Gerai rašančius mokinius apdovanoja Rašymų rašymo fondas


KARILĖ VAITKUTĖ

Žodžio šventės Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM) vyksta jau nuo seno. Tačiau nuo pernai metų šventės konkursų nugalėtojus – geriausius rašinius parašiusiuosius mokinius – mokykla gali apdovanoti piniginėmis premijomis, kurias teikia Rašymų rašymo fondas.

Gal ir įdomiai skamba – Rašymų rašymo. Nežinantiems galima paaiškinti: Rita ir Antanas Rašymai yra paprasti žmonės su nepaprasta pavarde. „Ką dar gali daryti su tokia pavarde, jei ne steigti rašymo fondą’’, – juokavo Rašymai. Patys dirbę lituanistinėse mokyklose mokytojais (Antanas – Toronto mieste, o Rita – Čikagoje) ir dabar patys augindami sūnų Domą, jie gerai supranta skaitymo ir rašymo vertę. Todėl ir nusprendė įsteigti Fondą, iš kurio imami pinigai būtų tam tikras paskatinimas mokiniams.

Fondą Antanas ir Rita įsteigė Antano tėvelio Kosto Rašymo atminimui. Kostas Rašymas gimė 1923 m. liepos 10 d. Vyžuonų kaime, Lietuvoje. Išvargęs pokario pabėgėlio vargus, su šeima apsistojo Toronto mieste, Kanadoje. Deja, jo kelionė šioje žemėje pasibaigė 2010 m. lapkričio 15 d. Norėdami įamžinti jo atminimą, sūnus ir marti šeimos vasaros sodyboje pasodino ąžuoliuką, o už likusius pinigus, kuriuos dosniai per šermenis suaukojo draugai, sumanė įsteigti Rašymų fondą. Tokiu būdu buvo įamažintas Kosto Rašymo vardas.

Beje, Fondas auga ir visi norintieji gali prie jo prisidėti. Šiuo metu fonde jau yra daugiau nei 1,000 dolerių. Pavasarį iš kiekvienos ČLM klasės išrenkama po 3 rašinių konkurso nugalėtojus ir jiems įteikiamos 5, 10 ir 15 dol. premijos. Taigi kasmet apdovanojimams bus išdalinama apie 500 dol. Linkime Fondui sėkmingo augimo, o mokiniams – nepakartojamai kūrybingų rašinių!

Norintys prisidėti gali rašyti el. paštu: ritantanas@comcast.net arba siųsti čekius adresu:
Rašymų rašymo fondas
5190 W. 88th Place
Oak Lawn, IL 60453

Čekius rašykite: Čikagos Lituanistinė mokykla, pažymint (,,memo” eilutėje), kad tai – Rašymų rašymo fondui.
Aukos neapmokestinamos.

rasymai
Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): anūkai Vincas, Domas, Lukas, sėdi seneliai Kostas ir Alese Rašymai, stovi: Antanas, Rita, Algis, Jūratė Rašymai. Nuotr. iš Rašymų archyvo