grandis

EINA SAULELĖ APIE DANGŲ
Čikagos ,,Grandies’’ tautinis ansamblis švęs savo 50–metį

RAMUNÈ KUBILIŪTĖ
 
Čikagos tautinis ansamblis ,,Grandis” 2009 m. gegužės 2 d. 4 val. p. p. savo 50-mečio sukaktį paminės jubiliejiniu koncertu. ,,Eina saulelė apie dangų’’ Mother McAuley gimnazijoje, Čikagoje. Tą vakarą po koncerto visi kviečiami į iškilmingą pokylį Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL. Ansamblio meno vadovės Violetos Smieliauskaitės-Fabianovich žodžiais, tai bus neeilinis koncertas, kuriame pasirodys 115 grandiečių. Šoks vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo/studentų ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. Koncerte sutiko dalyvauti ir žymi Lietuvos liaudies dainininkė Veronika Povilionienė. Šokiams akompanuos 2006 m. įsteigta liaudies muzikantų kapela iš Indianapolis, Indiana, ,,Biru bar’’, vadovaujama muzikės Adrijos Beleckienės. Žiūrovus su scenoje atliekamais šokiais, dainomis ir tradicijomis supažindins aktorė Audrė Budrytė-Nakienė. Koncerte vyks Rasos, Kupolės šventė – Joninės. Bus švenčiamas Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimo tūkstantmetis. Į koncertą ir į pokylį kviečiami ,,Grandies’’ ansamblio šokėjų šeimų nariai, ansamblio alumnai ir svarbiausia – lietuvių tautinių šokių gerbėjai. Po koncerto pokylio svečiai, išsėdėję koncerte, turės progos pasišokti pagal brolių Švabų muziką.

Sukaktuvinio jubliejinio koncerto programa ,,Eina saulelė apie dangų’’ nebus pirmoji proga, kai ,,Grandies’’ ansamblis pasirodo kartu su kitomis grupėmis, dainininkais, aktoriais. Kiekvienas kūrybinis bendravimas yra mielas ir įdomus. Iš Lietuvos atvykstanti viešnia, liaudies dainininkė V. Povilionienė čikagiečiams jau pažįstama, bet su ,,Grandies” ansambliu ji koncertuos pirmą kartą. Kadaise išeivijos lietuvių tautiniams šokiams dažniausia akompanuodavo akordeonistai, kartais tradicinių lietuvių liaudies instrumentų atlikėjai. Gegužės 2 d. svečiai iš Indiana praturtins programą ir pasiūlys šokiams linksmą ir nuotaikingą muzikinę palydą su akordeonais, smuikais, kontrabosu, būgnais ir barškučiais. Gal kai kam įdomus pasirodys kapelos pavadinimas – ,,Biru bar’’. Prieš vieną Joninių šventės pasirodymą 2008 m. Čikagoje kapelos nariai žurnalistei Daliai Kavaliauskienei paaiškino, kad tai liaudiškas, nelabai tiksliai nusakomas posakis, maždaug reiškiantis – „O mums vienodai rodo’’, atsiradęs dar iki galo nesusibūrusios kapelos nariams, muzikos mėgėjams dalyvaujant gegužinėje vieną lietingą popietę.

2009 m. vasarą ,,Grandies’’ jaunimo/studentų ratelis bei kitų šokių vienetai keliaus į Lietuvą dalyvauti Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo šventės renginiuose, šoks Dainų šventės Šokių dienos programoje Vilniuje. 2009 m. gruodžio mėn. ,,Grandis” keliaus į Berisso, Argentiną, dalyvauti Argentinos lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos ,,Nemunas’’ rengiamoje šimtmečio šventėje. Čikagoje leidžiamas dienraštis ,,Draugas’’ šiais metais švenčia savo šimtmetį. Kiti šokių vienetai anksčiau jau paminėjo įvairias savo veiklos sukaktuves. Tokių sukakčių apsuptyje ,,Grandies” švenčiama 50-mečio sukaktis gal ir nėra tokia jau unikali. Tačiau ir penkiasdešimtmečio sukaktuvės yra reikšmingos, jomis galima pasidžiaugti. Ansamblio šokėjams, mokytojams, vadovei, ansamblio alumnams, net spektaklių žiūrovams ta sukaktis primena jų gyvenimų nuotrupas. Kiek spektaklių, programų ir repeticijų! Kiek pasirodymų, koncertų po visas Čikagos apylinkes! Kiek įdomių kelionių į kitus miestus JAV ir Kanadoje, į Lietuvą ir į kitus žemynus, į Pietų Ameriką ir Australiją! Kiek išmoktų lietuviškų tautinių šokių! Kiek naujų ir per ilgus metus išsaugotų draugysčių! ,,Grandies” ansamblis ne vien pastatė spektaklį ,,Lietuviškos vestuvės”, grandiečiai šoko vieni kitų vestuvėse, kartais jaunieji susipažindavo šokdami ,,Grandies’’ ansamblyje.

,,Grandies” pradžia, vadovės

,,Grandies’’ istorijoje ansambliui iki šiol vadovavo trys ansamblio vadovės, visos pasišventusios lietuvių tautinių šokių puoselėtojos. Pirmosios dvi buvo iš Lietuvos pasitraukusiųjų kartos, po Antrojo pasaulinio karo vėjo blaškomos, lietuviškų šokių žinovų, mokytojų, choreografų karta, kurie, pasak Dalios Dzikienės, buvo „susipažinę su lietuvišku šokiu dar Lietuvos mokyklose ir kurie jungėsi į jo išlaikymą išeivijoje’’ (X Lietuvių tautinių šokių šventės programa).

grandis

Iš pradžių skautininkei Irenai Šilingienei įsteigus grupę 1953 m., grupei priklausė vien skautai. I. Šilingienė buvo pirmoje Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) valdyboje ir I Lietuvių tautinių šokių šventės (1957 m. Čikagoje) repertuaro komisijos narė. Ji buvo ,,Grandies” mokytoja ir vadovė iki 1959 m., kai turėjo pasitraukti dėl silpnėjančios sveikatos. Taip grupės veikla sustojo. Irena Smieliauskienė ,,Grandį” atgaivino 1964 m. ir ansambliui vadovavo tol, kol dabartinė meno vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich perėmė vadeles 1995 m. I. Smieliauskienė sukūrė šokį ,,Gražūs Telšiai-Telšių valsą’’ (muz. J. Gaižausko), skirtą specialiai X Lietuvių tautinių šokių šventei, 2001 m. buvo apdovanota JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos premija.

,,Grandies’’ šeima savo metinėje šventėje 2007 m. gegužės mėn. 12 d. prisiminė savo ilgametę vadovę, mirusią 2007 m. balandžio mėn. 8 d. Buvusi šokėja Aleksandra Gražytė-Simonaitienė tų metų koncerto programoje apie I. Smieliauskienę rašė: „Ji buvo ‘Grandies’ šeimos širdis ir mes kaip jos vaikai. Jos meilė tautiniam šokiui uždegė mus visus!’’

V. Smieliauskaitė-Fabianovich 1991 m. buvo LTŠI valdybos narė, instituto buvo pakviesta būti X Išeivijos tautinių šokių šventės vyriausia meno vadove (1996 m. Čikagoje). Ji yra patyrusi audėja, kuriai rūpi ansamblio šokėjų drabužių autentiškumas. Nuo 1994 m. ,,Grandies’’ baletmeisteris yra Gintaras Grinkevičius, baigęs choreografijos mokslus Klaipėdos universitete.

Įvairaus amžiaus ansamblio šokėjus jubiliejaus koncertui ruošia 10 mokytojų. (Mokytojų gretose yra dar dvi mokytojos: viena, kuri 2008–2009 m. laikinai nemoko, kita, kurios mokomas suaugusiųjų, jaunųjų veteranų šokėjų ratelis susiburia tik ruošiantis išeivijoje vykstančioms šokių šventėms.) Ne vienas ratelio mokytojas užaugo šokdamas ar šokdama ,,Grandyje’’. Ansamblio mokytojai yra aktyvūs Lietuvių tautinių šokių instituto veikloje, dalyvauja jo ruošiamuose šokių mokytojų kursuose. Veteranų (pagyvenusiųjų) ratelio mokytoja Vida Brazaitytė yra dabartinė LTŠI sekretorė. Ansamblio vadovai, mokytojai ir šokėjai turi gerą užnugarį. Juos palaiko ilgamečiai rėmėjai bei talkininkai, taip pat prijaučiantys bei į talką ateinantys šokėjų šeimų nariai.

Šokėjai, šokiai ir koncertai

Pirmosios Lietuvių tautinių šokių šventės vadovas Bruno Shotas X šventės leidinyje kalbinamas Ritos Likanderytės teigė: „Šok, dainuok, nepasensi!’’ Ankstyvais ,,Grandies’’ ansamblio gyvavimo metais nebuvo skirtingų amžių šokėjų ratelių. Tais laikais ansamblyje šoko daugiausia po Antrojo pasaulinio karo imigravusiųjų lietuvių prieaugis, gimnazistai ir studentai. Dabar ,,Grandyje’’ šoka įvairaus amžiaus šokėjai. V. Smieliauskaitė-Fabianovich ,,Grandyje’’ įsteigė vaikų ratelį, kuris 2008 m. atšventė 15 metų sukaktį. Nuo penktosios šokių šventės į programas buvo įjungti šokėjai veteranai. I. Smieliauskienės globoje susikūrė grandiečių vyresniųjų šokėjų, veteranų ratelis, ir ji buvo pirmoji to ratelio mokytoja. Paskutinius dešimt metų mokytoja V. Brazaitytė moko tą ratelį, kuris, pagal Lietuvos šokių terminologiją, jau vadinasi ,,pagyvenusiųjų’’ rateliu. Viena to ratelio šokėja Onutė Smilgienė teigia, kad kai prieš šešiolika metų užsirašė į ,,Grandies’’ ansamblį, jautėsi lyg vėl atrastų savo lietuviškas šaknis.

XI Lietuvių tautinių šokių šventės programoje Genovaitė Breichmanienė rašė: ,,Šokis – tai žaismas, šokis šelmystė, šokis – jaunatviška džiaugsmo gaida. Todėl jaunimą šokis vilioja ir traukia, todėl jaunimas šoko ir šoks.’’ Nuo ,,Grandies’’ įsikūrimo ansamblyje yra šokę daugiau nei 1,300 lietuvių kilmės šokėjų, gimusių Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Uragvajuje bei kitur. Juos pritraukė, jungė ir jungia lietuvių tautinis šokis. Metams bėgant, ansamblis šoko mažose salėse, arenose ir lauke, Čikagos apylinkėse ir įvairiuose JAV miestuose, Kanadoje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir Lietuvoje. Šokėjai dalyvavo tarptautinėje parodoje ,,Expo 67’’ (Montreal, Canada, 1967 m.). ,,Grandis’’ pastatė spektaklį, ,,Lietuviškos vestuvės’’, (Čikaga, 1971 m.), o vėliau su juo važiavo į Baltimore, Washington, DC, Cleveland, New York ir Toronto miestus. Ansamblis buvo pakviestas ir dalyvavo latvių Šokių šventėje Cleveland (1997 m.), ,,Lietuvių dienose’’ Los Angeles (California, 1995, 2001 ir 2005 m.). ,,Grandis’’ atstovavo Čikagai ir Amerikos lietuviams savo pasirodymuose lietuviams ir kitataučiams, dalyvavo visose išeivijos šokių šventėse, vykusiose Šiaurės Amerikoje (išskyrus II), dalyvavo Dainų švenčių Šokių dienų programose Lietuvoje – 1994, 1998, 2003 ir 2007 m. Jaunimo/studentų ratelis po šio jubiliejinio koncerto ruošiasi šokti Šokių dienos programoje Vilniuje šią vasarą.

Ilgametė ansamblio šokėja ir 2009 m. jubiliejinio koncerto ruošos komiteto narė Alvida Baukutė-Rukuižienė aprašė savo patirtį ,,Grandies’’ ansamblyje: ,,Smagu praleisti laisvalaikį šokant su vyru, nes šokti man ir Virgiui labai patinka. Žinoma, šokis yra šiokia tokia mankšta, kurios mums niekada nėra per daug. Smagiausias dalykas apie dalyvavimą ansamblio koncertuose yra matyti, kaip jaunesni, ypač mažiukai, stebi, kaip mes, ‘pagyvenusieji’, šokam ir stengiamės kartu su jais. Mus visus stebuklingai sujungia į vieną, didelę šeimą. Neturint savo vaikų, tie visi mažiukai tampa mūsų ‘vaikais’ ir jais džiaugiamės ir rūpinamės…” Viena šokėjos motina pasakojo, kad jos dukra nenorėjo eiti į sekmadienio popietę vykstantį muzikinį koncertą, kol jai nebuvo pažadėta, kad spės į šokių repeticiją. Tai reiškia, kad ne vien ilgamečius šokėjus, bet ir jaunuosius ,,vilioja’’ tautinis šokis.

Anksčiau minėtame straipsnyje, XI Lietuvių tautinių šokių šventės leidinyje, G. Breichmanienė rašė: ,,Lietuvių tautinio šokio judesiai yra paprasti, nereikalauja specialaus pasiruošimo, ir kiekvienas gali juos išmokti, jeigu tik turi muzikos takto ir ritmo pajutimą.’’ Gal judesiai paprasti, bet pasiruošimas koncertui pareikalauja daug repeticijų valandų, nors pagyvenusiųjų ratelio šokėja Regina Vasiliauskienė teigia, kad „Mes neaukojame, o leidžiame savo laisvalaikį repeticijose, o tai yra smagu.’’ Kas dalyvaus gegužės mėnesį 2 d. vykstančiame ,,Grandies’’ ansamblio sukaktuviniame koncerte Čikagoje, galės pamatyti šokių ir dainų pynes – šokius iš ansamblio repertuaro skrynios, vaizduojančius Lietuvos kaimo papročius bei darbus, gamtą, gyvulėlius ir pan. Kai kurie šokiai bus proginiai, apeiginiai. Vieni šokiai – prieš daugelį metų choreografų sukurti, kiti – šiek tiek naujesni. Viename dideliame būryje (parafrazuojant vieno mėgiamo šokio pavadinimą) šokių paprasti judesiai įgaus prasmę. Jauni šokėjai siūbuos su vyresniais veteranais. Visai mažyčiai šokėjai bus apsupti šiek tiek vyresnių vaikų ratelio. Energingai trepsės grakštus ir dar ilgai šokti galėsiantis jaunimas. Koncertą galės aprašyti lietuvių tautinių šokių ir muzikos žinovas ar žinovė. ,,Grandies’’ tautinis ansamblis ir svečiai koncerto programos metu galės džiaugsmingai švęsti ansamblio penkiasdešimtmečio sukaktį, didžiuotis lietuviškų tradicijų išlaikymu ir Lietuvos paminėjimo tūkstantmečiu.

Bilietai į ,,Grandies” sukaktuvinį koncertą „Eina saulelė apie dangų’’ bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio misijos prieangyje balandžio mėn. sekmadieniais. Jų galima nusipirktii