,,Liepsna 2013” – po padidinamuoju stiklu


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Su pavasariu atkeliavo ir „Liepsna 2013”, kur pateikiama 2012 metų Lietuvių Fondo (LF) veiklos ataskaita. Iš pirmo žvilgsnio, tai kuklus, nedidelės apimties, 36 puslapių leidinėlis. Tačiau, kaip ir praeityje, jame yra sutelkta daug vertingos informacijos, daugiau kaip 50 nuotraukų ir dar pora diagramų. Pačioje pradžioje LF nariai ir bendraminčiai kviečiami į Metinį narių suvažiavimą, įvyksiantį balandžio 28 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Registracija prasidės 10 val. ryto, o suvažiavimo atidarymas – 12:30 val. p. p. Suvažiavimo dienotvarkėje – numatytas 21 klausimas. Po ataskaitos apie veiklą vyks tarybos ir Kontrolės komisijos rinkimai. Suvažiavimo data sutampa su kitu lietuvišku renginiu – Lietuvių operos spektakliu. Tai nebuvo numatyta, todėl galvojama suvažiavimą baigti anksčiau, kad dalyviai suspėtų nuvykti į operą. Galvojama apie specialaus autobuso užsakymą, kuris iš Lemont nuvežtų ir parvežtų norinčius dalyvauti ir suvažiavime, ir operoje. Daugiau informacijos suteiks Rimantas Dirvonis (tel. 630-789-0529 arba el. paštu: Dirvonis@yahoo.com).

„Liepsna 2013” puslapiuose LF Tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas ir LF Valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis dėkoja visiems, pernai dalyvavusiems LF 50-mečio pokylyje bei kituose renginiuose. Pranešama, kad 2012 m. pagerėjo LF finansinė būklė ir vėl buvo paskirta 400,000 dol. švietimui, jaunimo organizacijoms, žiniasklaidai, kultūriniams renginiams ir stipendijoms. Nuo LF įsteigimo lietuviškai veiklai iš viso išdalinta daugiau kaip 16 mln. dol. Primenama, kad LF užsibrėžė tikslą padidinti kapitalą bent iki 20 mln. dol.

Metinių pajamų ir išlaidų lentelėje nurodoma, kad 2012 m. investicijų pajamos, atskaičius 106,220 dol. išlaidas, buvo 1,456,457 dol. Tai tikrai džiuginanti žinia, prisimenant, kad 2011 m. investicijos atnešė 533,764 dol. nuostolio. 2012 metais narių įnašai sudaro 102,970 dol. Iš palikimų susilaukta 3,000 dol., o už nekilnojamo turto nuomą gauta 27,836 dol. Graži 55,061 dol. suma gauta LF renginių metu. Taigi, iš viso pajamų ir įnašų turėta 1,645,324 dol.

Išlaidų ataskaitoje sužinome, kad paramai išdalinta 386,918 dol. Likusioji 176,973 dol. suma išleista renginių, skelbimų, vajų, bendrosios administracijos ir nekilnojamo turto nuomos išlaidoms. Metų pabaigoje finansinės veiklos aktyvai buvo 14,263,393 dol. Kapitalas su neužpajamuota žemės verte siekė 15,377,142 dol. Skirtumas tarp šių ką tik paminėtų dviejų skaičių yra 1,113,749 dol., tad pastaroji suma yra žemės turto vertė.

Pelno skirstymo komiteto pranešime rašoma, kad didžiausia lėšų dalis skirta lituanistiniam švietimui (109,767 dol.), studentų mainų Lietuvoje programai LISS (22,500 dol.), Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui (20,000 dol.), XIV Lietuvių tautinių šokių šventei (20,000 dol.), „Draugo” laikraščiui (15,000 dol.). LF Stipendijų pakomitetis paskirstė 68,739 dol. sumą. Atsižvelgiant į specialios paskirties fondų steigėjų nurodymus, įvairioms mokslo ir kitoms įstaigoms tiesiogiai bus išmokėta 8,814 dol. o dar 19,898 dol. – stipendijoms.

Leidinėlyje taip pat randame įvairių komitetų pranešimų. Išvardinti 74 nauji nariai, jais tapę 2012 metais Ten radau tik du pažįstamus asmenis. Prie sąrašo pridėta 19-os naujų ir jaunų narių nuotraukos. Malonu akiai ir gražus „Iš kartos į kartą!” šūkio įgyvendinimas. Kitame sąraše išvardinta beveik 400 asmenų ar organizacijų. Tai – 2012 m. aukotojai. Atidžiau pažvelgiau į pirmąją šimtinę. Iš jų pažįstu apie 40. Kitos pavardės man nežinomos. Tai irgi gerai. Prisiminta ir graži LF tradicija – mirusiuosius narius bei kitus artimuosius pagerbti atminimo įnašais LF. Trečiame sąraše jų išvardinta 29.

Toliau pristatomi 2013 metų (iki šiol žinomi) kandidatai į LF Tarybą ir Kontrolės komisiją. Į Tarybą bus renkami penki nariai, o į Kontrolės komisiją – trys. Kaip visada, naujus kandidatus bus galima pasiūlyti metinio suvažiavimo metu. Leidinėlyje į Tarybą pristatyti šie kandidatai: Saulius Čyvas, finansininkas, savo veiklą LF pradėjęs 1992 m.; Dalė Lukienė, ilgametė visuomenininkė lietuvių bendruomenės veikloje; Vytautas Narutis, į LF veiklą įsijungęs prieš 20 metų, įvairių LF tarybų, valdybų, komitetų narys; Raimondas Šilkaitis, dirbęs įvairiuose lietuvių telkiniuose; Arvydas Tamulis, LF dirbąs jau 20 metų, buvęs LF Tarybos pirmininkas, dabartinis LF Valdybos pirmininkas. Į kontrolės komisiją kandidatuoja Aleksas Modestas, finansų patarėjas; Gytis Petkus, investicijų patarėjas ir Aušrelė Sakalaitė, finansų vadybininkė.

Leidinėlio gale, tarsi ateičiai viltingi žiburėliai ir liepsnelės, pristatomi 49-ni 2012 m. LF stipendininkai. Įdomus jų demografinis pasiskirstymas. 82 proc. yra merginos. Didelė dauguma – 60 proc. – studijuos JAV; 20 proc. – Anglijoje; 10 proc. – Lietuvoje; 4 proc. – Vokietijoje (Vasario 16-osios gimnazijoje); po 2 proc. – Kanadoje, Škotijoje ir Italijoje. Įvairios ir jų pasirinktos studijos: 50 proc. studijuos humanitarinius, 24 proc. – socialinius, 16 proc. – griežtuosius ir 10 proc. – sveikatos mokslus.

Planuojantiems toliau į priekį: LF metinis pokylis-koncertas įvyks lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Meninę programą atliks pianistas Rudolfas Budginas.

Sėkmės LF suvažiavime, kultūringos atgaivos operoje, o stipendininkams – ištvermės studijose!