cleve
LR ambasadorius Brūzga kalbasi su Clevelando miesto tarybos nariu Michael Polensek Dievo Motinos parapijos salėje po minėjimo.

Proga pagarsinti Lietuvos vardą tarp amerikiečių
Clevelando lietuviai paminėjo Vasario 16–ąją


DR. VIKTORAS STANKUS

Vasario 16-tos Lietuvos Nepriklausomybės Akto 91-jųjų metinių minėjimas Clevelande, Ohio buvo paminėtas š. m. vasario 21–22 dienomis. Minėjimą surengė LB Clevelando apylinkės valdyba. Atsižvelgiant į Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą istoriniuose šaltiniuose, siekta reklamuoti abi sukaktis, tiek tarp lietuvių, tiek ir nelietuvių.

,,Cleveland Plain Dealer” – didžiausiame Ohio dienraštyje žurnalistas Robert Smith jau iš anksto parašė apie artėjančias, Lietuviai svarbias sukaktis. Mero Frank Jackson įsakymu Clevelando miesto rotušėje visą savaitę plevėsavo Lietuvos trispalvė. LB Clevelando apylinkės pirmininkas Algis Gudėnas, valdybos Garbės narys dr. Viktoras Stankus, LR garbės konsulė Ingrida Bublienė vyko į Ohio sostinę, Columbus Ohio, vasario 15-tą Ohio Kapitolijaus aikštėje iškelti Lietuvos trispalvę. Iškilmėse dalyvavo Ohio gubernatoriaus Ted Strickland, tarptautinių reikalų direktorius Matt Colopy, kuris įteikė gubernatoriaus proklamaciją, kurioje pažymimas Lietuvos istorinis senumas ir valstybės atkūrimas.

Vasario 20 d. LR garbės konsulė I. Bublienė surengė LR ambasadoriui JAV, Clevelando Vasario 16-tos prelegentui Audriui Brūzgai priėmimą garsiame Clevelando ,,Union Club”. Tai istorinis, nuo 1888 metų veikiantis visuomenininkų–verslininkų klubas, kuriame, be kitų iškilių asmenybių, yra kalbėjęs ir Anglijos ministras Winston Churchill.

Priėmime dalyvavo kitų valstybių Clevelande reziduojantys konsulai, valdžios pareigūnai, visuomenininkai ir verslininkai. Ambasadoriui Brūzgai buvo puiki proga susirinkusiems papasakoti apie verslo perspektyvas prekiaujant su Lietuva, užmegzti ryšius su susirinkusiais verslininkais. Po to ,,Gintaro” restorane, Clevelando Lietuvių namuose įvyko vakarienė su Clevelando LB valdybos nariais.

Šeštadienį, vasario 21 d., nuo ankstyvo ryto dr. Stankaus lydimas ambasadorius aplankė dviejų valstybių prezidentų kapus. Pirmasis buvo aplankyta Lietuvos prezidento Antano Smetonos amžinojo poilsio vieta Visų Sielų kapinėse.

Po to A. Brūzga aplankė Amerikos prezidento James Garfield, išrinkto 1881 m., mauzoliejų Lakeview kapinėse Clevelande, pastatytas 1890 m. už moksleivių surinktus pinigus, norint padėkoti buvusiam prezidentui, įsteigusiam mokslo ministeriją ir įvedusiam viešų gimnazijų ir universitetų tinklą. Aplankytas buvo ir Clevelando meno muziejus, Orkestro rūmai, Cleveland Clinic, University Circle. LR ambasadoriui didelį įspūdį paliko miesto centre esantis Playhouse Square – aštuonių teatrų pastatas, kuriame vaidina antra didžiausia ,,in city” teatro grupė po New York Amerikoje. Buvo spėta aplankyti ir Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Lietuvių kultūrinius darželius, įsteigtus 1934 m.

Tą vakarą Vasario 16-tos minėjimą Dievo Motinos parapijos auditorijoje iškilmingai atidarė pirmininkas Algis Gudėnas. Po JAV ir Lietuvos himnų invokaciją sukalbėjo kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Proklamacijas ir sveikinimus perskaitė bei svečius pristatė dr. Stankus.

Proklamacijas atsiuntė JAV senatorius George Voinovich, Ohio gubernatorius Ted Strickland, Clevelando miesto Taryba. Asmeniškai susirinkusius pasveikino senatoriaus Voinovich atstovas George Brown, Clevelando miesto tarybos narys Michael Polensek. Pristatyti minėjime dalyvavę svečiai – pabaltiečiai ir lenkai. LR ambasadorių Brūzgą pristatė LR garbės konsulė I. Bublienė. Ambasadorius savo įžvalgioje ir įdomioje kalboje papasakojo, ką Lietuva yra pasiekusi, iškentėjusi per tuos 91 metus nuo valstybės atkūrimo 1918 m. A. Brūzga sakė, kad švęsdami Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejų ir pristatydami Vilnių kaip Europos kultūrinę sostinę atkreipiame pasaulio dėmesį į Lietuvą. Tai proga užmegzti tarptautinius, kultūrinius, prekybinius ir politinius ryšius Lietuvos naudai. Tai gera proga pabrėžti, kad Lietuva šiandien demokratiniais pagrindais žengia tvirtai į ateitį savo piliečių ir valstybės labui. Ir tas siekis jungia mus visus lietuvius – įsitikinęs Lietuvos atstovas.

Meninę programą atliko svečias iš Lietuvos, solistas Juozas Janušaitis. Programa susidėjo iš patriotinių dainų, populiarių operečių ir lietuviškų estradinių dainų, kurios žiūrovus smagiai nuteikė. Solistui talkininkavo jo brolis Vytautas Janušaitis.

Po meninės programos visuomenė su dėmesiu apžiūrėjo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos paruoštą Lietuvos tūkstantmečio parodą. Po to vyko šokiai grojant broliams Janušaičiams, vaišės ir malonus pabendravimas.

Sekmadienį, vasario 21 d. ryte, vėliavų pakėlime prie Laisvės paminklo ir šv. Mišiose Dievo Motinos šventovėje dalyvavo ambasadorius A. Brūzga. Jį pavergė choro ,,Exultate”, kuriam vadovauja Rita Kliorienė, giedojimas. Šv. Mišios taip pat buvo aukojamos Šv. Jurgio parapijoje, choro vadovė Marytė Hudgins.

Ambasadorius džiaugėsi aplankęs Clevelando Lietuvių Bendruomenę ir turėjęs progą pagarsinti Lietuvos vardą tarp amerikiečių.

clevve

Ambasadoriaus sutikimas Clevelando tarptautiniame oro uoste: dr. V. Stankus, LB Clev. skyriaus Garbės narys, LR ambasadorius A. Brūzga, LR garbės konsulė Ingrida Bublienė, Romas Bublys.

 dr. V. Stankaus ir R. Čepulio nuotraukos