vydunas

Renginio dalyviai (iš kairės): Gintaras Plačas, Jūratė Variakojienė, Leonas Maskaliūnas, Danutė Bindokienė, Leopoldas von Braun ir Vida Brazaitytė. Jono Kuprio nuotraukos

Knygą ,,Vydūno fondui – 55” pasitikus

LAIMA APANAVIČIENĖ
vydu
Lietuvių skautų sąjungos Akademinio skautų sąjūdžio nariai 1952 metais įkūrė Vydūno fondą (VF), kad galėtų paremti studijuojančius savo narius. Kitais metais Fondas švęs 60-metį. Per tuos metus išaugęs į didžiulį paramos šaltinį mokslinio pobūdžio knygų leidimui, Lietuvos ir užsienio skautų akademikų stipendijoms, skautų lavinimo projektų paramai bei kitiems šalpos darbams, savo darbais Fondas nelabai giriasi. Tad su įdomu balandžio 3 d. vykau į knygos ,,Vydūno fondui – 55” sutiktuves, vykusias Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre.

Knyga dėl objektyvių priežasčių pasirodė kiek pavėlavusi – 2010 metais, tačiau tas pavėlavimas nė kiek nesumenkino knygos vertės. Knygoje – Vydūno fondo 55 metų veiklos aprašymas. Fondo, kuris, pasak jo tarybos pirmininko v. s. fil. Leono Maskaliūno, ,,savo veiklą pradėjęs su pirmąja 300 dol. auka, per 55 metus sugebėjo sukaupti daugiau nei 1,5 mln. dol., išmokėti lietuvybės puoselėjimui per 1 mln. dol.!”

Filosofas, rašytojas, publicistas Vilhelmas Storosta Vydūnas yra pasakęs: ,,Lietuvių tauta yra maža. Jai reikalinga eiti su kūrybos žengimu. Todėl ir visas mūsų darbas turėtų būti pasistengimas sužadinti mūsuose aukščiausiąsias žmoniškumo galias. Tatai turėtų būti kelrodė žvaigždė, į kurią atsižiūrime kurdami tautinį savo gyvenimą”.

Knygos sutiktuvėse smagu buvo dar kartą įsitikinti, kad vydūniečiai puikiai supranta, kad skatinti žmones dvasiškai tobulėti ir stiprėti yra svarbu, kad žmoniškumas atlieka svarbų vaidmenį tobulinant ir palaikant tautos gyvastį. Visi jų darbai rodo, kad vydūniečiams rūpi jaunimo išsilavinimas, jiems svarbu, kas tęs jų darbus, jie supranta, kad padėdami jaunimui skinti mokslo aukštumas jie auginasi sau puikią pamainą.

,,Vydūno fondas – 55” (išleido Vydūno fondas, Chicago, IL. 2010) viršelį sukūrė fil. Renata Ramanauskaitė-Borucki. Gausiai iliustruota įvairiomis nuotraukomis ir kalėdiniais atvirukais, knyga pristato įvairių rašytojų ir fondo darbuotojų prisiminimus iš plačios fondo veiklos.

Knygos sutiktuves vedė Vida Brazaitytė. Tylos minute buvo pagerbti išėjusieji amžinybėn Vydūno jaunimo fondo nariai.

Knygos pristatyme dalyvavo knygos redaktorė Danutė Bindokienė, redakcinės grupės nariai, filisteriai Ritonė Rudaitienė, Jūratė Variakojienė, prof. Vytautas Černius, L. Maskaliūnas, Algirdas Stepaitis, Leopoldas von Braun, spaudai knygą paruošęs Jonas Kuprys. Sutiktuvėse dalyvavo ir knygos sumanytojo bei pradininko a. a. Vytauto Mikūno dukra Daiva Mikūnaitė-Repond.

Apie Vydūno jaunimo fondą kalbėjo Fondo tarybos pirmininkas fil. L. Maskaliūnas, sakęs, kad ši jubiliejinė knyga yra ypatinga ir paminėjęs šioje knygoje parašytus faktus – Vydūno fondas skiria paskolas, stipendijas, premijas, organizuoja mecenatų vardines stipendijas, rašinių, atvirukų konkursus, rūpinasi knygų leidyba. ,,Savo darbais ir veikla Vydūno fondas įgavo visuomenės pasitikėjimą, subrendo, gauna palikimų lėšų, kas leidžia toliau tęsti šį kilnų darbą”, – džiaugėsi tebesitęsiančia Fondo veikla tarybos pirmininkas ir padėkojo visiems, prisidėjusiems prie istorinės knygos išleidimo.

Apie Vydūno jaunimo fondo ,,sielą ir širdį” a. a. fil. V. Mikūną, kuris pirmasis padėjo rinkti medžiagą šiam leidiniui, nuoširdžiai kalbėjo Fondo tarybos narė fil. J. Variakojienė. Ji supažindino susirinkusius su šia kilnia asmenybe. ,,Jo didelio tautinio idealizmo, pasišventimo, kūrybingumo, darbštumo ir ryžto dėka, VF išaugo į plačiai žinomą Fondą. (...) V. Mikūnas visuomet buvo entuziastingas, gerai nusiteikęs, visuomet norintis padėti, pilnas gyvų įdėjų, kaip pagyvinti VF veiklą, kaip išleisti knygą, kaip praturtinti lietuvių išeivijos aruodą. Jo patriotizmas, idealizmas, noras puoselėti lietuvišką tautinę kultūrą buvo didelis”, – sakė leidinio redakcinės grupės narė.

Fil. V. Mikūnas Vydūno fondo valdybos pirmininku buvo net 38-erius metus. Už nuopelnus skautybei apdovanotas visais ordinais, aukščiausiu – Geležinio vilko ordinu. Jis – Korp!Vytis garbės narys. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu, kurį jam prisegė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Nors fil. V. Mikūnas iškeliavo Amžinybėn 2007 m. liepos 20 d., jo geri darbai lydi VF kiekviename žingsnyje.

Knygos redaktorė Danutė Bindokienė, pradėdama savo kalbą, sakė: ,,V. Mikūno viduje degė Vydūno dvasios kibirkštėlė. Jis karštligiškai mylėjo Lietuvą, jos istoriją. Kas buvo Mikūnas Vydūno fondui aš supratau tik tada, kai buvau pakviesta redaguoti knygą.” Redaktorė džiaugėsi, kad savo darbu galėjo prisiliesti prie VF istorijos.

Kokia Fondo ateitis, kokie šiandienos iššūkiai? Apie šiandieninius darbus ir Fondo ateitį kalbėjo valdybos pirmininkas fil. Gintaras Plačas. Baigdamas jis padėkojo visiems, kurie atvyko į knygos pristatymą ir tiems, kurie savo darbais ir lėšomis remia Fondo veiklą.

Visiems, prisidėjusiems prie istorinės knygos leidimo, Fondo tarybos pirmininkas L. Maskaliūnas įteikė leidinį ,,Vydūno fondui – 55”.

Susirinkusieji buvo pakviesti į neįprastą koncertą – buvo parodytas 2009 m. Vincės Jonuškaitės-Zaunienės vardo konkurso laimėtojų koncerto Lietuvoje įrašas. Susirinkusieji taip pat galėjo apžiūrėti VF išleistų knygų bei atvirukų parodą, įsigyti norimų leidinių.

,,Aš pasirinkau uždavinį nešti į tautiečių širdis visa tai, kas žadinti galėtų aukščiausias ir prakilniausias žmogaus jėgas” (Vydūnas). Šio žmogaus vardas jaunimo fondui pasirinktas neatsitiktinai. Skautų akademikų vadovaujamas fondas siekė ir sieks išlaikyti tautinį sąmoningumą, o svarbiausia – remti lietuvių studentų studijas. Apie tai mes galime sužinoti pristatytame leidinyje, apie tai, manau, išgirsime ir kitais metais vyksiančiuose 60-mečio renginiuose. Tad – Ad Meliorem!


vydu
Vydūno fondo leidinių parodą apžiūri Leopoldas von Braun.


vydu