2010 metų Lietuvių Fondo ataskaita

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Jūs darote nuostabų, kilnų darbą!.. Jūsų pagalba leidžia mums gyvuoti ir klestėti, auginti naują kartą lietuviukų!” – tai Gedimino litunistinės mokyklos tėvelių padėka Lietuvių Fondui (LF), išspausdinta galiniame leidinio ,,2011 m. Liepsna” puslapyje.

Šiame 32 puslapių leidinyje pateikiama 2010 m. LF metinės veiklos ataskaita, verta visuomenės, ypač LF narių, dėmesio, nes gegužės 7 d. Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL, įvyks 48-asis metinis narių suvažiavimas. Įvadiniame žodyje LF tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas kviečia narius suvažiavime aktyviai dalyvauti, pasisakyti rūpimais klausimais bei balsuoti renkant tarybą ir Kontrolės komisiją. Balsuoti taip pat galima paštu arba perduoti savo įgaliojimus kitam LF nariui, dalyvausiančiam suvažiavime.

Balsavimo lape įrašyti šeši kanditatai į LF tarybą. Galima pasiūlyti ir kitas pavardes. Balsuoti reikia ne daugiau kaip už šešis. Iki šiol pasiūlyti kandidatai yra: Violeta Gedgaudienė, Šarūnas Griganavičius, Juozas Kapačinskas, Rita Kisielienė, Donatas Siliūnas ir Dalius Vasys. Į Kontrolės komisiją kandidatuoja trys kandidatai. Balsuoti reikia ne daugiau kaip už tris: Alberta Astras, Aušrelė Sakalaitė ir Milda Šatienė. Leidinio gale galima rasti visų devynių išvardytų kandidatų biografines žinias lietuvių ir anglų kalbomis bei kiekvieno nuotrauką. Tai vertinga ir įdomi informacija. Gaila, kad nėra daugiau kandidatų. Reikia manyti, kad kandidatų stygius privertė LF tarybą pereiti prie vienbalsio nutarimo sumažinti LF direktorių skaičių nuo 18 iki 15. Ši rezoliucija bus pristatyta šio LF suvažiavimo dalyviams balsuoti.

,,2010 m. Liepsnoje” gausu įvarių faktų apie Fondą. Nuo LF įsteigimo 1962 m. iki 2010 metų pabaigos sutelkta 7,717 narių. Pernai metais susilaukta 56 naujų narių, tačiau kitoje vietoje (p. 19), išvardytos tik 52 naujų narių pavardės. Per tą patį laiką buvo sutelkta 19.329,277 dol. suma, paskirstyta 14.651,981 dol. įvairių projektų paramai. Du kartus – 2000 ir 2002 metais – metinė parama viršijo milijoną dolerių. Šeštame puslapyje nurodyta, kad 2010 m. paskirstyta 411,500 dol. pelno. Ekonomiškai nedėkingais metais tai tikrai graži suma. Ta parama padidėja iki 453,613 dol. metinių pajamų ir išlaidų lentelėje, esančioje 9 puslapyje. Tame pat puslapyje parodyta, kad 2010 m. turėta 605,104 dol. išlaidų. Į tą sumą įeina išdalyta parama. Likusi suma yra bendrosios, administracinės, renginių, vajų ir nekilnojamojo turto nuomos išlaidos – viso 151,491 dol. arba 25 proc. visų išlaidų. 2009 metais tos išlaidos, atėmus paramą, sudarė beveik tokį pat procentą – 24.8.

Savo pranešime Finansų komiteto pirmininkas Almis Kuolas primena, kad investuojant žiūrima į ilgalaikį kapitalo augimą, o ne trumpalaikius rinkos svyravimus. Toliau naudojamasi profesionalų patarėjų paslaugomis, tačiau nepažymėta, kiek tos paslaugos kainavo. Gal jos yra įtrauktos į bendrąsias išlaidas? Pakilus akcijų ir vertybinių popierių rinkai stipriai pakilo ir LF kapitalas, 2010 m. padidėjęs 1.2 mln. dolerių.

Kito komiteto – Pelno skirstymo – pranešime pirmininkas Algirdas Saulius praneša, kad 55 studentai gavo 79,365 dol. stipendijoms. 56 projektai viso gavo 332,135 dol. Iš viso paskirstyta 411,500 dol. Daugiausia pinigų gavo švietimo veikla (25 proc.). Po to, pagal dydį, gavo stipendininkai (21 proc.), jaunimo (17 proc.), kultūros (17 proc.), visuomeninė (13 proc.) veikla ir žiniasklaida (7 proc.). Pagal organizacijas 40 proc. atiteko JAV LB projektams, kitiems JAV projektams (23 proc.), stipendijoms (21 proc.), PLB projektams (8 proc.), projektams kitose šalyse (6 proc.) ir projektams Lietuvoje (2 proc.).

Įgaliotinių komiteto pirmininkas Laurynas Misevičius praneša, kad komitetas surengė penkis šiuolaikinės muzikos atlikėjų koncertus penkiose skirtingose apylinkėse, kur buvo išdalyta šimtai LF lankstinukų ir surasta keletas naujų narių.

Pateiktame 2010 m. aukotojų sąraše matome apie 375 pavardes. 2010 metais naujais LF nariais tapusių sąrašas išspausdintas atskirai. Smagu buvo ten matyti savo jauniausio anūko pavardę. Paskutiniame sąraše pagerbti 2010 metais mirusieji LF nariai – viso 24. Pagaliau, pernai metais iš keturių palikimų viso susilaukta 228,375 dol. Per metus buvo įsteigti keturi specialios paskirties fondai, bendras jų dydis – 88,861 dol.

Leidinyje daug vertingos informacijos, paįvairintos nuotraukomis, citatomis bei brėžiniais. Verta įsiklausyti į leidinio pabaigoje esantį LF kvietimą: ,,Junkimės į Lietuvių Fondo šeimą, stiprinkime lietuvybės išlaikymą mūsų vaikuose, anūkuose ir proanūkiuose!” Apie LF daugiau informacijos galima rasti internete www.LithuanianFoundation.org.

Su darbingo 48tojo suvažiavimo linkėjimais įprasminant LF šūkį ,,Iš kartos į kartą”. Planuojantiems į priekį – LF 50mečio sukaktuvės bus švenčiamos 2012 m. kovo 12 d. Ruošos darbai jau prasidėjo.

Romualdas Kriaučiūnas – klinikinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV LB Kultūros tarybos Žurnalistikos premiją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.