Jaunimas šoka.     Gailės ir Edžio Leipų nuotr.

,,Jaunimo vakaras 2013”


v.s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Skautai mėgsta muziką, mėgsta dainuoti. Nuvažiavę į skautišką vasaros stovyklą ar šiaip susirinkę, būtinai užtrauks kokią dainą. Vienam broliui, skautui vyčiui kilo mintis surengti ypatingą vakarą, pripildytą muzikos. Į jį susirinktų jaunimas nuo 13 metų iki..., kol žmogus dar jaučiasi jaunas. Tikslas –  šiuo vakaru padėti skautiškam jaunimui telkti lėšas, kad jie galėtų dalyvauti ypatingose iškylose, stovyklose bei kituose skautiškuose renginiuose.

Ši mintis kilo s.v. v.s. fil. Donatui Ramanauskui. Jo svajonė išsipildė 2012 m., kai didelis būrys muzikos gerbėjų – skautų bei ateitininkų jaunimo – susirinko į Pasaulio lietuvių centro Lietuvių Fondo salę. Vakaras buvo toks šaunus, kad dalyviai apie šį įspūdingą vakarą dar ilgai tarpusavyje kalbėjo, džiaugėsi, kaip linksmai ir smagiai jis  praėjo.

2012 m. rudenį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, skautų kambaryje vyko susirinkimas, kuriame s.v. Leonas Putrius vėl iškėlė klausimą: gal reikėtų suorganizuoti dar vieną Jaunimo vakarą? Brolis Leonas dalyvavo tame įsimintiname ,,Jaunimo vakare 2012”. Po diskusijų nutarėme paklausti pirmojo rengėjo brolio Donato, ką jis galvoja? O taip pat  pasiteirauti  Čikagos lietuvių skautų tuntininkų, ar jie prisidėtų prie šio renginio.

Jau po kelių savaičių salė buvo užsakyta, muzikinės grupės bei ansambliai pakviesti, skelbimai iškabinti, bilietai atspausdinti.

***
2013 m. vasario 23 d., šeštadienio popietė. Pasaulio lietuvių centre, Lietuvių Fondo salėje vyksta įtemptas pasiruošimas nuostabiam muzikos vakarui. Jaunimo vakaro rengėjai, muzikantai stato aparatūrą, stumdo kėdes, puošia salę.

2013 m. Jaunimo vakaras prasidėjo šv. Mišiomis, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Po šv. Mišių jaunimas  rinkosi į Fondo salę.

Vakaro pranešėja vyr. sk. vsl. t.n. Diana Ramanauskaitė pasveikino visus susirinkusius bei padėkojo  už apsilankymą bei paramą lietuviškam skautiškam jaunimui.

Sesė Diana į sceną  pakvietė pirmąjį ansamblį – „The Baden Howels”. Šią  muzikinę grupę sudaro skautai ir skautė, kuriems Rako miškai tarsi antrieji namai. Jie atliko įvairią šių bei praėjusių laikų muziką, kurios žiūrovai atidžiai klausėsi. Gera muzika –  gera kompanija!

Kita grupė – dvi seserys. Abi priklauso „Nerijos” jūrų skaučių tuntui. Tai Austėja ir Daumantė Kaveckaitės, kurios džiugino klausytojus  savo gražiais balsais ir švelniais gitaros garsais. Kad vakaro metu visą laiką skambėtų muzika, sesės Dianos suburta grupė grojo net ir per pertrauką.

Toliau ,,Jaunimo vakarą 2013” tęsė ansamblis, pasivadinęs „Beatrice Johnson”, kurie grojo įvairių dešimtmečių muziką –  nuo 1950-ųjų iki   šių dienų. Šį  orkestrą  sudarė dvi grupės, kurios susijungė specialiai šiam vakarui.

Po trumpos pertraukos scenoje pasirodė orkestras „Greg’s Fender Benders”. Daug lietuvių šį  ansamblį gerai pažįsta – jame groja Zigmas Mikužis ir s.j.b. Robertas Jokubauskas. Abu anksčiau  grojo „Žaros” ir „Neo-Lituanų” orkestruose. Grupės va-dovas Greg Bucciarelli yra didelis  „Aušros vartų/Kernavės” tunto rėmėjas. Ši muzika pradžiugino klausytojus, o Greg Bucciarelli ir vėl parodė savo dosnumą bei gerą širdį – jis pinigais parėmė „Aušros vartų/Kernavės” tunto „Jūratės” draugovę, kad jos sesės ir toliau galėtų tęsti savo lietuvišką, skautišką veiklą.

Prieš pasirodant kitai grupei,  šio vakaro vyriausias rengėjas s.v. Leonas Putrius padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio vakaro. Talkininkų būrys didelis. Tai: Donatas Ramanauskas, Vilija Kielienė, Aušra ir Terry Petry, Nida Petronienė, Audrius Viktora, Taiyda Chiapetta, Daina Čyvienė, Vaiva Rimeikaitė, Rasa Sutkutė, Renata Borucki, Juozas Kapačinskas, Diana Ramanauskaitė, Edis Saulis, Zigmas Mikužis, Dana Mikužienė, Robertas Jokubauskas, Greg Bucciarelli, Bobby Herrera, Elytė Reklaitytė, Audrius  Aleksiūnas, Edis ir Gailė Leipai, Vytenis Lietuvninkas, Dalia Stropienė, Aras Galinaitis, Albertas Tuskenis, Vytenis Kirvelaitis, Vilius Dundzila, Andrius Lelis, Vidas Kulbys, Matas Lapkus ir kt.

Vakaro pabaigoje scenoje pasirodė visų laukiamas orkestras „Dead Freddie and Friends”. Šios grupės  vadovas yra mūsų visų mylimas „Bro D” – brolis Donatas Ramanauskas. Ši  grupė, kurią sudaro skautai: Edis Saulis, Zigmas Mikužis, Regina Ramanauskaitė ir Teriukas (TJ) Petry, pasirodė jau antrą kartą.

„Dead Freddie and Friends” grojo 1980-ųjų m. „punk” stiliaus muziką. Užbaigdami programą jie atliko jaunimo labai mėgstamą dainą „Trys milijonai”.

,,Jaunimo vakaras 2013” praėjo sėkmingai. Šiame vakare dalyvavo  daugiau nei 120 muzikos gerbėjų. Didelis ačiū visiems, kurie atvyko. Taip pat didelis ačiū salės rėmėjui, visiems grupių dalyviams bei Čikagos tuntų tuntininkams.

,,Jaunimo vakaro 2013”  vyriausias rengėjas s.v. Leonas Putrius.  Aušros Jasaitytės Petry nuotr.


„Dead Freddie and Friends” dainininkas ir vadovas br. Donatas Ramanauskas.