, kurioms pritarė šventės dalyviai.

Po puikios programos lietuviai toliau bendravo prie kavos ir užkandžių, kuriuos paruošė Lietuvių Piliečių draugija (Ilona Baranauskas). Niekas neskubėjo skirstytis į namus.

Nepriklausomybės šventė bostoniškių buvo pažymėta ypatingai.