priests
,,Draugo” redakcijoje apsilankę (iš k. į d.) Švč. M. Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas, vysk. Rimantas Norvila ir prel. Edmundas Putrimas nusifotografavo prie Pal. Jurgio Matulaičio paveikslo. Dalios Cidzikaitės nuotr.

Čikagiškiai turėtų sulaukti kunigo iš Lietuvos


LORETA TIMUKIENĖ

Neseniai Čikagoje lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams. Svečiai kartu su Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratoriumi kunigu Jauniumi Kelpšu lankėsi ,,Draugo” redakcijoje ir papasakojo apie savo apsilankymo tikslus.

Svečiai į redakciją atvyko iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonijos, kur vyko susitikimas su Čikagos arkivyskupijos lietuviais kunigais. Pasak prelato E. Putrimo, buvo gera proga sueiti kartu ir pabendrauti su vyskupu R. Norvila bei aptarti klausimus, kurie šiandien rūpi lietuviams katalikams Čikagos vyskupijoje. Susitikime, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bei Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ, kalbėta apie pamaldų lietuviškose bažnyčiose laiką, apie religinį mokinių ugdymą lituanistinėse mokyklose, tačiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas kunigų Čikagos arkivyskupijos lietuviškose bažnyčiose trūkumą.

,,Reikia suprasti, kad jau praeityje tie laikai, kai kiekviena parapija turėjo savo kunigą. Trūkstant kunigų Lietuvoje, mažėjant pašaukimų, o JAV jų visiškai nesant, reikia galvoti, kaip sudaryti pamaldų tvarkaraštį, kad vienas kunigas spėtų aptarnauti kelias parapijas. Dvasininkų ypač trūksta Čikagoje, kur yra susitelkusi gausiausia lietuvių bendruomenė”, – sakė prelatas E. Putrimas.

Tad susirinkus buvo kalbėta apie naujo kunigo paskyrimą. Vyskupas R. Norvila patikino, kad kunigas bus siunčiamas Čikagos ir jos apylinkių sielovadai žinant, jog vietos lietuviai pasirūpins dvasininko išlaikymu ir sutars dėl sielovadinių reikalų. Naujai atvykęs kunigas, kurį žadama atsiųsti iš Vilkaviškio parapijos, aptarnaus kelias parapijas, tačiau daugiausiai dėmesio sulauks Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija. Šis klausimas bus derinamas su Čikagos arkivyskupija, kuri pritaria tokiam sprendimui. Pasak prelato, dar užtruks, kol atvyksiančiam iš Lietuvos kunigui bus sutvarkyti reikalingi dokumentai, kadangi Jungtinių Valstijų valdžia yra sugriežtinusi vizų išdavimo tvarką dvasininkams.

Prelatas E. Putrimas pasidžiaugė kunigo J. Kelpšo sielovadiniu darbu, jo pastangomis telkiant tikinčiuosius, pagyvinant parapijos veiklą. Šnekant apie Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administravimą, kol kas nėra numatomi jokie pakeitimai. Prelatas pasidžiaugė, kad ir pasauliečiai nėra abejingi sielovados reikalams, rūpinasi lietuviškų bažnyčių likimu. Kunigas J. Kelpšas tvirtino, kad neatsisakoma planų šalia bažnyčios steigti šeštadieninę lituanistinę katalikišką mokyklą: ,,Bus renkamas kolektyvas, kviečiami mokiniai, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad norima sudaryti konkurenciją Čikagos lituanistinei ar Maironio lituanistinei mokyklai.”

Išeivijos sielovada besirūpinančio prelato pasiteiravome apie Šv. Antano parapijos likimą Omaha mieste, Nebraska valstijoje. Kaip jau buvo anksčiau rašyta ,,Drauge” (2012 m. kovo 8 d.), šioje valstijoje žadama sujungti tris katalikiškas parapijas, paliekant tik dvi bažnyčias. Prie dviejų pagrindinių parapijų prijungus lietuvišką Šv. Antano parapiją, jos bažnyčią ketinama uždaryti. E. Putrimo teigimu, kol kas iš Omaha arkivyskupijos negauta oficialaus rašto apie Šv. Antano parapijos likimą. Prelatas tik patarė parapijiečiams, ką reikėtų daryti, kaip kalbėtis su arkivyskupija, sprendžiant parapijos išlikimo klausimą. Anot E. Putrimo, ,,svarbu, kad arkivyskupija pripažintų parapijos bendruomenę, bažnyčią ir matytų reikalą jiems padėti, sprendžiant tikinčiųjų sielovados reikalus”.

Už išeivijos sielovadą atsakin go dvasininko pasiteiravome, kaip sprendžiamas uždarytoje New York Aušros Vartų bažnyčioje buvusių vertybių klausimas. E. Putrimas sakė, jog parašytas laiškas New York kardinolui Timothy Dolan prašant, kad bažnyčios vitražai ir bažnytiniai daiktai būtų išsiųsti į Lietuvą. Laiške paaiškinta, kad Aušros Vartų bažnyčią puošę iškilaus JAV gyvenusio dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno kurti vitražai atspindi mūsų religinę kultūrą, tad jie turėtų keliauti ne kur kitur, o į Lietuvą.

Vyskupas R. Norvila, atvykęs aplankyti išeivijos tikinčiųjų, viešėdamas parapijose dalyvauja Gavėnios rekolekcijose. Svečias lankėsi pas Los Angeles, CA, tikinčiuosius, po viešnagės Čikagoje ketino vykti į Clevelend, OH, vėliau – į Toronto, Kanadoje. Kaip sakė dvasininkas, jis taip pat norėjo aplankyti jo vyskupijai priklausantį kunigą J. Kelpšą, pažiūrėti, kaip jam sekasi, tuo pačiu aptarti naujo kunigo Čikagai skyrimo poreikius ir galimybes. Vilkaviškio vyskupas sakė parsivešiąs labai šiltus įspūdžius iš California valstijoje vykusių susitikimų su lietuvių tikinčiaisiais. Čikagoje, anot vyskupo, jau kiti masteliai, čia daug daugiau lietuvių. R. Norvila pasidžiaugė gražiais užmojais, planuojant tolimesnius darbus Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kur vyskupas susitiko su keliasdešimt misijos narių. Susitikęs su Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos tikinčiaisiais jis priėmė jų kreipimąsi, kuriame prašoma parapijai skirti lietuvį kunigą. Šios parapijos salėje vykusiame susitikime dalyvavo ne tik Brighton Park, bet ir Cicero, Marquette Park, Lemont, Waukegan apylinkėse gyvenantys lietuviai.

Iš Lietuvos atvykęs svečias džiaugėsi rekolekcijomis, šv. Mišiomis, pokalbiais su tikinčiaisiais, gerą įspūdį jam paliko apsilankymai tikinčiųjų šeimose. Naudingas, anot R. Norvilos, buvo ir kunigų susitikimas, kuriame aptartas gana svarbus kunigo klausimas. ,,Šiandien Lietuvoje apie 6,000 katalikų tenka vienas aktyviai sielovadoje dirbantis kunigas, tad didelė prabanga atiduoti net ir vieną iš jų. Tačiau žinant, kad Lietuvai siekiant laisvės išeivija buvo didelė atrama ir vilties ženklas, gražu yra dalintis su išeivijos tikinčiaisiais tuo, ką turime. Tikimės, kad Viešpats, matydamas mūsų gerus norus, užpildys atsiradusią tuštumą. Gaila, neturime galimybių patenkinti visų katalikų poreikių, tačiau bendromis pastangomis turime ieškoti geriausio sprendimo”, – sakė svečias.

Vilkaviškio vyskupas, kuris reziduoja Marijampolėje, pakvietė tikinčiuosius, kurie liepos 8–15 dienomis viešės Lietuvoje, apsilankyti Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje, kur vyks arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų pagrindinis minėjimas. Jau 10 metų einančiam vyskupo pareigas R. Norvilai daug kartų vienaip ar kitaip teko domėtis J. Matulaičio gyvenimu ir šviesia jo asmenybe. Vyskupas pakvietė aplankyti ir Marijampolės Marijonų vienuolyne bei Marijampolės bazilikoje įsikūrusį Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejų, kuriame galima susipažinti su šio iškilaus dvasininko veikla.

Atsisveikindamas vyskupas R. Norvila sakė: ,,Labai svarbu, dirbant kartu lietuvybės labui, neprarasti ryšio su tėvyne Lietuva”, o svečiai atsisveikindami ,,Draugo” skaitytojams ir visiems tikintiesiems palinkėjo gerų artėjančių šv. Velykų.
,