england


Šv. Velykos vidurio Anglijoje


DR. DARIUS FURMONAVIČIUS

Iškilmingas šv. Mišias Šv. Barnabas katedroje aukojo JE Nottinghamo vyskupas Malcolm McMahnam drauge su katedros kunigais ir lietuviu kunigu Algirdu Akelaičiu iš Popiežiškos lietuvių kolegijos Romoje, dabar ruošiančiu licenciato darbą Biblicum Grigaliaus universitete, Romoje.

Nepaprastai įspūdingose Velyknakčio Mišių aukojimo iškilmėse, trukusiose beveik tris valandas, dalyvavo ir vietos lietuviai bei Nottinghamo universitetų studentai. JE vyskupas labai vaizdingai ir įtaigiai paaiškino Šv. Velykų prasmę bei atskleidė Kristaus prisikėlimo stebuklą. Jis pakrikštijo 14 žmonių, sutvirtinimo sakramentą gavo dar daugiau katalikų.

Šv. Velykų rytą iškilmingas šv. Mišias kun. Akelaitis aukojo pilnoje Lietuvių katalikų centro – Židinio koplyčioje Nottinghame, kurioje telpa apie šimtas žmonių. Savo pamoksle, konkrečiais, taip reikalingais šiais laikais įtaigiais pavyzdžiais kunigas perteikė Kristaus prisikėlimo prasmę ir kiekvieno iš mūsų pasikeitimo, išsivadavimo iš nuodėmių būtinybę.

Šv. Velykų dienos mišias kun. Akelaitis aukojo pilnoje Visų Dvasių bažnyčioje Peterborough, kur dalyvavo 225 vietos ir apylinkių lietuviai. Jie buvo sužavėti įtaigiu pamokslu, kai savo paties pateiktu pavyzdžiu kunigas parodė tikėjimo galią ir atskleidė prisikėlimo gėrį.

Po iškilmingų Mišių Didžiosios Britanijos Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius su žmona Olga pakvietė svečią kunigą ir aktyvesnius vietos lietuvius prie gausaus šventinio stalo savo jaukiuose namuose.

Nuoširdžiausia padėka JE vyskupui Juozui Žemaičiui už šventinį sveikinimą Nottinghamo ir apylinkių lietuviams. Didelė padėka Nottinghamo lietuvėms šeimininkėms, ypač Genutei Juozelskienei, Elenai Ciganskienei ir dr. Rūtai Furmonavičienei; Olgai ir Steponui Vaitkevičieniams bei Peterborough Kolumbo riteriams. Nuoširdžiai dėkojame Londono lietuvių klebonui kun. Petrui Tverijonui, išrūpinusiam tokį gerą lietuvį kunigą iškilmingoms Šv. Velykų šventėms Vidurio Anglijoje.