Medaliai, premijos ir apdovanojimai

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sėklą parašyti šį straipsnį pasodino Bronius Nainys. Jis neseniai ,,Drauge” (2013 m. kovo 9 d.) skundėsi, kad jam skirtas JAV Lietuvių Bendruomenės „Žalgirio mūšiui – 600” medalis nebuvo laiku įteiktas, todėl jis bus atsiųstas paštu. Tiesa, vėliau JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė atsiprašė Nainio dėl įvykusio nesusipratimo, dėl to apkaltinusi „greitąjį” Amerikos paštą („Draugas”, 2013 m. kovo 16 d.). Pavėluoti sveikinimai gerbiamam Nainiui su tikrai užtarnautu medaliu.

Tos pačios dienos „Draugo” pirmame puslapyje įdėta nuotrauka ir aprašymas apie medalio įteikimą Vytautui Landsbergiui už „tarnybą demokratijai”, kurį įteikė Nacionalinis demokratijos paramos fondas. Kitame puslapyje skelbiamos 2012 m. „Gintarinio obuoliuko” lituanistinių mokyklų JAV premijos laimėtojos. Dėl šio apdovanojimo varžėsi 12 kandidačių. Jas visas galima vadinti laimėtojomis, bet oficialia laimėtoja išrinkta Giedrė Savukynienė, o antra – Šarūnė Karsokaitė. Sveikinimai joms! Tarp kandidatų pasigedau vyrų.

Už trijų dienų „Draugo” pirmame puslapyje vėl matome Landsbergį. Šį kartą jam suteiktas Pennsylvania valstijos pripažinimas už jo ypatingą indėlį Lietuvos laisvei ir demokratijai. Sveikinimai gerbiamam profesoriui už pripažinimą! Nuo 1991 m. jis yra gavęs apie 30 apdovanojimų, premijų, ordinų, sulaukęs kitokių tautinių ir tarptautinių pripažinimų bei pagerbimų.

Išeivijos žurnalistas Vladas Butėnas ne viena proga kritiškai pasisakė prieš medalių ir ordinų teikimą išeivijos gyvenime, ypač išskirdamas šaulių organizaciją. Tada jo kritika susilaukė daugiau pasipiktinimo nei pritarimo. Pasaulio istorijoje medaliai ir apdovanojimai buvo ir liks. Tokia jau žmonių prigimtis – norėti kitus pagerbti, juos apdovanoti už jų pasiekimus. Tik labai retais atvejais apdovanotasis tokios garbės ar pripažinimo atsisakė.

Viena iš garsiausių premijų pasaulyje yra Nobelio premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikrose mokslo srityse arba už ypač svarbią visuomeninę veiklą. Nuo 1901 m. iki 2005 m. išdalinta 770 premijų. Su kiekviena premija paskiriama ir stambi pinigų suma. O kam nežinomi olimpiadų medaliai? Sportininkai grumiasi dėl aukso, sidarbo ir bronzos medalių, garsindami ne tik savo vardą, bet ir savo atstovaujamą kraštą. Su šiais medaliais pinigų negaunama, bet jų gali susidaryti nemažai iš reklamų ar gavus valdžios apdovanojimą jau po medalio gavimo.

Ypatingos pagarbos ypač JAV susilaukia „Medal of Honor” („Garbės medalio”) gavėjai. Medaliai, skirti kariškiams ir skiriami JAV prezidento Kongreso vardu, pradėti teikti JAV pilietinio karo metu 1861 m. Iki šiol juos yra gavęs 3,471 asmuo. Didelė jų dauguma išduota po apdovanotojo mirties. Kiekvienų metų kovo 25 d., vadinama „National Medal of Honor Day”, skiriama šių medalių gavėjų pagerbimui. Pagal tradiciją, dar gyvus esančius šio medalio gavėjus pagerbia visi likę JAV kariškiai, neatsižvelgiant į pastarųjų turimą laipsnį. Tai vienintelė išimtis, kur aukštesnio laipsnio kariškis saliutuoja žemesnio laipsnio kariškiui.

Yra šimtai kitų medalių, paskirstytų į trylika grupių, kuriuos išduoda JAV karinės pajėgos. Tarnaudamas JAV kariuomenėje, gavau du medalius – už taiklų šaudymą ir gerą elgesį. Pastarąjį gaudavo visi, baigiantieji tarnybą, nebent prieš tai juos pagaudavo kuo nusikalstant ir nubausdavo. Mes, tą medalį gaunantieji, sakydavome, kad jį gauname ne už gerą elgesį, bet už tai, kad mūsų nepagavo.

Dar reikia paminėti įvairius medalius ir apdovanojimus mokslininkams, menininkams, kultūrininkams, sportininkams ir kitiems. Taip begalvojant mintys nukrypo į Lietuvą. Kokia padėtis ten? Kaip ir kitose šalyse, Lietuva irgi puošia ir puošiasi ordinais ir medaliais. 1991 m. priimtas ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimų įstatymas beveik be pakeitimų pakartojo 1930 m. įstatymo redakciją. Internetinėje enciklopedijoje „Wikipedia” pateikiamame sąraše yra 41 įstatymu nustatyta valstybės ordinų ir medalių hierarchija. Aukščiausias yra Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, skiriamas pagerbti asmenį už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei, lietuvių tautos garbei ir žmonijos gerovei. Įdomu, kad įstatymu nustatyta Lietuvos Respublikos prezidentui, pradedančiam eiti valstybės vadovo pareigas, tokį ordiną įteikti tuoj po prezidento priesaikos. Prieš keletą metų žmonių grupė, kurioje ir aš dalyvavau, bandė tokį ordiną išrūpinti prel. Mykolui Krupavičiui, bet nepasisekė. Tačiau Rolandas Paksas, išrinktas šeštuoju LR prezidentu, šį ordiną gavo 2003 m. sausio 5 d. Nežinau, ar po jo nušalinimo iš prezidento pareigų jam buvo leista tą ordiną pasilaikyti.

Internete ieškodamas informacijos apie medalius ir ordinus, Delfi.lt (2006 m. gruodžio 17 d.) užtikau ilgesnį aprašymą apie TSKP generalinį sekretorių Leonid Brežnev. Jį neva nuolat kamavo nepilnavertiškumo kompleksas, todėl jis sau įteikė ne vieną medalį ir apdovanojimą. Toks jo polinkis į apdovanojimus, kurie pylėsi tarsi iš gausybės rago, susilaukdavo daug pašaipų. Gyvenimo pabaigoje Brežnev turėjo daugiau ordinų ir medalių, nei Joseph Stalin ir Nikita Chruščiov kartu sudėjus. Laidojant sovietų vadus, buvo priimta kartu nešti ir visus jų apdovanojimus, prisegtus ant nedidelių aksominių pagalvėlių. Brežnev tokių turėjo daugiau nei 200, todėl prie vienos pagalvėlės teko segti po kelis ordinus ir medalius, o juos nešė 44 vyresniųjų pareigūnų garbės palyda.

Su labai mažomis išimtimis, niekas nedirba ir nepluša dėl medalio ar ordino. Pagarbos ir dėmesio vertus, nors ir ne visus, su laiku kas nors pastebi ir maloniai nustebina pažymėjimu, premija ar medaliu. Taip pagerbti jie jaučiasi įvertinti ir toliau dirba savo tautos, gyvenamo krašto bei pasaulio gerovei.