Jurgio Daugvilos pėdsakai Amerikos žemėje

LAIMA APANAVIČIENĖ

jurgisPraėjusią savaitę į ,,Draugo” redakciją paskambino a. a. Jurgio Daugvilos dukra Rita su prašymu įdėti skelbimą apie geležinkelio stotyje ir meno galerijoje, Beverly Shores, IN (The Beverly Shores Depot Museum and Art Gallery) ruošiamą jos tėvelio darbų parodėlę.

Kaip greitai lekia gyvenimas! Atrodo dar taip neseniai matėmės su Jurgiu Daugvila Beverly Shores Viktoro Petravičiaus namuose, kur dailininko dukra Izida Petravičiūtė von Braun sukvietė būrį žmonių į savo tėvelio 100-ųjų metinių paminėjimą. Deja, nebėra ir paties J. Daugvilos, dar vieno freiburgiečio, kurių nemažai gyveno ir dar tebegyvena šioje svetingoje Amerikos žemėje. Tikime, kad dailininko sukurti angelai trimituoja jam ir Danguje.

Nuo pat jaunystės jį buvo paviliojusi Menų mūza, tad neabejodamas pasuko dailės keliu. Deja, tas kelias buvo nelengvas. Dar Lietuvoje, Kauno taikomosios dailės institute pradėtų studijų nebaigė – gyvenimas privertė išvykti iš Lietuvos. 1944–1945 mokėsi Westen (Berlynas, Vokietija) dailės mokykloje. 1949-siais Freiburg (Vokietija) dailės ir amatų mokyklos (Ecole des Arts et Métiers) Audinių studija išleido vienintelį diplomantą – Jurgį Daugvilą. Tais metais šią mokyklą baigė: Tapybos studiją – Vanda Kanytė-Balukienė, Elena Urbaitytė, Albinas Elskus ir vengras Ištvan Gajdos. Skulptūros studijos baigimo diplomus gavo Balys Grėbliūnas ir Vitolis Dragunevičius, grafikos studijos – Algirdas Kurauskas ir Romualdas Viesulas (Veselauskas).

Gyvenimas, kaip ir daugelį kitų lietuvių, dailininką nubloškė už Atlanto.jurgis Atvykęs į Čikagą dirbo Adolfo Valeškos vitražo studijoje, ilgus metus buvo vitrinų ir interjero dailininku. Yra sukūręs scenografiją Lietuvių operos pastatymams G. Verdi ,,Likimo galia” (1970 m.), ,,La Traviata” (1971 m.). Ne kartą jis yra dalyvavęs ir parodose, o 1999 metais jam buvo įteikta JAV LB Kultūros tarybos Meno premija.

Visus darbus dirbo su atsidavimu, tačiau labiausiai širdis linko prie lietuviško meno ištakų. ,,Užmetęs” vitražą ir tekstilę, dailininkas savo sielą ramino medžio drožiniuose. Ypač tam atsidėjo persikėlęs gyventi į Beverly Shores, IN. Jo darbuose atgyja senoji Lietuva – su Rūpintojėliais pakelėse, namais su raižytomis medžio durimis, su kraičio skryniomis. Kas dabar besuskaičiuos, kiek šio nedidelio miestelio gyventojų namuose yra J. Daugvilos Rūpintojėlių, kryžių, angelų ir kiek įvairiausių skulptūrų skulptūrėlių išsibarstė po visą Ameriką. Užsakymų niekada netrūko – čia gyvenantiems lietuviams norėjosi lietuviško peizažo – kryžiaus, grakščios lietuviškos tvorelės, koplytstulpio ar verpstės. O ir patį dailininką apylinkės gamta – panaši į lietuviškąją, šaukte šaukė kurti tradicinius lietuviškus dirbinius.

Susižavi jo darbais ne tik apylinkės lietuviai. Vis daugiau amerikiečių ėmė prašyti skulptorių padaryti tai angelą, tai medinę ornamentikos detalę. Gal technikos išvargintas žiūrovas tiesiog buvo išsiilgęs tos ramybės, neskubos, to malonaus prisilietimo prie medžio?

J. Daugvilos skulptūros alsuoja kažkokia ypatinga dvasia. Net ir jo naudoti elektriniai įrankiai nenustelbia jo skulptūrų dvasiškumo. Graži skulptūrinė linija, kartais su paspalvinimais, kartais su metalo akcentais, sukelia kažkokį dvasingą ilgesį, teikia ramybę. Jo darbuose randame ir lietuvišką saulutę, ir mėnulį, ir nuo senų senovės garbinamą žaltį. Skaptuotame medyje randame ir lietuvišką augmeniją, ir nutūpusį paukštelį. Jo skulptūros – tai mūsų tautos praeities skausmas ir pagarba amžinoms vertybėms. Gal todėl, pamatę J. Daugvilos skulptūras prie jų sustoja ne tik lietuviai. Iš jų sklindantys bendražmogiški jausmai ir tiesos pavergia ir amerikietį žiūrovą.

Balandžio 19 d. kviečiame visus į Beverly Shores Depot Museum (525 Broadway, Beverly Shores, Indiana 46301), kur 2 val. p. p. vyks nedidelės J. Daugvilos darbų parodos atidarymas, kur prisiminsime šio lietuvių menininko pėdsakus svečioje žemėje. Žemėje, kuri savo kopomis ir didžiuliu vandens telkiniu taip primena Lietuvą.

 Tel. pasiteiravimui: 219-871-0832. Darbo laikas: penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais nuo 11:30 val. r. iki 3:30 val. p. p.

 Iš Čikagos važiuoti 94 greitkeliu iki 49 kelio (išvažiavimas 26 B), sukti į rytus, į US 12 kelią ir važiuoti 4,5 mylios iki pirmo šviesoforo. Šiaurinėje pusėje stovi stotelės pastatas. Tad iki susitikimo parodos atidaryme.