Michigano lietuviai minės Lietuvos vardo 1000–metį

LIŪDA RUGIENIENĖ

Šiais 2009 metais švenčiame ypatingą šventę – tūkstantį metų nuo Lietuvos vardo paminėjimo Kvedinburgo analuose, kuriuose atpasakota, kad 1009 metais Lietuvos ir Rusijos pasienyje buvo nužudytas šventasis Brunonas Bonifacius. Jo palydovas prūsas Vibertas šį įvykį aprašė taip: ,,Kai įžengėme į tėvynę, buvome čia pat nuvesti pas karalių.” Letas Palmaitis straipsnyje ,,Apie Rusų prūsišką kilmę” spėja, kad ta ,,tėvynė” tikriausiai buvusi dabartiniame Šilutės rajone arba kur nors už Jūros upės, ties Smalininkais, o minėto karaliaus vardas buvęs Netimeras, kuris 1009 metais su savo kariais ir šeimos nariais priėmė krikščionių tikėjimą. Šventąjį nužudė Netimero brolis. Istorikams atsiveria daugybė klausimų apie senovės Lietuvą, reikalingų kruopštaus mokslinio tyrinėjimo. Daug klausimų kyla ir ne istorikams, ir paprastiems žmonėms atsiranda noras daugiau sužinoti. Pradedame vis geriau suprasti, kad Lietuvos istorija yra paini ir tuo pačiu labai įdomi. Tūkstanties metų sukaktis skatina mus atkreipti dėmesį į savo tautos ir Lietuvos valstybės praeitį bei kultūrą, nes, nesuprasdami savosios kultūros, negalime suprasti ir jos istorijos.

JAV Lietuvių Bendruomenės Michigano apygarda kartu su Detroito apylinke nutarė šį įvykį atšvęsti ir pasikviesti Varšuvos universiteto istorijos profesorių dr. Bronių Makauską, 2008 metų Mokslo premijos laureatą. ,,Draugo” šeštadieniniame priede (2008 m. spalio 25 d.) profesorius apie save pasakoja: ,,Mano susidomėjimo temos, studijų objektas – pirmiausia lenkų ir lietuvių santykiai istorijos bėgyje, didžiosios valstybės ir jų įtaka mūsų kraštų likimui. Vėliausiai įstrigau prie lietuvių ‘karo po karo’ su labai specifiniais pasipriešinimo bruožais, kurie lietuvius savotiškai išskiria iš kitų šio regiono ginkluoto pasipriešinimo judėjimų.” Prof. Makauskas augo Sūduvos krašte, kuris yra dabartinės Lenkijos sudėtyje. ,,Vaiko galvoje kildavo didelė sumaištis, kodėl ta Lietuva, tėvų ir artimųjų kalbose pasakiškai miela ir gera, mums, vaikams, yra nepasiekiama ir taip keistai, baugiai nuo mūsų atskirta.” Apie prof. Makauską ir jo meilę savo tautai ir Lietuvai reikėtų ištisą straipsnį rašyti. Profesoriaus pagrindinė paskaita įvyks sekmadienį, balandžio 19 d., o su juo artimiau susipažinsime balandžio 18 d., šeštadienį vakare, kur paprašysime jį papasakoti apie Sūduvos lietuvius, Lenkijos Lietuvių Bendruomenę, galėsime paklausti klausimų.

• • •

Lietuvos nacionalinis muziejus užsienio lietuviams parengė parodą ,,Kryždirbystė Lietuvoje”. Į Detroitą parodą atveža JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė ir balandžio 18 d. vakaronėje pristatys visuomenei. Prieš tai paroda bus rodoma Lietuvos ambasadoje JAV, o vėliau Pasaulio lietuvių centre Lemonte, IL. Kartu su Dale atvyksta ir jos vyras bendruomenininkas Algis Lukas.

• • •

JAV LB Michigano apygarda paskelbė Detroito ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokiniams ir Grand Rapids vaikams piešinių konkursą ,,Vaikai piešia Lietuvos vardines”. ,,Žiburio” mokinių darbai bus galima pamatyti šeštadienį ir sekmadienį planuojamoje šventėje.
• • •

Nuoširdžiai kviečiame Detroito ir apylinkių, kartu ir Grand Rapids, Windsoro lietuvius dalyvauti Lietuvos vardo tūkstantmečio šventėje balandžio 18–19 dienomis Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre. Šeštadienį vakaronė prasidės 6 val. su aukščiau minėtais svečiais prof. Bronium Makausku, Dale ir Algiu Lukais. Sekmadienį ,,Žiburio” mokykla rengia visuomenei pietus, galėsime prieš šventinę programą papietauti ir kartu paremti mūsų lituanistinį švietimą. Šventės programa prasidės lygiai
mic 12:15 val. p. p. Prof. Makauskas kalbės apie svarbiausius Lietuvos istorijos epochinius įvykius, lūžius ir istorijos vyksmo kryptis. Dar kartą apžiūrėsime parodą ir pasidžiaugsime kryždirbystės menu.

Šventėje pamatysime ne tik lituanistinės mokyklos talentus, dalyvaus ir mūsų suagusieji su dainomis, eilėmis, muzika. Dar kartą visus maloniai kviečiame blandžio 18–19 datas pasižymėti savo kalendoriuose ir įdomiai bei prasmingai praleisti planuojamą savaitgalį kartu su tolimaisiais svečiais.

Šventę rengia JAV Lietuvių Bendruomenės Michigano apygardos ir Detroito apylinkės jungtinis komitetas.

Prof. dr. Bronius Makauskas Mokslo ir kūrybos simpoziume Vilniuje prie nuotraukų iš Punsko lietuvių gyvenimo. Profesorius skaitys paskaitą apie Lietuvos istoriją Lietuvos vardo tūkstantmečio šventėje balandžio 19 d. Dievo Apvaizdos Kultūros centre, Southfielde.
Algio Rugieniaus nuotr.