waqsh
Parodos ,,Kryždirbystė Lietuvoje” plakatas.

Paroda ,,Kryždirbystė Lietuvoje” 
pradėjo keliauti po JAV lietuviškas bendruomenes


DALĖ LUKIENĖ


washLietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC balandžio 3 d. atidaryta lietuvių liaudies dailės paroda „Kryždirbystė Lietuvoje”, kurioje rodomi Lietuvos mažosios architektūros paminklai – kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kita istorinė medžiaga.

Susirinkusius į parodos atidarymą svečius pasveikino LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga.

A. Brūzga padėkojo už parodos sumanymą Lietuvos nuolatinei atstovei prie Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) ambasadorei Inai Marčiulionytei – kandidatei į UNESCO generalinės direktorės pareigas.

JAV Kongreso narys Dennis J. Kucinich iš Ohio valstijos dar prieš parodos atidarymą savo kalboje JAV Kongrese paminėjo unikalią lietuvių liaudies dailės šaką Kongreso nariams ir supažindino juos su „Kryždirbystė Lietuvoje” paroda.

Kryždirbystės parodos atidarymo ištakas pristatė Saulius Valius ir Diana Radavičiūtė iš „ExpoBalta, Inc”.

Liaudies meno šaka, kuri gal plačiausiai paplitusi po visą Lietuvą, yra mediniai kryžiai. Šiais dirbiniais domisi ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, nes tokių kryžių kaip Lietuvoje nematyti kitur. Jau nuo XIX šimtmečio buvo tyrinėjama ir studijuojama ši labai paplitusi liaudies meno šaka. Kryžiai, koplytstulpiai ir stogastulpiai buvo perpiešiami, vėliau fotografuojami ir aprašomi, pastebint jų ypatingą patrauklumą, meniškas ir originalias formas. Yra surinkta ir išsaugota tūkstančiai įvairiausių kryžių nuotraukų, kurios yra išlikę ir saugomos Lietuvos muziejuose. Rašoma, kad Žemaitijoje kryžių būta tiek daug, kad jų gausumas stebindavo keleivius.

Kryžiuose vyrauja dvilypis simbolizmas, giliai slepiantis kūrybinį mistiškumą ir Lietuvos gilios praeities papročius. Kryždirbystė lietuviui yra mėgiama paminklinė forma, miela ir suprantama, nes jos apdailoje glūdi gili lietuviško liaudies meno senovinė išraiška. Visi lietuviškų kryžių tyrinėtojai prieina prie vieningos išvados, kad ta kūrybiška skulptūrinė lietuviškų kryžių forma yra išlaikiusi seną lietuvių kultūros simboliką, kad kryžių papuošimo detalės atitinka seniuosius lietuvių liaudies motyvus, naudotus dar pagonybės laikais. Kryžiai išliko labai savi lietuvių tautai, nes į šį krikščionišką simbolį lietuvių liaudies meistrai sugebėjo įtraukti ir juose išlaikyti senuosius lietuvių papročius.

Lietuvos archeologinėse studijose lietuviškų kryžių kilmė kildinama iš senovinių antkapinių stulpų, iš kurių ir išaugo įvairios stogastulpių, koplytstulpių kryžių formos.

Lietuvos kryždirbystė neliko nepastebėta pasaulio kultūrininkų. 2001 m. gegužės 18 dieną Paryžiuje UNESCO generalinis direktorius Koichiro Matsuura pasirašė liudijimą, jog Lietuvos kryždirbystė įtraukiama į žmonijos nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. Tai, be jokios abejonės, padės išsaugoti ir puoselėti kryždirbystės amato tradicijas, skatins natūralią jo tąsą.

 Lietuvos nacionalinis muziejus šią parodą mums sudarė švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. Kas kitas galėtų mums geriau nušviesti ilgą ir gilią Lietuvos praeitį, jei ne šis gražus liaudies menas – mūsų kryždirbystė. Dėkojame Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei už pasiryžimą šią parodą surengti ir atsiųsti į JAV. Dabar ir mes, gyvenantys toli už tėvynės ribų, galime pasidžiaugti šiuo tautiniu lobiu.

Iš Washington, DC paroda keliaus į Detroit, kur parodos atidarymas įvyks balandžio 18 d., o gegužės mėnesį paroda atvyks į Lietuvių dailės muziejų Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Paroda atidaryta JAV LB Kultūros tarybos, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos ambasados JAV pastangomis.

wash

Ambasadorius Audrius Brūzga sveikina susirinkusius į parodą ,,Kryždirbystė Lietuvoje”. 

wash

Žiūrovai su dideliu dėmesiu apžiūrėjo parodą.

wash

Bendrovės ,,Ekspobalt” prezidentas, menininkas Saulius Valius ruošia parodą ,,Kryždirbystė Lietuvoje” LR ambasadoje Washington, DC.

wash

Sauliaus Valiaus nuotraukos