igne
Sesė Ignė sveikina 2011 metų gruodį Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC vykusio labdaros vakaro, skirto stovyklai Neringai paremti, svečią – LR Seimo narį Petrą Auštrevičių. Šalia jo stovi LR ambasados JAV misijos vadovo pavaduotojas, ministras patarėjas Simonas Šatūnas. Manto Kubilinsko nuotr.

Nusipelniusio švietėjo premija –
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijai

MIRGA GIRNIUVIENĖ

JAV LB Švietimo taryba kasmet skiria Nusipelniusio švietėjo premiją. Premija siekiama atkreipti dėmesį į tuos, kurie yra išskirtinai pasišventę lietuviškam švietimui. Laureatui skiriamas honoraras, kurio mecenatas – Lietuvių Fondas. 2011– 2012 mokslo metų Nusipelnusio švietėjo premija buvo paskirta Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijai Putnam, CT.

Turbūt niekas nesiginčytų su šių metų premijos paskyrimu. Nebent paklaustų, kodėl anksčiau šiai kongregacijai nebuvo suteikta ši premija. Vienuolių lituanistinio švietimo veiklos apimtis labai plati: stovyklos, bendrabutis, vaikų laikraštėlis ,,Eglutė”, rekolekcijos, darbas šeštadieninėse mokyklose bei jaunimo organizacijose, talka rengiant vadovėlius ir t. t.

Jau nuo 1944 m. vienuolės ėmėsi tautinio auklėjimo bei švietimo darbo. Tų metų vasarą jos Putnam surengė pirmąją mergaičių stovyklą, kuri išaugo į reikšmingą tautinio sąmoningumo ir auklėjimo mokyklą. Mergaitės buvo mokomos lietuviškų dainų, tautiškų šokių, lietuvių kalbos ir literatūros, lietuviškų rankdarbių. Nuo 1951 m. mergaitės stovykloje leido jų pačių redaguojamą laikraštėlį ,,Kibirkštėlės”. 1970 m. stovykla buvo perkelta į Marlboro, VT, kur buvo įkurta stovykla Neringa, iki šios dienos sutraukianti gausius ne tik mergaičių, bet ir berniukų, jaunuolių, lietuvių šeimų būrius.

1959 m. vienuolija perėmė redaguoti mėnesinį vaikų laikraštėlį ,,Eglutė”, prie kurio redagavimo darbų prisidėjo nemažai seserų. Bene ilgiausiai ,,Eglutę” redagavo seselė Ona Mikailaitė. Jos redakcijos metu gimė Puputis ir jo nuotykiai, kurie buvo išleisti atskira knyga ,,Pupučio pasauliukas”. Ilgainiui laikraštėliu ėmė naudotis ir lituanistinės mokyklos. Nuo 1993 m. sausio mėnesio redagavimą perėmė JAV LB Švietimo taryba, o 2008 m. ,,Eglutė” tapo internetinė (www.eglute.org).

Seselė Ignė Marijošiūtė, šiuo metu einanti Šiaurės Amerikos vienuolijos skyriaus vyresniosios pareigas, atsakė į JAV LB Švietimo tarybos užduotus klausimus.

– Kuo labiausiai vienuolija didžiuojasi, peržvelgdama savo 70 metų švietimo darbą išeivijoje?

– Nepaisant seserų skirtingo išsilavinimo ir įvairių sugebėjimų, visa nulemia nuoširdumas ir iš klusnumo prisiimtos pareigos. Kiekviena sesuo atsiduoda Dievui tarnystėje kitiems. Vaisiai liudija nuoširdaus atsidavimo sėkmės paslaptį. Kaip tik tuo – kiek daug galima bendromis jėgomis pasiekti – ir džiaugiamės.

– Kaip šiuo metu pasireiškia vienuolyno lituanistinio švietimo veikla?

– Pastaruoju metu seserys, kurios dar gali, skiria dėmesį religiniam auklėjimui: sesuo Margarita yra JAV Lietuvių Bendruomenės Religinių reikalų tarybos pirmininkė, kitos seserys veda rekolekcijas, skaito pranešimus, talkina jaunimo ir šeimų stovyklose.

– Kas šiuo metu vienuolynui labiausiai rūpi šios veiklos aruode? Kas labiausiai džiugina?

– Be abejo, labiausiai rūpi seserų prieauglio stoka. Šiuo metu esame tik saujelė seserų, kurios galime atsiliepti į išeivijos poreikius. Stengiamės į savo veiklą įtraukti pasauliečius ir jų padedamos tęsti darbą. Labiausiai džiugina tai, jog yra pakankamai talkos ir pagalbos tęsti darbą su jaunimu pačioje svarbiausioje veikloje – stovyklose, šiuo atveju – Neringoje. Džiugu, kad į pagalbą ateina asmenys ir iš naujos imigracinės bangos.

– Priimdama Nusipelniusio švietėjo premiją, gal norėtumėte paminėti seseris, ypatingai pasitarnavusias lituanistiniam švietimui išeivijoje?

– Vyresnioji karta gerai prisimins seseris Aloysą, Augustą, Feliciją, Palmirą, kiek vėliau – Jonę, Loretą, Teresę, iki šiol besidarbuojančias Margaritą, Paulę bei Onutę ir pastaruoju dešimtmečiu dažniausiai Čikagoje sutinkamą seserį Laimutę. Tačiau ne mažiau švietimui pasitarnavo ir pasitarnauja lietuviškos aplinkos kūrimas bei lietuviškos nuotaikos išlaikymas. Ne mažiau prie švietimo prisidėjo seserys, kurios kepė juodą duoną ir spaudė sūrį (Magdalena, Beatričė) bei kiekvieną apsilankantį kalbino lietuvišku žodžiu (Arkadija, Judita) ar giedodamos lietuvišką giesmę (Teresė).

O ką jau kalbėti apie ilgametį spaustuvės ,,Immaculata’’ indėlį ir seserų tylų darbą prie spaustuvės bei spaudos darbų: seserys Apolinara, Apolonija, Consolata, Natalija, Janina, Aneta-Teresė. Juk tiek metų, dar prieš atsirandant kompiuteriams, moterys valdė sudėtingas Heidelbergo spausdinimo mašinas.

JAV LB Švietimo taryba džiaugiasi, galėdama Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolijos seserims paskirti Nusipelniusio švietėjo premiją, taip išreiškiant gilią pagarbą ir padėką vienuolijai, tiek daug prisidėjusiai prie lituanistinio švietimo išeivijoje.

Mirga Girniuvienė – JAV LB Švietimo tarybos narė.