ausrosvartaiprot

Aušros Vartų likimas – Aukščiausiojo valstijos teismo rankose


JONAS BUČAS


New York (NY) miesto Aušros Vartų (AV) bažnyčios likimas lieka neišspręstas iki šios dienos. Uždariusausrosvart bažnyčią 2007 metais, pastatas paslapčia buvo ištuštintas ir ruošiamas nugriauti. Sužinoję NY arkivyskupijos planus ir nesutikdami su jos vadovo kardinolo Edward Egan sprendimu sunaikinti lietuvių bažnyčią, grupė AV parapijiečių kreipėsi į teismą. ,,Ką tokiu atveju darytumėte jūs?, – apgailestaudamas, jog kreiptis į teismą liko vienintelė išeitis, susidariusią padėtį komentavo AV parapijietis Mindaugas Blaudžiūnas. – Galiu pateisinti bažnyčios uždarymą, tačiau sugriauti vienintelį Niujorke lietuvių lėšomis ir prakaitu pastatytą ir 100 metų gyvavusį lietuvių istorinį ir architektūrinį paminklą mes neleisime.” Tuoj po uždarymo Lietuvių Bendruomenė miesto kardinolui įteikė arti 4,000 lietuvių pasirašytą peticiją, prašančią peržiūrėti bažnyčios uždarymo sprendimą. Dėl bažnyčios išsaugojimo į E. Egan asmeniškai kreipėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir JAV LB vadovai. Į visus prašymus nekreipta dėmesio.

AV parapijiečių advokato Harry Kresky teigimu, faktas, jog Aukščiausias apeliacinis NY valstijos teismas supranta šio sprendimo svarbą ir nutarė peržiūrėti AV bylą, yra teigiamas ženklas. „Mūsų ikišiandieninis laimėjimas yra tas, kad teismo sprendimu yra sustabdyti bet kokie su bažnyčios griovimu susiję darbai. Kitaip AV bažnyčia jau būtų sugriauta”, – tęsė advokatas. H. Kresky teismui paruoštą, AV parapijiečių argumentus išdėstantį dokumentą sudaro 33 puslapiai.
Pagal H. Kresky, pagrindinis AV byloje keliamas klausimas yra susijęs su NY valstijos religinės korporacijos įstatymu, pagal kurį bažnyčios pastato sugriovimui reikalingas parapijiečių pritarimas. Arkivyskupija teigia, jog bažnyčios griovimui parapijiečių sutikimas nereikalingas. Paruoštame dokumentų rinkinyje keliamas ir kitas klausimas – ar parapijiečiai turi teisę traukti arkivyskupiją į teismą po jų parapijos panaikinimo. Arkivyskupijos advokatai sako, jog tokios teisės parapijiečiai neturi, tačiau H. Kresky teigia, jog atvirkščiai – tokią teisę jie turi.

Vilčių yra

AV parapijiečių argumentai sutampa su prieš keletą metų tam pačiam Apeliaciniam teismui Albany pateiktais New York esančios airių St. Brigid’s bažnyčios parapijiečių argumentais. Valstijos teismui sutikus svarstyti St. Brigid’s bylą, NY arkivyskupija paskelbė, jog atsirado anonimas aukotojas, bažnyčios restauracijai ir parapijos atgaivinimui aukojantis 20 mln. dol., ir bažnyčia bus atstatyta ir perduota parapijiečių naudojimuisi. ,,Toks angelas mūsų padangėje dar neapsireiškė, – sako M. Blaudžiūnas. – Kol kas Aušros Vartų bažnyčios likimas yra teisėjų rankose.”
 
Virtuali bažnyčia

Jau ketvirti metai, kai po bažnyčios uždarymo kiekvieną sekmadienį grupė buvusių AV parapijiečių ir jų draugų susirenka ir meldžiasi prie AV bažnyčios laiptų. Kadangi NY arkivyskupijoje daugiau lietuviškų bažnyčių nėra, o parapija prie kitos prijungta nebuvo, parapijos žmonės atsidūrė gatvėje. Čia pažymimos pagrindinės tikinčiųjų kalendorinės ir AV parapijos šventės. „Į priekį mus veda tikėjimas. Suvokiame, kad praeiname didelį išbandymą. Mus palaiko mūsų tautos istorija, kai žmonės, išvežti į Sibirą, altorius kūrė ir meldėsi lauke. Mus vienija ir palaiko Švento Rašto dvasia. Ten, kur du ir daugiau, ten ir Dievas. Atimkite viską, bet mūsų tikėjimo neatimsite niekada”, – kalbėjo sekmadienio susibūrimų dvasinė vadovė Rita Stelmokienė. Š. m. vasario 25 d., ketvirtųjų AV bažnyčios uždarymo metinių išvakarėse, prie pastato suplevėsavo Lietuvos vėliavos ir įsižiebė žvakių šviesa. Raudonas bažnyčios duris papuošė balti kryželiai. Susirinkusieji išsakė savo mintis ir pasidalijo prisiminimais apie 2007 m. vasario 26 d. pirmadienį, kada sužinojo apie bažnyčios uždarymą.
Koks Lietuvos vyskupų konferencijos vaidmuo?

New York vyskupijos kardinolo E. Egan oficialiame pranešime dėl AV uždarymo skelbiama, jog Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas užsienio lietuvių sielovados reikalams prelatas Edmundas Putrimas panaikinti parapiją ir uždaryti AV bažnyčią sutiko. AV parapijiečių teigimu, prelatas AV bažnyčioje apsilankęs nebuvo, su šios bažnyčios kunigu E. Sawicki nebendravo, AV padėties su parapijiečiais ar su NY LB vadovais neaptarė ir apie planuojamą AV uždarymą nepranešė. Tuo tarpu į New York atvykus didelei naujai lietuvių bangai iš Lietuvos, AV uždarymo metu parapija išgyveno atgimimą.

Atsakydamas į lietuvių prašymą kreiptis į kardinolą E. Egan dėl AV padėties, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atvirame laiške NY lietuviams rašė, kad ,,į kitų vyskupijų reikalus kištis negali”. Kokį vaidmenį emigracijoje atlieka Lietuvos vyskupų konferencija ir jos delegatas ir kokiu tikslu 2008 m. spalio mėnesį prel. Putrimas ir arkivyskupas S. Tamkevičius susitiko su JAV vyskupų konferencijos vadovais?

Pasitarę su kanoninės (bažnytinės) teisės advokatais dėl AV parapijos panaikinimo ir bažnyčios uždarymo būdo (bažnyčia buvo uždaryta kardinolui pasikvietus AV kunigą E. Sawicki ir jam pranešus, jog nuo šios akimirkos parapija yra panaikinama, o bažnyčios durys yra užrakinamos) tuo pat metu drauge su kreipimusi į civilinį teismą parapijiečiai kreipėsi ir į Vatikano kanoninius teismus – Congregation of The Cleargy ir Apostolic Signatura. Kalbėdamas apie Lietuvos Katalikų bažnyčios laikyseną dėl AV parapijiečių apeliacijos į Vatikano institucijas, New York gyvenantis V. Čereška teigė: ,,Lietuvių bažnyčių uždarinėjimas Amerikoje yra lietuvių tautos dvasinis genocidas. Jei uždarant AV bažnyčią Niujorko kardinolas tikrai nesilaikė nustatytos tvarkos ir tuo pažeidė kanoninės teisės reikalavimus, už tai jis turi atsakyti. Kodėl Lietuvos Bažnyčios kanonistai nepasidomėjo AV parapijiečių pateiktais Vatikanui argumentais?”
,,Pastipusio šuns kėlimas”

Panašių žodžių AV gynėjams tenka susilaukti dažnai. Net ir iš LB narių. Vieni bažnyčios išsaugojimo judėjimą lygina su noru atgauti salę, kiti teigia, kad į bažnyčią niekas neateidavo ir ji nereikalinga, treti abejoja, ar, atgavus pastatą, bus įmanoma jį išlaikyti, o ketvirti negali atleisti priešinimosi kardinolo sprendimui. ,,Iš savo varpinės kiekvienas yra teisus – mąsto M. Blaudžiūnas. – Tik niekaip nesuprantu lietuvių pykčio. Ką mes darome blogo? Mes kovojame už lietuvybę, už Amerikos lietuvių istoriją, už lietuvių pastatytą svarbų architektūrinio paveldo paminklą, už dvasinį ir socialinį centrą Niujorko miesto širdyje ir ateityje labai reikalingą trečios bangos lietuvių evangelizacijos vietą. Ar žmonės pyksta ant savęs, kad, atvažiavę į Ameriką ir visą laiką kovoję už lietuvybę, šiandien nuleido rankas?” Kad lietuviams reikalingos salės susiburti, ginčytis neverta, kadangi išeivijos istorijoje bažnyčių salėse visuomet vyko ir vyksta socialiniai ir kultūriniai renginiai.

Apie AV bažnyčios lankymą reikėtų pakalbėti konkrečiau. M. Blaudžiūno nuomone, AV sumažėjusiam lankomumui įtakos turėjo besitęsianti New York lietuvių sielovados krizė, Mišių nukėlimas į bažnyčios rūsį, bažnyčios remonto delsimas ir kunigo E. Sawicki nenoras išmokti lietuvių kalbos. ,,Iš kitos pusės, – teigia jis, – žiūrėkime į istoriją, šiandieną ir į ateitį. Lietuvių bažnyčios tuštėjo natūraliai, kadangi senoji karta traukėsi, o naujosios kartos Amerikoje dar nebuvo. Taip, kaip bažnyčios reikėjo antros bangos lietuviams, taip jos reikia trečiabangiams. Uždarius bažnyčią, lietuviai liko gatvėje,” – tęsė jis.

O kaip su priešinimusi kardinolo E. Egan sprendimui? Gal geriau pagalvoti, ar kardinolo sprendimas buvo teisingas ir kodėl jis uždarė AV bažnyčią grubiu būdu ir tikintiesiems nesuteikęs galimybės išklausyti paskutinių Mišių. Juk AV parapija save ir bažnyčią išlaikė savo jėgoms ir lėšomis. AV parapija skolų neturėjo, arkivyskupijai aukas rinko reguliariai, banke turėjo neblogą sumą pinigų. Skaudu, kad kardinolas neatsiliepė nė į vieną parapijiečių rašytą laišką. Kodėl prireikė uždaryti bažnyčią, kurią žmonės išlaiko patys ir prašo jos neuždaryti?

Atkartojamas tas pats scenarijus

AV parapijos panaikinimo ir bažnyčios sugriovimo planas atkartoja gerai atidirbtą etninių mažumų bažnyčių uždarymo JAV scenarijų. Pagal internete skelbiamą informaciją, dėl išaiškėjusių pedofilijos skandalų ir su
vitrazastuo susijusių teismų išlaidų bei atlyginimų išmokėjimų nukentėjusiems, JAV arkivyskupijų išlaidos šiuo metu siekia 3 mlrd. dol. (www.reuters.com). Amerikos bažnyčiai reikalingos didelės sumos, kurių dalis gaunama pardavinėjant bažnyčių pastatus ir jų žemę. Liudininkų pasakojimu, prieš AV bažnyčios uždarymą pasidomėti bažnyčios žemės ribomis čia apsilankė pats New York kardinolas E. Egan.

Bažnyčių uždarymo planas gali šiek tiek skirtis, tačiau pagrindinės dalys lieka tos pačios. Pirmiausia, rūpestingi ir parapijiečių mylimi kunigai iškeliami kitur, juos pakeičiant vyskupijoms paklusniais kunigais, vykdančiais sudarytą planą. Dažnai kelios parapijos sujungiamos į vieną, kas leidžia ištuštinti ,,prijungiamosios” parapijos banko santaupas. Vienai ,,jungtinei” parapijai užvaldžius dvi bažnyčias, paskelbiama, jog išlaikyti abi yra neįmanoma, o sufabrikavus ir ,,išpūtus” blogos pastatų struktūrinės būklės ir milžiniškų pajamų, reikalingų bažnyčios remontui, sumas, pastatas nugriaunamas, žemę parduodant investitoriams. Kartais bažnyčia yra uždaroma remontui, kurio vykdymas yra dirbtinai vilkinamas ar užšaldomas. Atjungus šilumą, neremontuojamo pastato būklė blogėja, o po kiek laiko vyskupija nutaria, jog remontuoti tokio pastato nėra prasmės.

Prieš AV bažnyčios uždarymą dėl planuojamo bažnyčios stogo remonto paskutinius trejetą metų pamaldos vyko bažnyčios rūsyje. Vienas iš kardinolo E. Egan argumentų, paskatinusių uždaryti AV bažnyčią, buvo mažėjantis vestuvių ir laidotuvių skaičius. ,,Aišku, kas norės savo vestuvių sakramentą priimti rūsyje, – pastebėjo NY LB apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. – O į salę grįžti negalėjome dėl to, jog arkivyskupija pasisavino ir neišdavė parapijai draudimo kompanijos bažnyčios remontui skirtų pinigų. Nepaisant, kad parapijos ižde buvo apie 50,000 dol., o stogo remonto išlaidas sutiko padengti patys parapijiečiai, arkivyskupija draudė vykdyti bet kokius remonto darbus”, – tęsė R. Žukaitė.

Iškalbingas Raffaello Follieri apsilankymas AV

Kodėl tapo būtina sunaikinti vienintelę New York mieste esančią lietuviams priklausančią bažnyčią? Ar nacionalinių mažumų bažnyčių uždarinėjimas Amerikoje yra mūsų laikų Dievo rykštė, ar už šių faktų slypi kažkas daugiau?

Prieš keletą metų Amerikoje nuskambėjo nekilnojamo turto magnato Raffaello Follieri vardas, kai jis už sukčiavimą buvo nuteistas kalėti ketveriems su puse metų. 30ies metų italų kilmės verslininkas teigė, kad jis, turėdamas glaudžius ryšius su Vatikanu, bažnytinius pastatus investuotojams parduoda su nuolaida. AV sekretorės Joy McAlier teigimu, prieš AV bažnyčios uždarymą R. Follieri lankėsi bažnyčioje, kur susitiko su AV parapijiečių patikėtiniais (trusties) ir tuometiniu AV kun. Sawicki. Ar kardinolo E. Egan užsispyrimas uždaryti AV bažnyčią ir R. Follieri apsilankymas AV bažnyčioje dar prieš jos uždarymą yra paprastas sutapimas?

Paveldo sutartis – šuniui ant uodegos

2002 metais JAV ir Lietuvos Respublika pasirašė nacionalinio paveldo išsaugojimo šių šalių teritorijose sutartį. Pagal sutartį buvo sudarytos komisijos ir saugotinų objektų sąrašai. Sąraše Lietuvos teritorijoje didelę dalį apsaugojamų objektų sudarė žydų kapinės ir maldos namai, o JAV teritorijoje – lietuviškos bažnyčios.

Sutartis suteikė vilties, jog lietuviškų bažnyčių išsaugojimu pasirūpins Lietuvos vyriausybė. Deja, greitai sutartis buvo pamiršta ir atsidūrė biurokratų stalčiuose. Uždarius AV, tuometinė Lietuvos paveldo grupės vadovė Irena Vaišvilaitė teigė, jog sutartis nėra įteisinta įstatymiškai ir dėti vilčių į tai nereikia. Paklausta, kodėl Lietuvos vyriausybė nededa pastangų šiai sutarčiai suteikti įstatymo statuso, I. Vaišvilaitė teigė, jog tai nėra valstybės prioritetas. Tuo tarpu, prieš keletą metų iškilus skandalui dėl Vilniuje, Šnipiškėse, vykdomų statybų žydų kapinių teritorijoje, klausimas pasiekė JAV Kongresą, ir čia apie sutartį buvo kalbama kaip apie svarbų dokumentą.

Minėtos sutarties tobulinimui ir įstatymo statuso suteikimui reikšmės neteikia ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas. Jo manymu, LB vadovybė remti lietuviškų bažnyčių neturi. „Dabar religiją išlaikyti yra svarbiau Lietuvoje, o ne Amerikoj”, – sakė jis. Pripažinti, jog bažnyčios pasaulyje vertinamos kaip architektūriniai ir bažnytinio meno paminklai ir yra saugomos valstybės įstatymų, nenori nei Lietuvos vyriausybė, nei JAV LB vadovai.

Nauji Vatikano vėjai

Š. m. sausio mėn. savaitinio katalikiško, Anglijoje išleidžiamo žurnalo ,,The Tablet” 22 dienos straipsnyje pateikiama informacija, jog kalbėdamas grupei Anglijos ir Welso bažnytinės teisės advokatų, Vatikano Aukščiausiojo teismo (Apostolic Signatura) vadovas kardinolas Raymond Leo Burke pažymėjo, jog bažnyčios uždarymas turi būti tik paskutiniausioji priemonė, išnaudojus visas kitas galimybes. Jis pažymėjo, jog ,,parapija, kaip dvasinis vienetas” yra svarbiausia visuomenės ląstelė ir geriau skelbti Mišias kartą per mėnesį, negu uždaryti parapiją.

Taip pat Aukščiausiasis Vatikano teismas neseniai nusprendė, kad nesutinka su Springfield, MA vyskupo Timothy McDonnell sprendimu uždaryti tris šiai vyskupijai priklausančias bažnyčias ir kad šios bažnyčios bus atidarytos. Panašų sprendimą Vatikanas priėmė dėl keleto bažnyčių, esančių Allentown, PA vyskupijos valdose.

Neseniai Boston miesto arkivyskupija paskelbė naują bažnyčių pertvarkymo planą, pagal kurį nebus uždaryta nė viena bažnyčia.

Post scriptum

New York lietuvių likimas ir veiksmai išsaugoti AV bažnyčią patvirtina gerai žinomą posakį – skęstančiųjų reikalas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Nepaisant žiaurios tiesos, jau ketverius metus lietuviai eina ir meldžiasi prie šios bažnyčios durų. Ar sulauksime stebuklo? Ar išsipildys Mahatma Gandhi žodžiai – per mūsų kančias jie pajus savo klaidą?

Aukų vajus

AV bylos svarstymo Aukščiausiame New York valstijos teisme išlaidos sieks apie 10,000 dol. Teismo išlaidoms padengti NY LB skelbia skubų lėšų rinkimo vajų.

Aukas (jos atleidžiamos nuo valstybinių mokesčių) NY LB prašome siųsti adresu: The Lithuanian American Community, Inc. Prašome pažymėti:

Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo fondui
19 Willow Lane
Great Neck, NY, 11023

Jonas Bučas – Aušros Vartų parapijos parapijietis.