putnam
Dainininkė Kristina Malinauskaitė su akompaniatore Grace Guo.

Pagarbos verta veikla lietuviškoje salelėje
Nepriklausomybės šventės paminėtos ir Rytų Connecticut apylinkėje


SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkèė

Saulėtą kovo 15 dieną Rytų Connecticut lietuviai ir jų svečiai skubėjo į Putnamą, į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyną, kur 11 val. vienuolyno kapelionas kunigas Arvydas Žygas aukojo šv. Mišias už laisvą Lietuvą. Su gerbiamu kunigu Žygu ne pirmą kartą tenka susitikti šventiniuose renginiuose ir visą laiką džiaugiuosi jo turiningais ir sklandžiais pamokslais.

Po skanių pietų buvome pakviesti aplankyti ALK’os muziejų. Jos ilgametis direktorius Juozas Rygelis mums nuoširdžiai atvėrė muziejaus duris, papasakojo apie jo įkūrimą, jame sukauptą medžiagą. Buvo smagu išgirsti, kad svečiai iš New York miesto pasisiūlė patalkinkinkauti tvarkant muziejaus archyvus. Gerbiamas Rygelis džiaugėsi būsimais pagalbininkais.

Nepriklausomybės minėjimo dalyviai susirinko į vienuolyno didžiąją salę, kurią skoningai papuošė apylinkės valdyba, vadovaujama energingos ir sumanios LB apylinkės valdybos pirmininkės Dianos Norkienės.

Ji ir pradėjo iškilmingą šventę, pasveikindama visus susirinkusius, trumpai paminėdama mūsų Lietuvai ir mums, lietuviams, svarbias Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios datas. Tylos minute buvo pagerbti mirusieji apylinkės nariai. Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai, maldą pasakė kun. Žygas. Trečiabangė Irena Nakienė paskaitė eilėraštį. Programą vedė Kristė Lazauskaitė.

Man, kaip Krašto valdybos atstovei, teko didelė garbė ir atsakomybė dalyvauti šiame renginyje. JAV LB Krašto valdyba džiaugiasi kiekviena apylinke ir jų veikla. Be mažų apylinkių, be bendruomenininkų nebūtų įvykdyti tokie projektai kaip Tautinių šokių šventė Los Angeles, Mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje, Teatro festivalis. Šioje mažoje, skaičiumi negausioje apylinkėje tiek daug žmonių, kurie taip pasiaukojančiai dirba lietuvybės labui. Mielos seselės visada noriai visus priima po savo vienuolyno pastoge, džiaugiasi ir palaiko visų darbus, susijusius su lietuviška veikla.

Buvo malonu įteikti JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštą, pasirašytą pirmininko Vyto Maciūno, ilgamečiui, buvusiam šios apylinkės pirmininkui, buvusiam CT apygardos pirmininkui, ilgamečiui Tarybos nariui Vytautui Alksniniui. Bendruomenininkas puikiu stipriu balsu užvedė visus dainai. Salėje nuskambėjo ,,Žemėj Lietuvos”, jam pritarė visi susirinkusieji.

Padėkos raštai taip pat buvo įteikti Reginai Taunienei, Juozui Rygeliui ir Juozui Bružui. Jie visi yra ilgamečiai šios apylinkės nariai, nuoširdžiai dirbo ir dabar dar dirba puoselėdami LB darbą šioje lietuviškoje salelėje Putname.
 
* * *

Muzikinę programą atliko jauna dainininkė Kristina Malinauskaitė (sopranas). Šauni pirmininkė, lietuviškoje spaudoje perskaičiusi straipsnį apie šią jauną dainininkę, pakvietė ją pakoncertuoti Putnamo lietuviams. Ir tikrai, visi susirinkusieji žavėjosi jaunos lietuvaitės talentu. Kristina atliko lietuvių kompozitoriaus Antano Belazaro dainas ,,Alyvos”, ,,Sapnas”, ,,Akmenėlis turi šaltą širdį” (žodžiai S. Nėries), ,,Žibuoklės” (žodžiai K. Binkio), ,,Laiškas” (žodžiai M. Federauskaitės). Girdėjome kompozitorių A. Thomas ,,Je siuis Titania from Mignom”, W. A. Mozart ,,In uomini, in soldati”, Charles Edward ,,Ives Dreams”, ,,A Night Song”, ,,Allegro”, J. Strauss ,,Mein Herr Marquis from Die Fledermeaus”. Jauna talentinga atlikėja atliko programą keturiomis kalbomis. Susirinkusieji audringais ir nuoširdžiais plojimais dėkojo Kristinai ir jos akompaniatorei Grace Guo už nuostabią muzikinę šventę.

Po programos šventės dalyviai vaišinosi apylinkės moterų paruoštais užkandžiais, gėrė kavą skanaudami I. Alksninienės iškeptais gardžiais pyragais.

Grįždami iš Putnamo užsukome į Giraitę, gėrėjomės atbundančia gamta, ramybe, skanavome klevo sulos. Džiaugiamės, kad net dvi šios mažos apylinkės narės – ilgametė visuomenininkė, JAV LB Krašto valdybos Religinių reikalų vicepirmininkė Margarita Bareikaitė ir apylinkės pirmininkė Diana Norkienė – pareiškė norą kandidatuoti į XIX LB Tarybą.

Dėkoju visiems už gražią Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo dienos šventę!

putnam

Padėkos raštų gavėjai su šventės organizatoriais. S. Šimkuvienės-Rosen nuotraukos