stpetes

Po pamaldų parapijiečiai sveikinasi su vyskupu Hennessy ir klebonu Žuku (prieky). Almio Kuolo nuotraukos

Naujai pašventinta šv. Petro lietuvių bažnyčia

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Kovo 27 dieną Boston arkivyskupijos augziliaras vyskupas Robertas Hennessey Šv. Petro lietuvių bažnyčioje Bostone atnašavo šv. Mišias. Mišių metu jis pašventino bažnyčią ir naujai atkurtą Viešpaties apreiškimo Marijai vitražą.

Mišias koncelebravo klebonas kun. Žukas, buvęs klebonas prelatas Kontautas ir buvęs Lawrence parapijos klebonas bei buvęs šv. Petro parapijos vikaras kun. Janiūnas.

Bažnyčia buvo suremontuota po 2009 m. gruodžio mėnesį bažnyčioje įvykusio gaisro. Per metus ji buvo dažoma iš vidaus, taisoma, buvo įdėti nauji kilimai, galop – įstatytas naujai pagamintas vitražas, kurį gaisrininkai, gesindami gaisrą, sudaužyti. Bažnyčia taip pat buvo taisoma iš lauko ir dabar atrodo lyg naujai būtų pastatyta.

Vyskupas Hennessey Mišias atnašavo angliškai, bet vienos maldos buvo sakomos lietuviškai ir vieni skaitiniai buvo skaitomi lietuviškai. Per pamokslą vysk. Hennessey pabrėžė kalbos svarbą, norint išlaikyti savą kultūrą. Jis pasidžiaugė parapijos lietuviškumu ir skatino parapijiečius neužmiršti savo kultūros.

Po pamaldų vyskupas apsilankė Šv. Petro parapijos salėje, kur papusryčiavo ir pabendravo su parapijiečiais.

Šv. Petro parapijiečiai didžiuojasi savo gražia bažnyčia, kurią prieš daugiau negu 100 metų savo rankomis pastatė paprasti lietuviai darbininkai. Iš naujo šventinant bažnyčią jie prisiminė ir savo pirmtakus, kurie tiek rūpinosi ir vargo, kad lietuviai galėtų šlovinti Dievą savo gimtąja kalba.

Bažnyčios svetainė: www.stpeterparishboston.com

stpetes

stpetes
Šv. Petro bažnyčios altorius.

stpetes
Vysk. Hennessey (d.) įžengia į šv. Petro lietuvių bažnyčią.