boston

Bostono teatro mėgėjai repetuoja K. Sajos ,,Maniaką’’. Iš kairės: Aidas Kupčinskas, Estera Sužiedelienė, Gita Kupčinskienė, Gintas Narkevičius, Jūratė Aukštikalnienė, Dainius Macikėnas, Regina Balčaitienė, Aldona Lingertaitienė ir režisierius Norbertas Lingertaitis. Dainiaus Macikėno nuotraukos

Kviečiame į popietę aktorei, režisierei A. Gustaitienei paminėti


Aleksandra - aktorės karjerą pradėjo dar nepriklausomai Lietuvai atsikuriant. Ilgus metus ji vaidino Lietuvos valstybės teatre. Net ir tada, kai su šeima atsirado toli nuo gimtojo krašto, A. Gustaitienė savo meilės vaidybai niekad neišsižadėjo – organizavo teatro mėgėjų grupes, pati vaidino bei režisavo. Karo nublokšta iš gimtųjų vietų, A. Gustaitienė kurį laiką gyveno Ravensburge, Vokietijoje, kur įkūrė teatro mėgėjų grupę, vaidinusią įvairiose išvietintųjų lietuvių stovyklose. Atvykusi į Boston miestą, išugdė Bostono dramos sambūrį, su kuriuo per daugiau kaip 30 metų pastatė per 15 veikalų. Jeigu prie to skaičiaus pridėtumėme dar ir keliones į įvairius lietuvių telkinius, susidarytų įspūdingas skaičius – net apie 30 spektaklių!

Per A. Gustaitienės vedamas dramos grupes perėjo daug teatro mėgėjų, kai kurie patys siekė karjeros teatre. Jos režisuotus pastatymus matė dar didesnis skaičius žiūrovų. Ilgametis aktorės ir režisierės darbas paliko gilų pėdsaką ne vieno teatro mėgėjo širdyje.

Šiais metais sukanka 105 metai nuo A. Gustaitienės gimimo. Ta proga buvusi Bostono dramos sambūrio aktorė Birutė Vaičjurgytė-Šležienė organizuoja gerbiamos aktorės ir režisierės minėjimą su tikrai išskirtinė programa. Minėjimo metu bus rodomas Romo Šležo sukurtas dokumentinis filmas apie A. Gustaitienės gyvenimą ir veiklą. Taip pat aktorei režisierei pagerbti yra statoma Kazio Sajos vieno veiksmo tragikomedija ,,Maniakas’’. Įdomus faktas, kad pati A. Gustaitienė tą veikalą buvo pastačiusi 1969 m. Naujojo pastatymo režisierius Norbertas Lingertaitis ir įvairių išeivių bangų teatro mėgėjai repetuoja minėtąjį K. Sajos veikalą ir entuziastingai ruošiasi spektaklio premjerai.

JAV LB Bostono skyrius maloniai kviečia 2010 m. balandžio 11 d., sekmadienį, 1:30 v. p. p. visus atvykti į Lietuvių Piliečių klubą Bostone ir kartu pasidžiaugti neeiline popiete.

Bilietų kaina – 15 dol., jaunimui iki 17 m. amžiaus įėjimas nemokamas.

Renginys vyks Lietuvių piliečių draugijos salėje S. Boston (368 W. Broadway, Boston, MA, 02127).

JAV LB Bostono skyriaus valdyba

boston

Bostono teatro mėgėjai ruošiasi spektaklio K. Sajos ,,Maniakas’’ premjerai (iš k.): Estera Sužiedelienė, Jūratė Aukštikalnienė ir Gintas Narkevičius; priekyje režisierius Norbertas Lingertaitis.


 DRAUGAS article summary

boston

Bostono teatro mėgėjai repetuoja K. Sajos ,,Maniaką’’. Iš kairės: Aidas Kupčinskas, Estera Sužiedelienė, Gita Kupčinskienė, Gintas Narkevičius, Jūratė Aukštikalnienė, Dainius Macikėnas, Regina Balčaitienė, Aldona Lingertaitienė ir režisierius Norbertas Lingertaitis. Dainiaus Macikėno nuotraukos

Kviečiame į popietę aktorei, režisierei A. Gustaitienei paminėti


Aleksandra - aktorės karjerą pradėjo dar nepriklausomai Lietuvai atsikuriant. Ilgus metus ji vaidino Lietuvos valstybės teatre. Net ir tada, kai su šeima atsirado toli nuo gimtojo krašto, A. Gustaitienė savo meilės vaidybai niekad neišsižadėjo – organizavo teatro mėgėjų grupes, pati vaidino bei režisavo. Karo nublokšta iš gimtųjų vietų, A. Gustaitienė kurį laiką gyveno Ravensburge, Vokietijoje, kur įkūrė teatro mėgėjų grupę, vaidinusią įvairiose išvietintųjų lietuvių stovyklose. Atvykusi į Boston miestą, išugdė Bostono dramos sambūrį, su kuriuo per daugiau kaip 30 metų pastatė per 15 veikalų. Jeigu prie to skaičiaus pridėtumėme dar ir keliones į įvairius lietuvių telkinius, susidarytų įspūdingas skaičius – net apie 30 spektaklių!

Per A. Gustaitienės vedamas dramos grupes perėjo daug teatro mėgėjų, kai kurie patys siekė karjeros teatre. Jos režisuotus pastatymus matė dar didesnis skaičius žiūrovų. Ilgametis aktorės ir režisierės darbas paliko gilų pėdsaką ne vieno teatro mėgėjo širdyje.

Šiais metais sukanka 105 metai nuo A. Gustaitienės gimimo. Ta proga buvusi Bostono dramos sambūrio aktorė Birutė Vaičjurgytė-Šležienė organizuoja gerbiamos aktorės ir režisierės minėjimą su tikrai išskirtinė programa. Minėjimo metu bus rodomas Romo Šležo sukurtas dokumentinis filmas apie A. Gustaitienės gyvenimą ir veiklą. Taip pat aktorei režisierei pagerbti yra statoma Kazio Sajos vieno veiksmo tragikomedija ,,Maniakas’’. Įdomus faktas, kad pati A. Gustaitienė tą veikalą buvo pastačiusi 1969 m. Naujojo pastatymo režisierius Norbertas Lingertaitis ir įvairių išeivių bangų teatro mėgėjai repetuoja minėtąjį K. Sajos veikalą ir entuziastingai ruošiasi spektaklio premjerai.

JAV LB Bostono skyrius maloniai kviečia 2010 m. balandžio 11 d., sekmadienį, 1:30 v. p. p. visus atvykti į Lietuvių Piliečių klubą Bostone ir kartu pasidžiaugti neeiline popiete.

Bilietų kaina – 15 dol., jaunimui iki 17 m. amžiaus įėjimas nemokamas.

Renginys vyks Lietuvių piliečių draugijos salėje S. Boston (368 W. Broadway, Boston, MA, 02127).

JAV LB Bostono skyriaus valdyba

boston

Bostono teatro mėgėjai ruošiasi spektaklio K. Sajos ,,Maniakas’’ premjerai (iš k.): Estera Sužiedelienė, Jūratė Aukštikalnienė ir Gintas Narkevičius; priekyje režisierius Norbertas Lingertaitis.