Auksinis Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos JAV sostinėje jubiliejus

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Besiartinančių Šv. Velykų proga iš prel. Walter R. Rossi gavau bendralaiškį, kviečiantį maldai ir prašantįkat aukų. Prelatas yra Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception rektorius. Gavęs laišką prisiminiau, kad jau kuris laikas galvojau parašyti straipsnį apie šią baziliką. Kaip tik šįmet sukanka 50 metų nuo jos pašventinimo 1959–aisiais. Prieš metus ši bazilika buvo dėmesio centre, kai joje lankėsi Popiežius Benediktas XVI. Tada jis tikintiesiems priminė, kad laikas, praleistas maldoje, niekada nėra sugaištas, nesvarbu, kokios pareigos mus iš visų pusių spaustų.

Pats bazilikos statymas prasidėjo prieš 90 metų. Šiandien ši bazilika yra didžiausia katalikų šventovė Šiaurės Amerikoje ir viena iš dešimties didžiausių bažnyčių pasaulyje. Sumanymas pastatyti šventovę gimė 1913 m. Kampinis akmuo buvo pašventintas 1920 m. Pagaliau, 1959 m. tūkstantis Kolumbo vyčių sudarė garbės sargybą pašventinimo iškilmėse atsilankiusiems Bažnyčios ir pasauliečių vadovams. Tų pačių Kolumbo vyčių pastangomis ir lėšomis buvo pastatytas bokštas, kuriame kas penkiolika minučių skamba varpų muzika.

Ši bazilika vadinama Amerikos katalikų bažnyčia. Iš tikrųjų, taip ir yra. Ji yra vos trys mylios nuo JAV Kapitolijaus. Bazilikos pavadinimas paimtas iš 1847 m. Popiežiaus Pijaus IX proklamacijos, kur, JAV vyskupų prašymu, Amerika ir jos gyventojai buvo pavesti Nekaltojo Prasidėjimo Marijos globai.

Bazilikos 329 pėdų aukščio varpinės bokštas, matomas jau iš tolo, yra vienas iš sostinės įžymybių. Dabartinis ir prieš jį buvęs popiežius yra lankęsi bazilikoje, tuo pabrėždami jos svarbą krašto istorijoje. Bazilikoje yra daugybė koplyčių, specialių altorių ir mozaikų, iš kurių matyti tikinčiųjų tautinė įvairovė. Tarp jų yra ir vysk. Vincento Brizgio iniciatyva įrengta Šiluvos Marijos koplyčia. Kai šiai koplyčiai buvo renkamos aukos, vienas mano buvęs klasiokas ,,Drauge” išspausdintame straipsnyje siūlė susilaikyti nuo puošnios koplyčios įrengimo. Vietoj to, solidarizuojantis su kenčiančia Bažnyčia Lietuvoje, jis siūlė numatytoje erdvėje pastatyti paprastą, bet prasmingą Rūpintojėlį, su prierašu, kad Rūpintojėlis simbolizuoja kenčiančią ir persekiojamą Bažnyčią Lietuvoje. Siūlytojo balsas liko balsu tyruose, o Šiluvos Marijos koplyčia savo puošnumu varžosi su kitomis ten įrengtomis koplyčiomis.

Iki šiol bazilikoje yra palaidoti tik vieno asmens palaikai – tai vyskupo Thomas J. Shahan iš Baltimore, kuris buvo Katalikų universiteto rektorius XX a. pradžioje. Jis buvo šios bazilikos minties puoselėtojas ir pradininkas. 1913 m. jis savo sumanymą pristatė Popiežiui Pijui X, kuris ne tik planui pritarė, bet ir prisidėjo savo asmenine auka. Steigėjo manymu, ši bažnyčia turėjo būti ne vien tik maldos namai, bet ir religinio švietimo centras. Pagaliau, 1920 m. Baltimore kardinolas James Gibbons palaimino kertinį akmenį.

siluvaStatyba vyko palaipsniui. Didžioji depresija ir Antrasis pasaulinis karas statybos darbus sustabdė. Kai statyba buvo vėl atnaujinta 1950 metais, nebebuvo reikiamų lėšų užbaigti varpinės bokštą. Šventovės vadovas kreipėsi į Kolumbo vyčių organizaciją, prašydamas surinkti reikiamas lėšas bokštui užbaigti. Netrukus buvo surinktas reikalingas milijonas dolerių. Texas valstijos Kolumbo vyčiai pasišovė surengti vajų auksui ir brangenybėms. Gauti auksiniai žiedai, laikrodžiai, papuošalai buvo sulydyti, o auksas ir brangakmeniai panaudoti sukuriant menišką kieliką. Šio kūrinio vertė buvo įkainota apie 10,000 dol.

Bazilikos pašventinimo šv. Mišios, laikytos New York miesto kardinolo Francis J. Spellman, įvyko 1959 m. lapkričio 20 d. Ta proga Vatikano atstovas perdavė popiežiaus Jono XXIII žodį, kuriame jis džiaugėsi šiuo stebuklingu kūriniu, sukurtu drąsių ir energingų tikinčiųjų, jų dvasinės vyriausybės pastangomis. Po ketverių metų po šių iškilmių Kolumbo vyčiai surinko lėšas, leidusias varpinės bokšte įrengti 56 varpų. Laikantis viduramžių papročių, kiekvienas varpas buvo pavadintas skirtingo asmens vardu.

Švenčiant auksinę sukaktį, 2009 metai yra paskelbti bazilikos jubiliejiniais metais. Visi piligrimai, apsilankę bazilikoje tarp 2008 m. lapkričio ir 2009 m. lapkričio mėnesių, gauna visuotinį atleidimą. Norint tai gauti, reikia atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją.

Linksmų Šventų Velykų, gerbiami ir mieli ,,Draugo” skaitytojai!