pics
Gedimino lit. m-klos darbas ,,Lietuvos žemėlapis”, Granto Perevičiaus piešinys,
Linos Juozelskytės ,,Lietuva mano ”, Eglės Keturakytės ,,Atiduodu Tau”.


50-mečio proga Lietuvių Fondas
kvietė pamąstyti apie mūsų ryšį su Lietuva


Konkurso ,,Lietuva, aš turiu Tave” laimėtojai

DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuvių Fondas (LF) savo 50-metį švenčia ne tik pokyliu, kuris vyks jau netrukus – balandžio 14 dieną, išleidžiama knyga (3-čias tomas apžvelgs 1993–2011 LF veiklos metus), bet ir konkursu, pavadintu ,,Lietuva, aš turiu Tave”, kuriame galėjo dalyvauti visų emigracinių bangų ir profesijų, įvairaus amžiaus lietuviai, gyvenantys tiek užsienyje, tiek Lietuvoje.

Sulaukta 106 įvairaus žanro kūrinių: literatūrinių (eilėraštis, esė, straipsnis), muzikinių (kompozicija, daina) ir vaizduojamojo meno (piešinys, skulptūra, fotografija, videografija). Ypač daug sulaukta piešinių, nemažai eilėraščių ir esė, atsiųsta pora dainų, vienas videofilmas ir net inkilas paukščiams.

Nors konkurso taisyklės leido darbą kurti tiek lietuvių, tiek anglų kalba, džiugina, jog didžioji dauguma literatūrinių darbų parašyta lietuviškai.

Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į keturias amžiaus grupes: A grupę – vaikus iki 4-tos klasės (iki 9 metų); B grupę – 5-8 klasių moksleivius (10–14 metų); C grupę – gimnazistus (iki 18 metų) ir D, arba suaugusiųjų grupę (19 metų ir vyresni).

Gausiausiai konkurse dalyvavo A ir B grupių dalyviai. Ne vieną jų dalyvauti turbūt paskatino lituanistinių mokyklų mokytojos. Nemažai darbų sulaukta iš Gedimino lit. mklos (Waukegan, IL), Dr. V. Kudirkos lit. m-klos (Elizabeth, NJ), Šv. Kazimiero lit. m-klos (Los Angeles, CA), Maironio lit. m-klos (New York, NY), K. Donelaičio lit. m-klos (Washington, DC), Šv. Kazimiero lit. m-klos (Cleveland, OH), Aleksandros Kazickienės lit. m-klos (New York, NY), Čikagos lit. m-klos, Maironio lit. m-klos (Lemont, IL). Ne su vienu, bet su dešimčia darbų LF 50-mečio konkurse dalyvavo Pietų Amerikoje, Argentinos mieste Berisso įsikūrusi, neseniai 100 metų atšventusi lietuvių draugija ,,Nemunas”.

Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė ir Lietuvos mokyklos bei jose besimokantys moksleiviai – Jonavos raj. Šveicarijos pagrindinė mokykla (kelių mokinių bendras projektas), Kauno Aušros gimnazijos ir Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos mokyklos moksleivės.

Ne viena JAV lituanistinė mokyklėlė konkurse ,,Lietuva, aš turiu Tave” dalyvavo visa klase. Taip pasielgė ,,Žiburėlio” Montessori mokyklėlė (Lemont, IL), Šv. Kazimiero lit. mokykla (OH) ir A. Kazickienės lit. mokykla, atsiuntusios po darbą.

Džiugu, kad konkurse dalyvauti nepasididžiavo ir buvę LF stipendininkai. Tai Andrius Vaicenavičius, atsiuntęs savo sukurtą ir įrašytą dainą ,,Tėvynės kitos neturiu”, ir Kristina Prišmantaitė su esė ,,Lietuva, aš turiu Tave”. Abu jie šiuo metu studijuoja Jungtinėje Karalystėje.

Šių metų kovo 3 dieną, šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) susirinkusiai LF konkurso „Lietuva, aš turiu Tave” vertinimo komisijai – Agnei Vertelkaitei, komisijos pirmininkei, kun. Valdui Aušrai, Norai Aušrienei, Dariui Polikaičiui ir Daliai Cidzikaitei – nebuvo lengva įvertinti daugiau nei 100 įvairaus žanro kūrinių ir išrinkti nugalėtojus.

A grupėje geriausiu išrinktas Granto Perevičiaus, 6,5 metų Šv. Kazimiero lit. mokyklos Los Angeles, CA, mokinio, piešinys. Grantui atiteks ,,Nintendo” kompiuterinis videožaidimas ,,Wii”. Menininkės Noros Aušrienės nuomone, ,,Granto piešinys išsiskiria gražiu erdvės, kompozicijos pajutimu, stipriu linijos ir spalvų raiškumu, simboline minčių kalba – stovinčio žmogučio širdis perkelta į kompozicijos centrą, kurioje nupiešta tai, kas atspindi jo meilę Tėvynei.”

Šioje grupėje taip pat paminėtini šie autoriai: Jonas Evans, Monika Medina ir Marta Glyvka (visi trys iš Gedimino lit. m-klos), Kajus Buikus (Dr. V. Kudirkos lit. m-klos mokinys), Julija Murauskas (Dr. V. Kudirkos lit. m-klos trečiokė), Greta Petravičiūtė (mokinė iš Los Angeles Šv. Kazimiero m-klos) ir Eglė Gustainytė (Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos mokyklos mokinė). Iš grupinių darbų paminėtinas Gedimino lit. m-klos darbas ,,Lietuvos žemėlapis”. Visiems jiems bus išsiųsti LF padėkos raštai.

B grupėje pagrindinį apdovanojimą – ,,Apple” MP3/vaizdo grotuvą ,,iPod touch” – laimėjo dešimties metų Liepa Ivanauskaitė iš Massachusetts valstijos, specialiai LF konkursui sukūrusi muzikinę kompoziciją ,,Lietuvos liepsnelė”. ,,Kūrinėlis lyriškas, šviesus, žavi jaunatvišku paprastumu, – sako vertinimo komisijos narys, lietuvų meno ansamblio Dainava vadovas Darius Polikaitis. – Jame tvarkingai ir logiškai vedamos melodinės ir harmoninės slinktys – akivaizdžiai jaučiame muzikinės formos dėsnių supratimą. Tai ateities kompozitorės pirmieji žingsniai.” Sveikiname Liepą, linkime jai ir toliau vystyti savo muzikinius ir kūrybinius gabumus.

Šioje grupėje taip pat išskirti: Adomas Psyhogios (Gedimino lit. m-klos mokinys); Maya Chiapetta (iš Willow Springs, IL), Simas Chacar-Palubinskas (iš NY Maironio lit. m-klos), Gintarė Meižys (K. Donelaičio lit. m-klos DC mokinė) ir Andrius Dunčia (iš Pennsylvania valstijos). Iš grupinių darbų paminėtinas Šv. Kazimierio lit. m-klos (OH) aštuntos klasės mokinių koliažas su pašto ženklais.

C grupėje laimėjo Ian Bačkis iš Argentinos su videomontažu ,,Ansamblis ‘Inkaras’ yra mano Lietuva”. Jam atitenka ,,Apple” planšetinis kompiuteris ,,iPad”. Kun. dr. Valdas Aušra sako, jog jam buvo labai netikėta ir įdomu gauti konkursinį darbą iš Argentinos – juk mes labai nedaug težinome apie Pietų Amerikos lietuvių bendruomenes – jos gana nutolusios ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo ,,tradicinių” lietuvių emigracinių židinių. Vertindamas sukurtą filmą, kun. Aušra pastebi, jog Ian savo Lietuvą pristato labai išradingai: jam Lietuva visų pirma yra tautinių šokių grupė ,,Inkaras” ir joje šokantieji, kurie renkasi repeticijoms, puošia salę Vasario 16 dienos minėjimui ir koncertui, kartu dirba ir leidžia laisvalaikį, repetuoja, koncertuoja – kartu kuria savo Lietuvą, būdami toli nuo jos.

C grupėje taip pat paminėtini Monikos Pūraitės (Kauno ,,Aušros” gimnazijos mokinės) esė ,,Lietuva, aš turiu Tave” ir Eglės Keturakytės, besimokančios Maironio lit. m-kloje (Lemont, IL), paveikslas ,,Atiduodu Tau”.

D grupėje laimėtoju tapo Erikas Vasiliauskas iš California valstijos už esė anglų kalba ,,Lithuanian Braille: The Dots That Connect Our Children with Their Heritage”. Jis bus apdovanotas 700 dol. čekiu. Konkurso komisijos nuomone, Vasiliausko rašinys apie jo dviejų neregių sūnų Vėjo ir Petro pažintį su lietuvių kalba ir kultūra per Brailio raštą peržengia ne tik konkurso temos nubrėžtas ribas, bet ir meninės raiškos ribas. ,,Lithuanian Braille: The Dots That Connect Our Children with Their Heritage” yra tikra gyvenimiška istorija, kuriai nesvetimos humanistinės ir patriotinės vertybės, pasakojanti apie tėvų pasišventimą savo vaikams, tėvynės, savo šaknų svarbą ir meilės perdavimą savo atžaloms.

D grupėje taip pat paminėtini Andrius Vaicenavičius už dainą ,,Tėvynės kitos neturiu”, Neila Baumilienė (A. Kazickienės lit. m-klos vedėja) už esė ,,Lietuva, aš turiu Tave”, Rima Sekovaitė iš New Jersey valstijos už vaizdinį kūrinį ,,Pavasaris” ir Lina Juozelskytė iš Massachusetts už paveikslą ,,Lietuva mano”.

Sveikiname nugalėtojus, dėkojame visiems, dalyvavusiems konkurse.

Konkurso rėmėjai – LF tarybos ir valdybos nariai.

jud
LF konkurso ,,Lietuva, aš turiu Tave” vertinimo komisijos nariai laiko A grupės nugalėtojo darbą. Iš k.: D. Cidzikaitė, D. Polikaitis, N. Aušrienė, A. Vertelkaitė ir V. Aušra. Jūratės Mereckienės nuotr.