Melomanai gerai prisimena spalvingą ir nuotaikingą ,,Grafą Liuksemburgą”.     Jono Kuprio nuotr.Lietuvių Operos pavasaris – meilės spalvos

Lietuvių Opera (LO) ba­landžio 28 dieną, 3 val. p. p. kviečia muzikos mylėtojus nusikelti į šiltosios Italijos kaimą ir ,,paragauti” fantazijos bei geismų pilno ,,Meilės elik­syro”. Tai žymaus italų kompozi­to­riaus Gaetano Donizetti 1832 m. su­kurta opera. Per savo gyvenimą kompozitorius parašė net 71 operą ir daugiau nei 600 kitokio žanro kompozicijų – kamerinės bei bažnytinės muzi­kos, vokalinių kūrinių.

LO panoro vėl (jau trečią kartą per savo gyvavimo istoriją) atgaivinti visų pamėgtą kūrinį, tuo pačiu prisi­liesti prie kompozitoriaus mėgstamo žanro – operos ,,buffa”. Tai komiškoji opera, kerinti žaismingu siužetu ir intriga, perteikianti šviesią ir gražią kūrinio lyriką, suteikianti klausytojui malonių ir linksmų gyvo ben­dra­vimo akimirkų. Joje perduodamas žmo­gaus tikėjimas, kad bet kokį vyną galima paversti meilės apžavų gėri­mu, o išsiskleidę jausmai padarys mus laimingus. 1838 metais ,,Meilės eliksyras” tapo dažniausiai Italijoje ro­doma opera ir tokį statusą išlaikė visą dešimtmetį. Kūrinio magija ne­blėsta iki šių dienų: pagal pastatymų skaičių pasaulyje ši opera yra dvyliktoje vietoje.Režisierius Kęstutis Jakštas.
 
Dirigentas ir režisierius – gerai pažįstami

Šiemetinio pastatymo autoriai – Kauno valstybinio muzikinio teatro dirigentas Julius Geniušas ir šio teat­ro vyriausiasis režisierius Kęstutis Jakštas – Čikagoje visiems jau gerai pažįstami. J. Geniušas iki šiol dirigavo keturis LO spektaklius. Tai: K. Ba­naičio „Jūratė ir Kastytis” (1996), F. Flotov „Marta” (1997), F. Lehar ope­retės „Linksmoji našlė” (2010) bei „Gra­fas Liuksemburgas” (2011). Per savo kūrybinę veiklą jis dirigavo per 2,400 spektaklių Kauno valstybinia­me muzikiniame teatre, Lietuvos na­cio­­naliniame operos ir baleto teatre, Kon­gresų rūmuose (su Lietuvos vals­tybiniu simfoniniu orkestru). 2012 m. kartu su kūrybine grupe J. Geniušas buvo apdovanotas ,,Fortūnos” prizu už G. Donizetti operos „Liučija di La­mermur” pastatymą Kauno valstybi­niame muzikiniame teatre.

Režisierius Kęstutis Jakštas tre­čią kartą talkins Lietuvių Ope­rai. 2010 m. jis režisavo F. Lehar „Linksmoji našlė”, o 2011 m. – kitą to pa­ties kompozitoriaus operetę „Gra­fas Liuksemburgas”. Be šių spektaklių Kauno muzikiniame teatre, K. Jakš­tas Lietuvoje žinomas ir kitais pastatymais: miuziklu „Velnio nuotaka”, lotyniškosios kultūros festivalyje „Fundamentum Collegi” parodytu spektak­liu „Nesudegantis miestas”, M. Bulgakov romano „Meistras ir Margarita” inscenizacija ,,Pilotas”.


Dirigentas Julius Geniušas.


Lisa Kristina – laimingas bilietas loterijoje

Tai 56-asis Lietuvių Ope­ros sezonas. Entuziastų, mylinčių kla­siką ir operos žanrą, netrūksta. Ope­ros choras vėl pasipildė naujais na­­­riais – be kitų, į jį įsijungė kun. Ge­di­minas Keršys ir keli jaunuoliai. Tai, kad auga pamaina, ypatingai džiugina. Choreografinėje grupėje – aštuonios poros; tai šokėjai iš įvairių Či­kagos apylinkų šokių grupių. Ope­ros turtas – ir amerikietė koncert­meis­terė, dainuojanti lietuviškai. Kai 2008 metais LO nusprendęs palikti ilgametis jos koncertmeisteris Ma­nigirdas Motekaitis vietoje savęs pa­siūlė amerikietę pianistę Lisą Kristi­ną, valdyba nerimavo. Juk opera (ir dar atliekama lietuviškai!) – tai ne kon­certas, ar ,,susidainuos” su koncertmeistere solistai, choras? Bet abe­jonės greitai išsisklaidė, ir šian­­­dien Lisa – pilnavertė LO šeimos narė, akompanuojanti operiečių koncertuose, pokyliuose, dalyvaujanti jų šven­tėse. Ir nors lietuviškai prabilti ji dar nedrįsta, ,,Ilgiausių metų” dai­nuoja beveik be akcento!

Čikagos De Paul universitete Li­sa baigė vokalo bakalauro studijas. Tame pačiame universitete ji dirbo chorinio dainavimo direktoriaus pa­vaduotoja ir dėstė operinio dainavimo bei prancūzų ir vokiečių dikcijos kursą. Lisa Kristina yra baigusi Man­hattan School of Music ir University of Illinois (Urbana-Champaign) voka­linio dainavimo specialybę, pastarajame universitete ji taip pat įgijo cho­rinio dirigavimo magistrės laipsnį. Dalyvavo Andrew Lloyd Webber ,,Phan­tom of the Opera” Broadway, miuziklų ,,Miss Saigon”, ,,Sunset Boulevard”, ,,Les Misérables” bei ,,Cats” pastatymuose Europoje. Lisa Kristina ruošė chorą ir pati dalyvavo keliuose Du Page Operos pastaty­muo­se, atliko fortepijono partiją Mo­zart ,,Užburtoji fleita” Chi­cago Opera Theater. Ypatingai jai įsiminė grojimai John Adams operose ,,Ni­xon in China” ir ,,Flowering Tree”, nes joms dirigavo pats autorius. Pas­taruoju metu dr. Kristina dės­to vo­kalą Prairie State College ir Marian Catholic High School, dirba akompaniatore Trinity Christian College, taip pat yra laisvai samdoma daini­ninkė ir pianistė. LO vadovų žo­­džiais, Lisa – tai kolektyvo laimėjimas loterijoje, kurioje net nereikėjo dalyvauti.

Atlikėjai – iš Lietuvos ir Čikagos

Pagrindinius moteriškus vaidmenis ,,Meilės eliksyre”, kaip ir 2001 metais, atliks mūsų primadonos – sopranai Nida Grigalavičiūtė (Adina) ir Lijana Kopūstaitė-Pauletti (Džane­ta).

Nida Grigalavičiūtė ir Lijana Ko­pūstaitė-Pau­letti žinomos ne tik lietuvių bendruomenėje, puikūs jų balsai skamba ir Čikagos miesto muzi­ki­nia­me pasaulyje. Nida šiuo metu dainuoja Čikagos simfoninio orkestro chore, kuriame anksčiau 10 metų dainavo ir Lijana. L. Kopūstaitė-Pauletti šiuo metu dainuoja Lyric operos chore, o vasarą ją gir­dėsime Čikagos Grand Park festi­va­liuose. Abiems solistėms tai bus ant­ras kartas, kai jos atliks šiuos vaidmenis LO pastatyme (dainavo ,,Mei­lės eliksyre” 2001 m.), tačiau jos ne­kantriai laukia susitikimo sce­noje su naujais solistais iš Lietuvos.

Solistė prisipažino, kad re­ži­sierius K. Jakštas buvo jos bendra­kur­sis Lietuvos muzikos akade­mi­joje, todėl ypač malonu su juo ben­dra­darbiauti. Nida sutinka, kad LO pa­sirinko puikų režisierių – labai atsidavusį darbui, išnaudojantį kiek­­vie­ną minutę. Ji taip pat negailėjo gerų žodžių dirigentui J. Geniušui, kuris, jos nuomone, yra neeilinis di­rigentas, be to – nuoširdus ir jautrus žmogus. Menininkams teko susitikti Pi­lies festivalyje Vilniuje. Nors at­vyksta nemažai jaunesnės kartos so­listų, mūsų primadonos tikisi, kad savo pro­fesionalumu svečiai iš Lietu­vos joms nenusileis.

Abiejų solisčių gyvenimo patirtis muzikiniame pasaulyje, suteikusi ne vieną didžią rolę, jų svajones išpildė su kaupu. Nida svajojo dainuoti ope­­ro­­se ,,Traviata”, ,,Šikšnosparnis”, o ir Lijana sako, kad nebėra tokio vaidmens, kurį ji dar norėtų atlikti.

Kartu su mūsų primadonomis LO scenoje šiemet – trys atlikėjai iš Lietuvos. Tai tenoras Mindaugas Zim­kus (Nemorinas), baritonas Dai­nius Stumbras (seržantas Belkorė) ir bosas Liudas Mikalauskas (daktaras Dulkamarė).

Pagrindinio vaidmens atlikėjas Mindaugas Zimkus – Kauno valstybinio teatro solistas. Čia jis atliko to­kius vaidmenis kaip Jozefas J. Straus­s operetėje „Vienos kraujas”, Alfredas – G. Verdi operoje „Travia­ta”, Romeo – Ch. Gounod operoje „Ro­meo ir Džuljeta”, Radamesas – E. John ir T. Rice miuzikle „Aida”, Ed­gardas – G. Donizetti operoje „Liučija di Lamermur”, Barinkajus – J. Strauss operetėje „Čigonų baronas” bei kt. M. Zimkus dainuoja ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Klaipėdos muzikiniame teatre, Stokholmo ir Wolfegg operos teatrų scenose, Lietuvos ir užsienio koncertų salėse.

Dainius Stumbras seržantą Bel­korę pirmą kartą kūrė dar 2000 m., baigdamas studijas Lietuvos muzikos akademijoje. Vėliau jis dainavo daugiausia dramatines partijas. Ypač so­listo mėgiami yra G. Verdi operų veikėjai (Jagas „Otele”, Žermonas, „Rigoleto”). Jis taip pat sukūrė vaidmenis: grafas Almaviva (W. A. Mo­zart „Figaro vedybos”), Oneginas (P. Čaikovskij „Eugenijus Oneginas”), ir kt. Solistas gastroliavo Švedijoje, Len­kijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Slovėnijoje, Estijoje, JAV, Makedonijoje, Gruzi­jo­je, Latvijoje.

Daktaro Dulkamaros vaidmenį atliks vienas įžymiausių lietuvių jau­nosios kartos bosų, savo iškirtiniu balso tembru ir artistiškumu pelnęs didžiulę klausytojų meilę, Liudas Mika­lauskas. Solistas dirba Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, taip pat ruošia vaidmenis Lietuvos nacionali­niame operos ir baleto teatre, Pane­vėžio muzikiniame teatre ir Klai­pėdos muzikiniame teatre. Jis žinomas Raimondo vaidmeniu G. Doni­zetti operoje „Lučija di Lamermur”, Figaro – W. A. Mozart operoje „Figaro vedybos”, Mefistofelio – Ch. Gounod operoje „Margarita”. L. Mikalauskas dažnai kviečiamas dainuoti su Lietu­vos ir Lenkijos simfoniniais bei ka­meriniais orkestrais.

Ir pramoga, ir parama

„Meilės eliksyras” – 2 veiksmų ope­ra, kurios veiksmas vyksta XVIII amžiaus pabaigoje mažame kaimelyje. Neturtingas valstietis Nemorinas myli žavią Adiną, tačiau supranta, kad jų padėtis pernelyg skirtinga, jog mergina būtų jo. Nedrįsdamas pavie­šinti savo jausmų, jaunuolis vis delsia, kol į kaimelį atvyksta seržantas Belkore. Išvaizdus ir savimi pasi­ti­kin­­tis kariškis nedelsdamas pasiper­ša gražiajai Adinai ir, kadangi tarnyba spaudžia, įkalba ją iš karto susituokti. Į neviltį puolęs Nemorinas pa­galbos kreipiasi į miestelin atvykusį daktarą Dulkamarą, siūlantį vaistus nuo visų ligų – taip pat ir stebuklingą „meilės eliksyrą”. Už visus Ne­morino turėtus pinigus daktaras jam parduoda paprasto vyno buteliuką. Išgėręs „meilės eliksyro”, Nemorinas įgauna drąsos bei pasitikėjimo ir apie savo jausmus prisipažįsta Adinai. Jaunuo­lio atvirumas merginai padaro įspū­dį, tačiau ji pasirengusi tekėti už ser­žanto. Kad galėtų nusipirkti daugiau stebuklingojo gėrimo, Nemori­nas nu­sprendžia eiti tarnauti į kariuo­menę. Valstietis sutinka būrį vietinių mer­ginų, kurios kažkodėl su juo el­gia­si vi­siškai kitaip nei anksčiau. Tikroji to priežastis – kaimo žmonės jau žino, kad, mirus Nemorino dėdei, jaunuolis paveldėjo nemenką sumą, tačiau Nemorinas yra įsitikinęs, kad tai – eliksyro burtai. Tuo pat metu Ne­morino ieško ir Adina, supratusi, kad myli neturtingą valstietį ir nusprendusi netekėti už seržanto. Galų gale tikroji meilė nugali, o daktaras iš kai­melio išlydimas kaip didvyris – juk jo ,,meilės eliksyras” padarė stebuklą!

Ar spektaklio kūrėjai išduos am­žino fantazijų ir geismų gėrimo re­ceptą? Ateikite ir sužinosite!

Spektaklis įvyks 2013 m. balan­džio 28 d. 3 val. p. p. J. Sterling Morton High School (2423 S. Austin Blvd., Ci­cero, IL 60804). Bilietai parduodami ,,Atlantic Express” (2719 W. 71st St., Chicago, netoli ,,Seklyčios”) ,,Old Vil­nius Café” (2601 75th St., Darien, IL 60561) bei ,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465).

Kaip ir kitos iš labdaros išsilai­kančios lietuviškos organizacijos, taip ir Lietuvių Opera išgyvena neramius finansinius laikus. Ope­­­riečiai svajoja, kad kiekvienas, perskaitęs šį straipsnį, paaukotų bent po 10 dol. – tuomet jie be baimės žvelgtų į ateitį. Tik 10 dol.!

Aukas galima nurašyti nuo paja­mų mokesčio (Federalinis Tax ID Nr. 36-2935678). Čekį rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc. ir siųsti adresu: 12655 S. Major Ave., Palos Heights, IL 60463. Aukoti galima ir internetiniu adresu: www.operalt.com. Visos aukotojų pavardės bus įra­­šytos operos spektaklio leidinyje. Informacija teikiama tel.: 630-833-1893; 773-434-7919.

Iki pasimatymo spektaklyje!
  
 Parengė Asta Buračaitė