vaikai
Nauja valdybos narė Rasa Avižienis (k.) ir kitos organizacijos narės kovo 21 d. susirinkime vykusių diskusijų metu.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” pavasaris
Naujos auklėjimo programos laidos leidimo rėmimas ir seminaro rengimas Lietuvoje

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kovo mėn. 21 d. organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” nariai susirinko Pasaulio lietuvių centro (Lemont) posėdžių kambaryje. Buvo pasveikintos naujos organizacijos narės, pristatytos naujos valdybos narės: Regina Griškelienė (vicepirmininkė specialiems projektams), Rūta Šmulkštienė (valdybos narė, prižiūrinti metinį lėšų telkimo renginį, ,,Derliaus pietūs”) ir Rasa Avižienis (susirinkimų protokolų sekretorė). Buvo priminta, kad 2009 m. organizacijos rėmėjai buvo dosnūs ir visi lėšų telkimo projektai praėjo su pasisekimu. Nestovint vietoje, 2010 metais reikia ne vien toliau telkti lėšas, bet ir vykdyti paramos projektus.

Ruošiama pirmosios programos atnaujinta laida

Susirinkimo metu valdybos narės Rita Venclovienė ir Rūta Šmulkštienė, organizacijos auklėjimo programų redakcinio kolektyvo narės, priminė penkių organizacijos paruoštų auklėjimo programų svarbą 11-oje organizacijos remiamų dienos centrų ir laikinųjų globos namų Lietuvoje. Visos penkios programos centruose iki šiol yra naudojamos, įgyvendinamos bei pritaikomos kiekvieno centro sumanių vadovių ir darbuotojų. Šiuo metu ruošiama pirmosios programos atnaujinta laida. Redakciniam kolektyvui patariant ir valdybos nariams pritariant, buvo nuspręsta, kad po dešimt metų nuo programos paruošimo praverstų programą peržiūrėti, įterpti naujų uždavinių, skaitinių, žaidimų, filmų, pavyzdžių ir t. t.

Pagrindinis programos tikslas lieka tas pats – remiamų centrų lankytojai, rizikos grupės jaunimas bus mokomi ir auklėjimi remiantis vertybėmis, atliekant tai, ko nepajėgia atlikti tėvai namuose. Centrų lankytojų šeimos turi ekonominių sunkumų, alkoholizmo ir kitų priklausomybių bei smurto problemų. Viso to dažnas rezultatas – nedėmesingumas vaikams ir jų poreikiams bei auklėjimui. Pomokykliniuose dienos centruose stengiamasi dirbti su vaikais ir jų šeimomis.

,,Vaiko vartai į mokslą” pastangos skirtos centrus lankančiam jaunimui. Auklėjimo programos – tai konspektai centruose dirbantiems su jaunimu, sumanymai ir planai, kaip pristatyti temas jaunam žmogui suprantamu lygiu (tam naudojami pavyzdžiai iš kasdieninio gyvenimo). Pirmoje programoje gvildenamos vertybės – mandagumas, švara, draugystė ir pan., kitos programos papildo ir paryškina šios programos metu padėtus pamatus. Apie organizaciją ir jos paruoštas programas daugiau galima sužinoti apsilankius org. ,,Vaiko vartai į mokslą” tinklalapyje www. childgate.org

Naują laidą rengia centrų darbuotojos Lietuvoje

Pagrindinės naujos, papildytos auklėjimo programos laidos paruošimo projekto koordinatorės yra socialinės darbuotojos, gyvenančios Lietuvoje. Tai organizacijos koordinatorė, socialinė darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė ir jos kolegė Lina Gervytė. Abi yra patyrusios šios srities specialistės, dirbusios organizacijos remiamuose centruose ir kitur. Su ,,Vaiko vartai į mokslą” tikslais bei parama Lietuvai jos pažįstamos nuo 1998 m. Rengdamos naują laidą, jos palaiko glaudžius ryšius su redakcinio kolektyvo narėmis Čikagoje.

Seminare žada dalyvauti apie 50 asmenų

Kovo 21 d. susirinkimo metu Lemonte dalyviams buvo primintas programos turinys. Visi susiskirstę į būrelius turėjo atlikti vieną programos pavyzdinį uždavinį. Auklėjimo programos naujos, papildytos laidos paruošimas eina į pabaigą. Balandžio mėn. 24–25 dienomis Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Kaune, bus rengiamas organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamas seminaras, į kurį bus pakviesti kiekvieno remiamo centro vadovai ir jų atrinkti darbuotojai bei savanoriai. Kas antri metai organizuojamų seminarų dalyvių skaičius ribojamas ne vien dėl patalpų, bet todėl, kad ,,Vaiko vartai į mokslą” užmoka dalyvių atvykimo ir nakvynės išlaidas.

Iš viso seminare dalyvaus maždaug 50 asmenų. Seminaro metu vyks paskaitos, pašnekesiai, uždaviniai ir užsiėmimai. Pagrindinės dviejų dienų seminaro programos organizatorės – anksčiau minėtos Ž. Liobikaitė ir L. Gervytė, supažindins seminaro dalyvius su nauja, papildyta auklėjimo programos laida, jos tikslais ir metodika. Net anksčiau programą centruose naudojusieji galės iš naujo su ja susipažinti. Panašiai kaip ir Čikagoje, visi seminaro dalyviai bus įjungti į programos pamokų uždavinių atlikimą, kad būtų lengviau suprasti, kaip tas temas ir uždavinius būtų galima pristatyti savo centruose.

Seminaro programa kuriama Lietuvoje

Pirmųjų organizacijos remiamų seminarų programas bei darbotvarkes sudarė ir vedė ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos narės, atvykusios iš JAV, kartu su pakviestomis, Lietuvoje dirbančiomis talkininkėmis. Malonu pranešti, kad 2010 m. balandžio mėn. vysiančio seminaro programa bei darbotvarkė jau sudaroma Lietuvoje, internetinio ryšio dėka palaikant ryšius su organizacijos valdyba JAV.

Iš Čikagos į Kauną planuoja vykti pirmą kartą seminare dalyvausiančios, savo kelionės išlaidas pačios užsimokėsiančios kelios organizacijos valdybos bei redakcinio kolektyvo narės. Seminaro metu jos turės progą ne vien seminare dalyvauti ir perduoti šiapus Atlanto dirbančiųjų linkėjimus, bet parvežti savo įspūdžius ir nuotraukas į Čikagą. Visiems seminare dalyvaujantiems bus proga pabendrauti, pasidalinti rūpesčiais ir sumanymais, paremti vieni kitus, rasti vilties žiburėlių tolimesniam darbui su jaunimu, kuriam vis reikia rūpestingų suaugusių globos, palaikymo, paramos bei auklėjimo.

Įdomu pastebėti, kad kovo mėn. 21 d. susirinkimas Lemont vyko posėdžių kambaryje, visai šalia Pal. Jurgio Matulaičio misijos, o seminaras Kaune vyks Pal. Jurgio Matulaičio namuose. Tenka prisiminti Pal. Matulaičio daug kur skelbtą motto, kad žmogus turi stengtis savo aplinkoje ir visuomenėje blogį nugalėti gerumu. Galima teigti, kad ta neįvardyta veiklos gaire vadovaudamiesi abiejose Atlanto pusėse dirba organizacija „Vaiko vartai į mokslą” bei jos remiami centrai.

vaikai
Valdybos narė Rugilė Šlapkauskienė (k.) su bendramintėmis kovo 21 d. susirinkimo metu.


vaikai
Iždininkas Ramojus Vaitys, šalia jo nauja valdybos narė Dalia Martinkienė (k.), už jos dar viena nauja valdybos narė Regina Griškelienė bei kitos narės.


vaikai

Redakcinio kolektyvo narės Rita Venclovienė ir Rūta Šmulkštienė.
,,Vaiko vartai į mokslą” nuotraukos

 DRAUGAS article summary

vaikai
Nauja valdybos narė Rasa Avižienis (k.) ir kitos organizacijos narės kovo 21 d. susirinkime vykusių diskusijų metu.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” pavasaris
Naujos auklėjimo programos laidos leidimo rėmimas ir seminaro rengimas Lietuvoje

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kovo mėn. 21 d. organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” nariai susirinko Pasaulio lietuvių centro (Lemont) posėdžių kambaryje. Buvo pasveikintos naujos organizacijos narės, pristatytos naujos valdybos narės: Regina Griškelienė (vicepirmininkė specialiems projektams), Rūta Šmulkštienė (valdybos narė, prižiūrinti metinį lėšų telkimo renginį, ,,Derliaus pietūs”) ir Rasa Avižienis (susirinkimų protokolų sekretorė). Buvo priminta, kad 2009 m. organizacijos rėmėjai buvo dosnūs ir visi lėšų telkimo projektai praėjo su pasisekimu. Nestovint vietoje, 2010 metais reikia ne vien toliau telkti lėšas, bet ir vykdyti paramos projektus.

Ruošiama pirmosios programos atnaujinta laida

Susirinkimo metu valdybos narės Rita Venclovienė ir Rūta Šmulkštienė, organizacijos auklėjimo programų redakcinio kolektyvo narės, priminė penkių organizacijos paruoštų auklėjimo programų svarbą 11-oje organizacijos remiamų dienos centrų ir laikinųjų globos namų Lietuvoje. Visos penkios programos centruose iki šiol yra naudojamos, įgyvendinamos bei pritaikomos kiekvieno centro sumanių vadovių ir darbuotojų. Šiuo metu ruošiama pirmosios programos atnaujinta laida. Redakciniam kolektyvui patariant ir valdybos nariams pritariant, buvo nuspręsta, kad po dešimt metų nuo programos paruošimo praverstų programą peržiūrėti, įterpti naujų uždavinių, skaitinių, žaidimų, filmų, pavyzdžių ir t. t.

Pagrindinis programos tikslas lieka tas pats – remiamų centrų lankytojai, rizikos grupės jaunimas bus mokomi ir auklėjimi remiantis vertybėmis, atliekant tai, ko nepajėgia atlikti tėvai namuose. Centrų lankytojų šeimos turi ekonominių sunkumų, alkoholizmo ir kitų priklausomybių bei smurto problemų. Viso to dažnas rezultatas – nedėmesingumas vaikams ir jų poreikiams bei auklėjimui. Pomokykliniuose dienos centruose stengiamasi dirbti su vaikais ir jų šeimomis.

,,Vaiko vartai į mokslą” pastangos skirtos centrus lankančiam jaunimui. Auklėjimo programos – tai konspektai centruose dirbantiems su jaunimu, sumanymai ir planai, kaip pristatyti temas jaunam žmogui suprantamu lygiu (tam naudojami pavyzdžiai iš kasdieninio gyvenimo). Pirmoje programoje gvildenamos vertybės – mandagumas, švara, draugystė ir pan., kitos programos papildo ir paryškina šios programos metu padėtus pamatus. Apie organizaciją ir jos paruoštas programas daugiau galima sužinoti apsilankius org. ,,Vaiko vartai į mokslą” tinklalapyje www. childgate.org

Naują laidą rengia centrų darbuotojos Lietuvoje

Pagrindinės naujos, papildytos auklėjimo programos laidos paruošimo projekto koordinatorės yra socialinės darbuotojos, gyvenančios Lietuvoje. Tai organizacijos koordinatorė, socialinė darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė ir jos kolegė Lina Gervytė. Abi yra patyrusios šios srities specialistės, dirbusios organizacijos remiamuose centruose ir kitur. Su ,,Vaiko vartai į mokslą” tikslais bei parama Lietuvai jos pažįstamos nuo 1998 m. Rengdamos naują laidą, jos palaiko glaudžius ryšius su redakcinio kolektyvo narėmis Čikagoje.

Seminare žada dalyvauti apie 50 asmenų

Kovo 21 d. susirinkimo metu Lemonte dalyviams buvo primintas programos turinys. Visi susiskirstę į būrelius turėjo atlikti vieną programos pavyzdinį uždavinį. Auklėjimo programos naujos, papildytos laidos paruošimas eina į pabaigą. Balandžio mėn. 24–25 dienomis Pal. Jurgio Matulaičio namuose, Kaune, bus rengiamas organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamas seminaras, į kurį bus pakviesti kiekvieno remiamo centro vadovai ir jų atrinkti darbuotojai bei savanoriai. Kas antri metai organizuojamų seminarų dalyvių skaičius ribojamas ne vien dėl patalpų, bet todėl, kad ,,Vaiko vartai į mokslą” užmoka dalyvių atvykimo ir nakvynės išlaidas.

Iš viso seminare dalyvaus maždaug 50 asmenų. Seminaro metu vyks paskaitos, pašnekesiai, uždaviniai ir užsiėmimai. Pagrindinės dviejų dienų seminaro programos organizatorės – anksčiau minėtos Ž. Liobikaitė ir L. Gervytė, supažindins seminaro dalyvius su nauja, papildyta auklėjimo programos laida, jos tikslais ir metodika. Net anksčiau programą centruose naudojusieji galės iš naujo su ja susipažinti. Panašiai kaip ir Čikagoje, visi seminaro dalyviai bus įjungti į programos pamokų uždavinių atlikimą, kad būtų lengviau suprasti, kaip tas temas ir uždavinius būtų galima pristatyti savo centruose.

Seminaro programa kuriama Lietuvoje

Pirmųjų organizacijos remiamų seminarų programas bei darbotvarkes sudarė ir vedė ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos narės, atvykusios iš JAV, kartu su pakviestomis, Lietuvoje dirbančiomis talkininkėmis. Malonu pranešti, kad 2010 m. balandžio mėn. vysiančio seminaro programa bei darbotvarkė jau sudaroma Lietuvoje, internetinio ryšio dėka palaikant ryšius su organizacijos valdyba JAV.

Iš Čikagos į Kauną planuoja vykti pirmą kartą seminare dalyvausiančios, savo kelionės išlaidas pačios užsimokėsiančios kelios organizacijos valdybos bei redakcinio kolektyvo narės. Seminaro metu jos turės progą ne vien seminare dalyvauti ir perduoti šiapus Atlanto dirbančiųjų linkėjimus, bet parvežti savo įspūdžius ir nuotraukas į Čikagą. Visiems seminare dalyvaujantiems bus proga pabendrauti, pasidalinti rūpesčiais ir sumanymais, paremti vieni kitus, rasti vilties žiburėlių tolimesniam darbui su jaunimu, kuriam vis reikia rūpestingų suaugusių globos, palaikymo, paramos bei auklėjimo.

Įdomu pastebėti, kad kovo mėn. 21 d. susirinkimas Lemont vyko posėdžių kambaryje, visai šalia Pal. Jurgio Matulaičio misijos, o seminaras Kaune vyks Pal. Jurgio Matulaičio namuose. Tenka prisiminti Pal. Matulaičio daug kur skelbtą motto, kad žmogus turi stengtis savo aplinkoje ir visuomenėje blogį nugalėti gerumu. Galima teigti, kad ta neįvardyta veiklos gaire vadovaudamiesi abiejose Atlanto pusėse dirba organizacija „Vaiko vartai į mokslą” bei jos remiami centrai.

vaikai
Valdybos narė Rugilė Šlapkauskienė (k.) su bendramintėmis kovo 21 d. susirinkimo metu.


vaikai
Iždininkas Ramojus Vaitys, šalia jo nauja valdybos narė Dalia Martinkienė (k.), už jos dar viena nauja valdybos narė Regina Griškelienė bei kitos narės.


vaikai

Redakcinio kolektyvo narės Rita Venclovienė ir Rūta Šmulkštienė.
,,Vaiko vartai į mokslą” nuotraukos