jc

Laimos Apanavičienės nuotraukos

Jaunimo centro Moterų klubas
šiemet minės savo trisdešimtmetį

LAIMA APANAVIČIENĖ

Kaip žinia, Jaunimo centrą (JC) Čikagoje įkūrė, lėšas sutelkė, pastatus pastatė tėvai jėzuitai. Ilgainiui jėzuitai pasiūlė Centrui sudaryti visuomeninę organizaciją JC administruoti. Organizacijos nariu galėjo tapti kiekvienas, sumokėjęs 20 dol. meti nį mokestį. 1980 m. balandžio 13 d. (,,Draugas”, 1980 m. liepos 23 d. – L. A.) įvyko pirmasis JC narių susirinkimas, kuriame buvo išrinkta pirmoji JC taryba (pirmininkas Jonas Račkauskas) ir valdyba (pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė). Finansų tvarkytoju buvo paskirtas Henrikas Laucius. Tų pačių metų liepos 1 d. buvo pasirašyta sutartis, kurioje nurodyta, jog jėzuitai perleidžia Jaunimo centro (JC) administravimą lietuvių visuomenei.

Tuometinės garbės konsulės Juzės Daužvardienės palaikomos sujudo veikti ir JC moterys. Įsikūrė komisija kultūrinei veiklai plėsti (Matilda Marcinkienė, Gailutė Valiulienė ir Ramona Kaveckaitė), Vanda Stankienė su sūnumis vykdė lėšų telkimo projektą. Į šį projektą įsijungė Danguolė Valentinaitė. Moterys dirbo ir daugybę kitų darbų. Tad rudenį jos nutarė susijungti ir lapkričio 1 d. buvo įsteigtas JC Moterų klubas. Tą dieną susirinkusioms moterims (susirinkime dalyvavo 20 moterų) tuometinė JC valdybos pirmininkė I. Kriaučeliūnienė sakė: ,,Šiandien steigiamas JC Moerų klubas turės begalinės reikšmės Jaunimo centro ateičiai. Susibūręs vienetas išlaikys ir net praplės mūsų didįjį kultūros centrą Čikagoje. <...> Kai M. Saliklienė pasiūlė steigti Moterų klubą, pajutau, kad didžiulė našta nukrenta nuo mano pečių. Esu tikra, kad mes visos prisidėsime savo mintimis, nuomonėmis ir darbais, kad Jaunimo centras būtų mums pačioms ir visiems į jį įėjusiems malonus, patrauklus ir jaukus, kad visi jaustųsi atėję į savo namus.”

30 metų Moterų klubas savo veiklos niekada nebuvo nutraukęs. Pirmąja klubo pirmininke tapo Salomėja Endrijonienė (sekretorė Stefanija Burokienė, iždininkė Ona Rušėnienė, korespondentė Aleksandra Likanderienė), kuri Moterų klubui vadovavo ištisus 15 metų. Kas besuskaičiuos, kiek įvairių programų, lėšų telkimo vakarų, pusryčių ir pietų suruošė klubo narės, kiek lėšų skyrė JC išlaikymui.

,,Ne aitvarai sunešė, ne vien administracija, bet ir Moterų klubas daug prisidėjo įsigyjant naujas scenos užuolaidas, stalus, kėdes, indus ir t. t. ir t. t.”, – pasakojo apie moterų darbus buvusi JC valdybos pirmininkė I. Kriaučeliūnienė.

Po S. Endrijonienės mirties vadovauti Moterų klubui ėmėsi Anelė Pocienė, kuri sėkmingai jam vadovauja jau 15 metų. Darbų klubui niekada netrūko. Šiuo metu klubui priklauso 24 moterys. Štai jau 30 metų klubo moterys organizuoja tradicinius priešvelykinius pusryčius JC kavinėje, yra žinomos tarp čikagiečių savo mieliniais blynais, įvairiausiais lėšų telkimo vajais. Daug nekalbėdamos, niekur nesigarsindamos, jos dirba savo gražų ir kilnų darbą, kasmet finansiškai paremdamos Jaunimo centrą. ,,Tik kad jaunimo trūksta, mūsų jėgos senka. Gal kartais ‘Alatėjos’ klubas perimtų mūsų veiklą? – mąsto optimizmo neprarandanti dabartinė klubo pirmininkė A. Pocienė. – Laikas parodė, kad teisi buvo Irena Kriaučeliūnienė ir kitos moterys, įsteigusios klubą. Esame įsitikinusios, kad jų pradėti ir mūsų tęsiami darbai dar ir dabar reikalingi Jaunimo centrui ir tėvams jėzuitams.”

Kad klubo veikla reikalinga parodė ir šiais metais jo narių suruošti priešvelykiniai pusryčiai. Jaunimo centro kavinė vos galėjo sutalpinti visus norinčius juose dalyvauti. Po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje gausus būrys žmonių atėjo pasivaišinti moterų gamintais valgiais ir paskanauti gardžių kepinių.

,,Gerbkime šiuos namus kaip savus, kad jie liktų rūmais, kuriuose meilės kibirkštėlė savo tautai ir savai kalbai niekada neužgestų”, – rašė I. Kriaučeliūnienė JC 25-mečio leidinyje. Kad Jaunimo centre neužgeso lietuvybė, daug prisidėjo ir Jaunimo centro Moterų klubas.

jc
Dabartinė Moterų klubo pirmininkė Anelė Pocienė ir buvusi Jaunimo centro valdybos pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė.

jc