Kuriasi naujos lituanistinės mokyklos

Praėjusiais metais duris atvėrė dvi naujos lituanistinės mokyklos: 
Orange County, CA ir Grand Rapids, MI.

la

Nauja lituanistinė mokykla Orange County, California

VILMA REMEIKAITĖ-MCDANIEL

Praėjusiais metais vasario 15 dieną Orange County, CA, duris atvėrė lituanistinė mokykla. Mintis atidaryti lietuvišką mokyklą kilo, kai gimė mano duktė ir pamačiau, kad ją mokyti kalbėti lietuviškai bus ne-lengva, ypatingai, kai vienas iš tėvų namuose nekalba lietuviškai.

Atsirado bendraminčių ir nusprendėme kažką daryti. Iš pradžių pamokos vyko tėvelių namuose, bet įtemptai ieškojome mokyklai tinkančių patalpų. Nebuvo lengva jas rasti, bet su tėvelių ir mokyklą palaikančių žmonių pagalba dabar mes turime klases centrinėje Orange County, Irvine. Graži aplinka, žaidimų aikštelė, vieta tėveliams pabūti, darbšti ir kūrybinga mokytoja ir šaunus vaikų būrelis – kaip svajonių išsipildymas.

Susirenkame kas antrą sekmadienį. Vaikučiai ne tik mokosi lietuvių kalbos ir tradicijų, daro darbelius, dainuoja daineles ir žaidžia žaidimus, bet ir švenčia savo gimtadienius, užmezga draugystes, kurios tęsiasi ir už mokyklos ribų. Pirmi mokslo metai baigėsi cepelinų puota ir vaikų šokinėjimu ant batuto.

Mūsų mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Los Angeles šv. Kazimiero lituanistine mokykla ir jos direktore Maryte Newsom. Pasirinkome sekmadienio rytą savo pamokoms, kad tėveliai galėtų savo vaikučius ir į Los Angeles lituanistinę šeštadieninę mokyklą nuvežti.

Švenčiant mokyklos pirmus gyvavimo metus buvo malonu matyti, kad mes taip toli nuėjome, bet taip pat ir supratome, kad dar daug darbų turi būti atlikta. Bet po žingsniuką, po žingsniuką einame į priekį ir tikimės, kad mokykla tik tvirtės ir dar suteiks daug žinių bei džiaugsmo jos studentams bei jų tėveliams.

Apie mūsų mokyklą sužinoti daugiau galima apsilankius internetiniame puslapyje www.oclithuanianschool.com

LA
Vasario 16-osios minėjimo LA metu (iš k.): Orange County lit. mklos vedėja V. Remeikaitė-McDaniel, LF atstovė Violeta Gedgaudienė ir LA šv. Kazimiero lit. m-klos vedėja Marytė Newsom. Dalios Cidzikaitės nuotr.


Lietuviška mokykla jau veikia Grand Rapids 

grand

Grand Rapids, MI, veikianti lietuviška mokykla ,,Baltijos krantas” įsikūrė praėjusių metų rudenį. Gražina Kamantienė surinko Grand Rapids lietuvių jaunimą, o Svaja Mikulionytė pasisiūlė būti direktore. Emilija Pranckevičiūtė ir Venta Civinskaitė-Norris padeda jai mokyti vaikus. S. Mikulionytė kilusi iš Detroit, bet studijuoja pedagogiką Grand Rapids. Ji šį pavasarį baigs mokslus Grand Valley State University. E. Pranckevičiūtė kilusi iš Čikagos ir dabar pirmi metai studijuoja Grand Valley State University fizinę terapiją. V. Civinskaitė-Norris kilusi iš Cleveland, dabar gyvena Grand Rapids su vyru Jamie ir sūnumi Tadu.

Nėra lengva pradėti tuščioje vietoje. Įkuriant mokyklą labai pagelbėjo G. Kamantienė. Ji susitarė su bažnyčios kunigu ir administracija, kad leistų naudotis jų patalpomis. G. Kamantienė yra anksčiau mokytojavusi amerikietiškoje mokykloje, tad ji padėjo mokyklai išsirinkti ir užsisakyti vadovėlius.

Rugsėjo mėnesį į mokyklėlę susirinko dvylika mokinių (5–16 metų). Daugiau negu trečdalis mokinių yra atvažiavę su tėveliais iš Lietuvos, kai buvo mažesni, kiti yra gimę čia, Jungtinėse Valstijose.

Pamokų metu, kurios vyksta Šv. Petro ir Povilo centre Grand Rapids mieste kas antrą šeštadienį, jie mokosi lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, kultūros, tradicijų, šoka ir dainuoja. Mokykla jau spėjo surengti kalėdinę eglutę Grand Rapids Lietuvių Bendruomenei ir programą Nepriklausomybės minėjimui, dabar ruošiasi Motinos dienai. Vasario mėnesį mokiniai keliavo į Grand Rapids Public muziejų, ten stebėjo etninį festivalį.

Mokytojoms nemažai padeda ir mokinių tėveliai – jie atveža savo vaikus, nuperka mokiniams užkandžius, budi mokykloje ir net pasisiūlo pravesti užsiėmimus. Tėveliai mielai prisideda ruošiant šventes ir vasaros susibūrimus, jie džiaugiasi taip prisidėdami prie lietuvybės palaikymo.

Grand Rapids mokyklėlė bendrauja ir su kitomis lituanistinėmis mokyklomis, ypatingai – Detroit lituanistine mokykla. Jų šokimo ir dainavimo mokytojos pasidalina mokomąja medžiaga. Taip pat daug mokyklų atsiuntė informacijos apie mokyklų taisykles, gaires.

Mokyklos direktorės S. Mikulionytės paklausiau, ko daugiau – džiaugsmo ar rūpesčių – atnešė naujos pareigos. Ji prisipažino: ,,Man mokytojavimas teikia labai daug džiaugsmo. Smagu matyti, kaip lietuviška bendruomenė gali veikti, nors jos nesudaro šimtų šimtai žmonių. Be abejo, apsisprendimas įkurti mokyklą ir mokyti vaikus atnešė daug rūpesčių ir darbo, bet tai yra prasmingas darbas. Lietuvybė Amerikoje yra labai svarbi, jos mes negalime prarasti. Tikiuosi, kad ją galėsime perduoti savo mokiniams. Lietuvybė suteikė man tiek daug džiaugsmo ir galimybių, taip noriu tai parodyti savo mokiniams. Nors jie gal nesuvokia to dabar, tikiuosi, kad galėsime kaip nors juos įtikinti ir toliau nesustoti kalbėti ir mokytis lietuviškai.”

Palinkėkime šiai mokyklėlei sėkmės žengiant pirmuosius žingsnius.

Paruošė Loreta Timukienė

grand