tamo

Straipsnio autorė įteikia R. Tamošiūnui JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštą.

Virginijos Mockevičienės nuotr.


JAV LB Padėkos raštas –
aktyviam JAV LB Rochester, NY apylinkės lietuviui

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkė organizaciniams reikalams

Su Rimvydu Tamošiūnu pirmą kartą susitikau dar Omaha, NE, vykusioje JAV LB tarybos sesijoje. Linksmas, žvalių akių vyriškis pasakojo apie savo apylinkės reikalus, džiaugėsi, kad pas juos trečiabangiai įkūrė savo organizaciją ,,Baltų vaikai”. Nuo pirmojo mūsų susitikimo įsiminė jo linksmas būdas, padarė visada gerą žodį surandančio žmogaus įspūdį.

Jau daug metų Rimvydo ir Živilės Tamošiūnų šeima gyvena netoli Rochester, Tittsford miestelyje. Besisvečiuojant jų namuose per šių metų Neriklausomybės šventės minėjimą Rochester, NY, daugiau sužinojau apie R. Tamošiūną, išgirdau jo gyvenimo istoriją.

• • •

Abu Rimvydo tėvai buvo mokytojai, mokytojavo Kelmės rajone, Šaltinio kaime. Tėvai buvo ir ūkį įsigiję, bet, kaip ir daugelis to pačio likimo lietuvių, 1944 metais turėjo pasitraukti į Vakarus. Iš vaikystės Rimvydą lydi ryškus prisiminimas apie netoli Dubysos upės buvusį vokiečių štabą, kur jis kartu su broliu žaisdavo užsilipęs ant šalia stovėjusio tanko. Mena, kad tėvai traukėsi į Vakarus su vienu lagaminu ir 5 ir 8 metų sūnumis. Atsidūrus Šiaurinėje Vokietijoje, netoli Rostak, juos priėmė našlė vokietė. Jau artėjant frontui, traukėsi toliau į Vakarus ir atsidūrė amerikiečių zonoje. Gyveno buvusioje vokiečių karinėje bazėje, kur glaudėsi net daugiau nei tūkstantis lietuvių. Tėvelis mokytojavo lietuvių vaikams. Šeima šioje vietovėje pragyveno 4 metus.

1949 metais Tamošiūnai atkeliavo į Ameriką. Taip jau nutiko, kad atplaukė per pačias Šv. Kalėdas, tad niekas nedirbo. Tai ir pirmosios Kalėdos JAV buvo sutiktos laive.

Boston mieste Tamošiūnų šeima apsigyveno netoli Lietuvių klubo – South Boston. Tėvelis gavo darbo kavinėje, plovė indus. Vėliau dirbo cukraus fabrike. Paskutinis jo darbas – prie ligoninės veikiančioje laboratorijoje, kur jis prižiūrėjo tyrimams naudojamus gyvūnėlius. Mamos sveikata nebuvo stipri, tad ji šeimininkavo namuose.

Rimvydas jau Vokietijoje buvo baigęs 10 skyrių, tad atvykęs į Ameriką įstojo į Boston mieste esantį Northeastern University, kur įsigijo elektros inžinieriaus specialybę. Rimvydas ir dabar dar palaiko ryšį su savo jaunystės draugais iš Boston – Vytautu Dilba, Romu Bričkumi, Česlovu Kiliuliu. Jie, jaunuoliai, studentavimo metais gyveno tikrai linksmai: važinėdavo į visus lietuvių jaunimo renginius, vykusius apylinkėse, ypatingai šokius, kai grodavo didžiulis orkestras ir susirinkdavo šimtai jaunų žmonių.

Tad nenuostabu, kad ir savo būsimąją R. Tamošiūnas susitiko lietuviškuose šokiuose Hartford, Connecticut. Nuo to laiko jaunuoliai pradėjo bendrauti. Nors Rimvydas buvo nedrąsus jaunuolis, labai jau jam patiko aukšta, liekna Živilė. Pasisekė, kaip jis sako, kad ir pirmasis jo darbas buvo Philadelphia mieste, tad jaunuoliai, pritariant Živilės tėveliams, greitai atšventė savo vestuves. Rimvydas labai džiaugėsi patekęs į išsilavinusią Živilės šeimą, mat Živilės tėvelis Jonas Puzinas – ,,Enciklopedijos” redaktorius.

Tamošiūnų šeima gyveno Philadelphia, vėliau keletą metų Čikagoje, Pittsburgh, Pennsylvania. Nuo 1965 metų įleido savo šaknis į Rochester, NY žemę. Visi Tamošiūnų vaikai: Gailė, Aras ir Raimondas, kalba lietuviškai.

Visus tuos metus Rimvydas aktyviai dalyvavo LB gyvenime, net dvi kadencijas      Nukelta į 11 psl. Atkelta iš 5 psl.   buvo JAV LB tarybos narys, apylinkės pirmininku, pats mokytojavo šeštadieninėje lietuviškoje mokykloje, kur dėstė istoriją. Ir dabar Rimvydas yra aktyvus visuomeninėje lietuviškoje veikloje – dalyvauja Šv. Jurgio parapijos komitete, Rochester lietuvių draugijoje. Pastaroji jau daug metų garsėja savo lietuviška veikla ir labai gražiai sutaria su lietuviais, jau nebekalbančiais savo gimtąja kalba.

R. Tamošiūnas nešykšti patarimų, džiaugiasi jaunais žmonėmis, kurie geranoriškai įsijungia į lietuvišką veiklą, juos visakeriopai skatina. Labai domisi lietuviška spauda, ją užsiprenumeruoja iš Lietuvos, laisvalaikiu domisi verslo ekonomika, daug skaito.

• • •

Man buvo garbė įteikti aktyviam bendruomenininkui R. Tamošiūnui JAV LB Krašto valdybos Padėkos raštą, pasirašytą Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno, už nuoširdžią ilgametę lietuvišką veiklą. Sveikiname mielą Rimvydą su apdovanojimu ir linkime toliau išlikti aktyviam visiems mums svarbioje lietuviškoje veikloje.