lab

LA Lietuvos Dukterų globojami paparčiukai pirmą mokslo metų dieną.

Dirbame, nes turime kilnų tikslą – padėti
Lietuvos Dukterų Draugijos Los Angeles skyriaus veikla 2009 m.

REGINA GASPARONIENĖ
Valdybos narė

Ilgametė parama Lietuvos vaikų globojimo namams

Los Angeles Lietuvos Dukterų Draugijos narės jau 38ti metai rūpinasi vargšų globa. Mūsų skyrius labai stengiasi padėti išlaikyti ir išmokyti vaikus Lietuvos vaikų globojimo namuose. Per ilgus veiklos metus Draugija apsisprendė remti gerai patikrintus, mūsų ne vieną kartą lankytus vaikų ir našlaičių globos namus. Taip pat remiame vargingas šeimas, turinčias mokyklą lankančių vaikų. Vien 2009 metais į vaikų globos namus išsiuntėme 16,425 dol. paramos, 68 siuntinius drabužių, avalynės ir patalynės; iš viso 3,800 svarų. Greit bus 20 metų, kai remiame Rumbonių, Naujosios Akmenės, Paparčių, Obelių vaikų namus, kuriuose dirba pasišventę kunigai ir seselės. Gauti laiškai iš šių namų vaikų yra nepaprastai džiaugsmingi, juose rašoma, kad jie buvo nuvežti prie jūros, stovyklavo prie ežerų, susitiko daug draugų, išmoko praktiškų, naudingų darbų.

Ne tiek dėkingumas, kiek gyvenimo istorijos

Globėjų ataskaitose – ne tiek dėkingumo, kiek paprastų gyvenimo istorijų. Iš Paparčių vadovė Kristina Kanclerytė rašo, kad Sandra įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, gavusi diplomą ji pažadėjo grįžti atgal į globos namus dirbti. Gytis mokosi santechniko specialybės, Aleksandras kolegijoje mokosi amato. O Jieva, kuriai jau aštuoniolika, labai išgyvena, kad 12-tą klasę baigti turės grįžti pas girtaujančius tėvus.

Iš mūsų siųstos paramos dalį jie paskyrė auklėtinei Kristinai, kuri jau baigė mokyklą ir pagal įstatymus nebegali likti globos namuose. Tai didelė parama jaunam žmogui, išėjusiam į gyvenimą. Rumbonių seselė Danutė Saboniūtė rašo, kad visi septyniolika vaikų mokosi. Pas juos užaugęs vaikinas apsivedė, turi dvejų metų dukrytę. Trys jų užaugintos mergaitės ištekėjo, jau turi vaikučius, gyvena Alytuje.

Buvę vaikai dažnai atvažiuoja į buvusius namus aplankyti. Į Rokiškį persikėlusi, gražiai Obeliuose dirbusi Dijana Kančienė tebegloboja vaiką, kurį iš mirties gelbėjo Vilniaus medikai dėl užleistos pavojingos dantų infekcijos. Taip pat ji išlaiko seną apleistą paralyžiuotą ligonį. Obelių dienos globos namuose, kur dirba Kristina Bernatonytė, vaikai atbėga pavalgyti, po pamokų ruošti pamokas, pažaisti. Naujosios Akmenės dienos globos namuose vadovė Aldona Uščinienė rūpinasi tris kartus pavalgydinti vaikus, leisti jiems žaisti mūsų Draugijos nupirktais kompiuteriais. Vadovė rašė, kad iš beveik 70 vaikų šiais metais likę 35; pablogėjusi Lietuvos ekonominė padėtis verčia jaunus žmones mesti mokslus ir važiuoti į užsienį uždarbiauti.

Draugijos darbai daug kam žinomi, todėl remiami

Tokie gauti laiškai yra didelis paskatinimas dirbti toliau. Mūsų Draugijos narės aktyviai dirba rudens Los Angeles Lietuvių dienose, pardavinėja savo keptus kepinius, sekmadieniais, vadovaujamos gerosios šeimininkės Antaninos Uldukienės, verda pietus atvažiuojantiems į pamaldas. Pavasarį suruošia Dukterų gegužinę, o metų pabaigoje visuomenę sukviečia į parapines bendras Kūčias. Draugijos darbai yra plačiai žinomi, todėl mus visuomenė remia piniginėmis aukomis, aukoja gerus drabužius, patalynę, jaunimui avalynę. Reikia džiaugtis, kad mes turime tokias labdaros darbams atsidavusias nares kaip A. Uldukienę, kuri paaukoja savo laiką ruošiant pokylius, Genovaitę Žaliūnienę, kuri viena per metus paruošia beveik šimtą siuntinių globos namams ir vargingoms šeimoms.

Jau daugiau nei 10 metų narės aukoja savo laiką, darbą, lėšas

Jau vos ne 10 metų mūsų Draugijai vadovauja energingoji Ingrida Jodelienė, kuri savo karitatyvinį darbą gražiai derina net dviejose draugijose: Dukterų ir ,,Vaikų vilties’’. Jai visuose darbuose padeda valdyba, kurioje dirba Aldona Venckūnienė, Kristina Banakienė, Valė Ruzgienė, Alė Vilčinskienė, Lionė Vilimienė, Laima Leko, jau minėtos A. Uldukienė ir G. Žaliūnienė. Gražiai įsijungė į labdaringą darbą Darija Francesco ir Laura Brakenbury.

Mes visos aukojame Draugijai savo darbą, laiką ir lėšas. Kaip nepagirti D. Francesco, kuri net per savo gimtadienį parėmė Draugiją: vietoje gėlių ir dovanų ji savo draugų paprašė aukoti Lietuvos vaikams, taip surinkdama net 500 dol. Gražiai darbais prisideda ir kitos narės: Ona Katilienė, Erdvija Ginotienė, Onutė Norkienė ir kitos.

Taip dirbame mes, Los Angeles Dukterų Draugijos narės, turėdamos kilnų tikslą: padėti neturtingiems, padėti Lietuvos našlaičių ir vaikų globos namų darbuotojams auginti ir į gyvenimą išleisti prižiūrėtus ir mylimus vaikus, išauklėtus tautiška ir tikėjimo dvasia. Lietuvos Dukterys yra labai atsakingos: parapijos leidžiamoje spaudoje dažnai parašome, kiek gavome aukų ir kaip jos buvo panaudotos. Dirbame, nors metų naštą jaučiame beveik visos. Dirbame taip, kaip mus mokė garbusis prelatas Feliksas Gureckas.

lab
Vasaros nuotrauka paparčiukų kieme.

lab
Los Angeles Lietuvos Dukterų Draugijos pokilys.